TWOJE KONTO    login: hasło: zapamiętaj: REJESTRACJA | NEWSLETTER

regiobooks.pl - księgarnia samorządowa
dodaj do ulubionych formularz kontaktowy
WYSZUKIWARKA
szukana fraza:
występująca w:
tematyka:
autor:
wydawca:
znajdujesz się w:

WYDAWCY

AUTORZY

liczba znalezionych pozycji: 93
strona:   / 5
                        [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]     następne »  
wyświetlanie:
 • prosta lista
 • lista szczegółowa
 • szczegółowa lista z obrazkami
sortuj po:
wydawca:
 • Szkoła Główna Handlowa
okładka
 • aktualna ocena: 2.09/6
 
1. Definicyjne aspekty innowacji (Anna Szelągowska)
2. Miasto akceleratorem innowacji (Stanisław Łobejko)
3. Innowacje w zarządzaniu transportem w miastach
4. Innowacje w zarządzaniu rewitalizacją miast w Polsce
5. Innowacje w świadczeniu usług publicznych: partnerstwo publiczno-prywatne (Katarzyna Sobiech-Grabka)
6. Innowacje w konsultacjach społecznych przedsięwzięć inwestycyjnych
7. Slow city jako innowacyjna koncepcja rozwoju miast (Anna Szelągowska)
8. Podsumowanie (Marek Bryx)
stara cena 45.00 PLN
40.90
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 1.87/6
 
Krzysztof Jarosiński, Benedykt Opałka
Rozdział 1. Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego na poziomie lokalnym w regionie mazowieckim w latach 2006-2011

Tomasz Pilewicz
Rozdział 2. Marketing terytorialny jako rynkowa koncepcja pozyskiwania czynników rozwojowych regionów

Tomasz Pilewicz
Rozdział 3. Zjawisko kooperencji regionów na przykładzie wykorzystania wsparcia przeznaczonego na rozwój regionalny w perspektywie 2007-2013
stara cena 40.00 PLN
36.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 1.70/6
   
Niniejsza publikacja przedstawia wyzwania związane z nowymi regulacjami Komisji Europejskiej - MIFID II i EMIR - oraz ich wpływem na hurtowy rynek energii elektrycznej i przedsiębiorstwa. Czytelnik znajdzie tu liczne klasyfikacje i systematyki oraz wyjaśnienia podstawowych terminów, instrumentów i narzędzi, procesów związanych z rynkiem energii, co niewątpliwie przyczynia się do głębszego poznania go, a przedsiębiorstwom daje narzędzie do codziennej walki o minimalizacje ryzyka i uzyskanie przewagi konkurencyjnej. Rozważania ekonomiczne uzupełnione zostały o interpretację prawną.
Powyższe świadczy o walorach edukacyjnych i dydaktycznych książki oraz jej przydatności dla praktyków sektora energetycznego. Jest ona adresowana do menedżerów, pracowników administracji publicznej i naukowych oraz do studentów.
 
stara cena 50.00 PLN
45.00
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.09/6
   
Sam przedmiot badań – atrakcyjność inwestycyjna polskich regionów na tle Unii Europejskiej – był już wielokrotnie przedmiotem opracowań, o czym wspomniano między innymi w rozdziale pierwszym. Jednak autorzy poszczególnych rozdziałów wnoszą dodatkową wartość do naszej wiedzy, wskazując nowe możliwości pomiarów konkurencyjności, atrakcyjności regionów, relacje pomiędzy potencjałem inwestycyjnym a atrakcyjnością oraz poziomem rozwoju gospodarczego czy też charakteryzując specjalne strefy ekonomiczne jako element rozwoju regionalnego, mający znaczny wpływ na jego atrakcyjność. W pracy w sposób kompleksowy została zaprezentowana naukowa propozycja waloryzacji atrakcyjności międzynarodowej regionów w Unii Europejskiej. Taka możliwość wynika z ujednolicenia przepisów prawnych w ramach obszaru UE oraz określenia założeń polityki regionalnej. Dlatego, mimo że regiony znajdują się na terenie różnych krajów, istnieją przesłanki, które pozwalają na ich porównanie. (...) Opracowanie stanowi interesujące studium badawcze, w którym zaprezentowano różne aspekty polityki regionalnej. Nowatorstwo ujęcia stanowi dodatkowo o atrakcyjności zaprezentowanych badań.
z recenzji prof. dr hab. Haliny Brdulak
stara cena 35.00 PLN
32.95
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.56/6
   
Jednym z warunków skutecznego zarządzania jest ocena podejmowanych przedsięwzięć. Proces oceny ma szczególne znaczenie w zarządzaniu projektami, ponieważ projekty w coraz większym stopniu stają się podstawowym narzędziem funkcjonowania organizacji, zarówno na poziomie strategicznym, jak i operacyjnym.
Efektywny i spójny system oceny poprawia efektywność wykorzystania zasobów w organizacji i zmniejsza ryzyko realizacji niewłaściwych z punktu widzenia organizacji przedsięwzięć. Niestety, teoria i praktyka zarządzania nie dostarczają jednoznacznych rozwiązań w tym obszarze, co jest źródłem licznych problemów praktycznych i teoretycznych. W obliczu rosnącej roli projektów w działalności gospodarczej zainteresowanie zagadnieniami ich oceny rośnie, zarówno ze strony przedstawicieli praktyki gospodarczej, administracji publicznej, jak i organizacji niekomercyjnych.
stara cena 50.00 PLN
43.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.09/6
   
Anatomicznie wyodrębniony człowiek współczesny istnieje najprawdopodobniej od 200 tys. lat. Prawie przez cały ten okres posługuje się tworzonymi przez siebie narzędziami - najpierw bardzo prymitywnymi, stopniowo udoskonalanymi. Jak wynika z badań archeologicznych proces zmian technicznych następował niezwykle powolnie. Właściwie dopiero mniej więcej od 200 lat, od rewolucji przemysłowej, ma miejsce przyspieszenie postępu technicznego. Jest to raptem 0,1% całego okresu naszego istnienia. Za życia jednego pokolenia następuje wielokrotna wymiana używanych narzędzi w produkcji i dóbr konsumpcyjnych na całkowicie nowe, oparte na nowych ideach technicznych, produkty. Do rewolucji przemysłowej przeciętny poziom życia mierzony spożywanymi dobrami, jak również oczekiwana długość życia w momencie narodzin, były mniej więcej stabilne przez tysiące lat istnienia nowoczesnego człowieka. Dlaczego stagnacja w tych kluczowych obszarach dla życia człowieka trwała tak długo? Dlaczego postęp techniczny był tak powolny? Jaką właściwie odgrywał rolę w epoