TWOJE KONTO    login: hasło: zapamiętaj: REJESTRACJA | NEWSLETTER

regiobooks.pl - księgarnia samorządowa
dodaj do ulubionych formularz kontaktowy
WYSZUKIWARKA
szukana fraza:
występująca w:
tematyka:
autor:
wydawca:
znajdujesz się w:

WYDAWCY

AUTORZY

liczba znalezionych pozycji: 47
strona:   / 3
                        [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]     następne »  
wyświetlanie:
 • prosta lista
 • lista szczegółowa
 • szczegółowa lista z obrazkami
sortuj po:
wydawca:
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
okładka
 • aktualna ocena: 1.71/6
 
Przemiany zachodzące współcześnie w gospodarce światowej wyzwalają potrzebę nowego spojrzenia na różnorodne aspekty funkcjonowania i rozwoju krajów i regionów europejskich. Przyszłość niesie z sobą wielkie zmiany, które nie pozostają bez wpływu na gospodarkę regionalną.
31.50
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.50/6
Innowacyjność gospodarki lokalnej/regionalnej przejawia się w zdolności jej podmiotów do tworzenia, wdrażania i/lub absorbowania nowych bądź istotnie udoskonalonych rozwiązań produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych. Umiejętności te warunkują m.in. zasoby ludzkie, rzeczowe, kapitałowe, a ich ilość, jakość i stopień wykorzystania różni się w przestrzennie wyodrębnionych układach (lokalnych, regionalnych). W polaryzacji tej wygrywają te gospodarki,w których ujawniają się endogeniczne zdolności do kreowania i wdrażania innowacji, umiejętności dokonywania przekształceń zasobów wewnętrznych pod wpływem proinnowacyjnych impulsów zewnętrznych lub co najmniej zdolności do absorbowania nowych, imitacyjnych rozwiązań z innych przestrzeni. Waga tych spostrzeżeń wydaje się w pełni uzasadniać potrzebę permanentnej dyskusji nad innowacyjnością podmiotów i gospodarek oraz czynnikami ją kształtującymi. W obszar tej debaty wpisują się artykuły niniejszej publikacji, które powstały na bazie tematycznie wybranych referatów wygłoszonych na XX konferencji naukowej Katedry Gospodarki Regionalnej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z cyklu „Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce”
27.30
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.50/6
 
Wśród tematów poruszonych w pierwszej części znalazły się doświadczenia krajów Unii Europejskiej i Polski w zakresie działalności fiskalnej, potencjału inwestycyjnego czy stabilności finansowej jednostek samorządu terytorialnego.Omówiono także problematykę pomocy publicznej, partnerstwa publiczno-prywatnego i pojemności informacyjnej budżetu, Jednym z tematów poruszanych w tej części opracowania były zagadnienia dotyczące funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w kontekście przyszłej perspektywy finansowej, a także ich dotychczasowego wykorzystania.W drugiej części książki przedstawiono problemy badawcze dotyczące lokalnego rynku nieruchomości. Znalazły się tutaj zarówno rozważania teoretyczne, jak i wyniki badań empirycznych, w tym z wykorzystaniem metod ilościowych.
25.20
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.59/6
W niniejszej monografii rozwinięta została koncepcja przyznająca sektorowi kreatywnemu fundamentalne znaczenie w procesie kształtowania się metropolii. Autorka podjęła się zadania uchwycenia wielorakich przejawów wpływu tego sektora gospodarczego na społeczno-ekonomiczną przestrzeń największych polskich miast. W monografii analizowano zatem takie zjawiska i procesy w ujęciu teoretycznym, jak: metropolizacja, sektor kreatywny, klastry, gentryfikacja i rewitalizacja, a także polityka miejska Unii Europejskiej.  W efekcie przeprowadzonych prac badawczych w sposób syntetyczny zobrazowano wpływ sektora kreatywnego na kształtowanie się takich funkcji metropolitalnych, jak: gospodarcza, informacyjna, naukowa, edukacyjna, kulturalna, duchowa i dziedzictwa kulturowego oraz turystyczna.
24.15
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.43/6
Podjęty w pracy temat stanowi istotny element teoretyczno-praktycznych rozważań w odniesieniu do miejsca polityki regionalnej w gospodarce globalnej, wspieranej procesami integracji, oraz jej przyszłości w warunkach gospodarki Polski. Obszar badawczy sprecyzowano jako szeroko pojętą przestrzeń Polski i UE oraz stosowaną tu politykę regionalną, która nierozłącznie związana jest z polityką wspólnotową i gospodarką globalną. Autorka skoncentrowała się na kwestiach finansowych możliwości wspomagania procesów rozwoju w przekroju UE, ze szczególnym uwzględnieniem modelu i dostępności środków wsparcia polskich regionów, wraz z przedstawieniem źródeł ich pochodzenia. Opisano również praktyczne efekty stosowanej polityki spójności i jej skuteczność.
42.00
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.75/6
Przedmiotem monografii jest problematyka zintegrowanego gospodarowania na obszarach przyrodniczo cennych, uwzględniającego zasady rozwoju zrównoważonego. Przygotowanie i wdrożenie koncepcji zintegrowanego gospodarowania na obszarach przyrodniczo cennych pozwoli sprawdzić, czy w praktyce może ono być ekonomicznie efektywne, społecznie akceptowalne oraz ekologicznie skuteczne i czy tworzy fundament do zintegrowania ładów. Głównym celem pracy jest ukazanie nowego podejścia do gospodarowania na obszarach przyrodniczo cennych, polegającego na wykorzystaniu potencjału tkwiącego w tych obszarach zgodnie z rozwojem zrównoważonym.
 
36.00
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 1.85/6
Turystyka jest zjawiskiem złożonym, a jednocześnie interdyscyplinarnym. W rozważaniach dotyczących tego zjawiska konieczne jest zatem uwzględnianie różnych jego aspektów, nie tylko wymiaru ekonomicznego, przestrzennego czy też społecznego. Jednocześnie jest ona podatna na zmiany zachodzące w otoczeniu, jest w istotnej mierze konsekwencją tendencji i prawidłowości zachodzących we współczesnym świecie.
35.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.33/6
Świadczenie usług turystycznych wymaga od podmiotów gospodarki turystycznej dużej aktywności (innowacyjności, kreatywności), aby sprostać szybko zmieniającym się oczekiwaniom i gustom klientów. Zakłada to przedsiębiorcze działania usługodawców w turystyce, które muszą być wspierane przez władze lokalne w miejscach koncentracji ruchu turystycznego.
31.50
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 1.31/6
Z uwagi na tematykę podjętą przez autorów opracowanie zostało podzielone na cztery części tematyczne. Pierwsza część zawiera problematykę uwarunkowań rozwoju społeczno-ekonomicznego regionów, krajów oraz obszarów metropolitalnych. Druga część tematyczna obejmuje problemy mniejszej skali przestrzennej. Poruszane są w niej kwestie znaczenia przestrzeni publicznych w skali lokalnej, gospodarki kreatywnej, marketingu terytorialnego, partycypacji obywateli w zarządzaniu sprawami publicznymi itp. W kolejnej części poruszane są problemy innowacyjności i przedsiębiorczości w różnej skali przestrzennej. Tematyka oscyluje wokół innowacyjności gospodarki europejskiej, sposobów jej finansowania w Polsce, zarządzania ryzykiem i wiedzą w przedsiębiorstwach, wspierania przedsiębiorczości przez jednostki samorządu terytorialnego, również w aspekcie transgranicznym, a także wybranych problemów funkcjonowania przedsiębiorstw w Polsce. Publikacja zawiera także wybrane zagadnienia z obszaru gospodarki przestrzennej i teorii ekonomii.
52.50
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.00/6
W monografii podjęto problematykę związków między rozwojem regionalnym a globalizującą się gospodarką światową. Przedstawiony model rozwoju regionu wiąże zjawiska i procesy zachodzące na różnych płaszczyznach przestrzennych z funkcjonowaniem różnych typów podmiotów wpływających na kierunki i tempo rozwoju regionalnego.
39.00
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.22/6
Celem opracowania jest omówienie zagadnień dotyczących m.in.: nowej strategii rozwoju Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa (ERN), innowacji we współczesnych koncepcjach rozwoju regionalnego, roli władz publicznych we wspieraniu kapitału społecznego oraz barier zarządzania strategicznego rozwojem lokalnym.
17.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 1.89/6
Publikacja składa się z czterech rozdziałów, w których omówiono takie zagadnienia, jak:
- teoretyczne aspekty towarzyszące procesom gospodarowania ziemią,
- miejsce ziemi w teorii czynników produkcji i podziale dochodów,
- funkcje rolnictwa i obszarów wiejskich, zwłaszcza po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej,
- przepisy prawne służące ochronie gruntów rolnych i leśnych,
- sytuację, jaka miała miejsce w praktyce gospodarczej w zakresie gospodarki zasobami ziemi i jej ochrony,
- zmiany gospodarowania zasobami ziemi w Polsce w nowych warunkach społeczno-gospodarczych okresu transformacji systemowej i pierwszego pięciolecia naszej obecności w UE.
35.00
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.20/6
Publikacja zawiera wyniki badań przeprowadzonych i zaprezentowanych przez uczestników corocznej konferencji naukowej "Gospodarka lokalna w teorii i praktyce" organizowanej przez Katedrę Gospodarki Regionalnej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Osie dyskusji to m.in. kwestie pożądanego stopnia autonomii, aktywności i podmiotowości terytorialnych korporacji lokalnych, dopuszczalności sprzeczności między dążeniami lokalnych i ponadlokalnych władz oraz sposobów radzenia sobie z nimi, globalnych powiązań lokalnych gospodarek i społeczności, udziału samorządów lokalnych w gospodarce finansowej państwa, czy roli państw i ich organizacji w kreowaniu warunków oddolnego rozwoju. Rozwój lokalny traktuje się jako ważny czynnik i subproces transformacji społecznej, gospodarczej oraz politycznej wielu państw.
50.00
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.31/6
Głównym celem opracowania jest wskazanie ograniczeń i zagrożeń o charakterze kryzysowym, jakie może przynieść tradycyjne podejście do rozwoju rolnictwa i energetyki. Pierwsza część poświęcona jest problemowi równoważenia rozwoju rolnictwa w warunkach kryzysu oraz zagadnieniom dotyczącym funkcjonowania rolnictwa w warunkach kryzysu. Druga część opracowania przedstawia problemy produkcji i wykorzystania energii w kontekście zrównoważonego rozwoju przedsięwzięć podejmowanych w praktyce oraz podejmuje próbę odpowiedzi na pytanie, jakie szanse dla wychodzenia z kryzysu stwarza zrównoważony rozwój i jakie powinny być narzędzia i instrumenty jego wdrażania.
39.00
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 3.18/6
W opracowaniu prezentowany jest ekonomiczny aspekt podejścia do koncepcji zrównoważonego rozwoju. Celem rozważań jest poznanie przyczyn trudności we wdrażaniu koncepcji zrównoważonego rozwoju w praktyce oraz zaproponowanie procedur ułatwiających ten proces. Zawarte w opracowaniu artykuły pomogą lepiej zrozumieć koncepcję oraz skuteczniej i efektywniej stosować ją w różnych obszarach i przez różne podmioty.
36.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.80/6
Regionalizm i globalizacja to 2 zasadnicze cechy charakteryzujące współczesną gospodarkę światową. Opracowanie poświęcone jest międzynarodowym stosunkom gospodarczym. Badania dowodzą, że efekty kreacji handlu związane z utworzeniem regionalnych ugrupowań integracyjnych znacznie przeważają nad efektami odwrócenia handlu. Regionalne ugrupowania integracyjne przyczyniają się do rozwoju handlu, a także inwestycji bezpośrednich również w krajach niebędących członkami, aczkolwiek wpływ poszczególnych z nich jest różny - w zależności od stopnia zaawansowania procesów integracyjnych. Książka może być pomocna zarówno w realizacji programów dydaktycznych wyższych uczelni jak i stanowić interesującą lekturę dla ich pracowników i studentów.
65.00
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 3.07/6
 
Praca jest obszernym studium teoretycznym, ukazującym ewolucję struktur regionalnych i kształtowanie się nowego typu regionów ekonomicznych adekwatnych do gospodarki początku XXI wieku i społeczeństwa informacyjnego.
37.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.35/6
okładka
 • aktualna ocena: 2.77/6
 
Wprowadzenie
Ewolucja teorii lokalizacji i teorii rozwoju regionalnego
Związki między lokalizacją działalności a konkurencyjnością regionu
Ocena ewolucji teorii rozwoju regionalnego i możliwe kierunki ich zmian
Zakończenie
 
19.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.59/6
 
Część I. Jednostki administracji państwowej i samorządowej wobec współczesnych wyzwań polityki społeczne
Część II. Wybrane problemy nowoczesnych i tradycyjnych środków komunikacji
Część III. Europa i świat – współczesne problemy
Część IV. Wybrane narzędzia analizy finansowej – przykłady zastosowań
41.90
PLN
                        [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]     następne »  
strona:   / 3
  
Twój koszyk
  liczba produktów: 0 
  wartość: 0,00 PLN
Twoja przechowalnia
  liczba produktów: 0  
  wartość: 0,00 PLN

WYDRUK KATALOGÓW
Wydrukuj całą naszą ofertę w
jednym z poniższych formatów

        
ZOSTAŃ FANEM
  
Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!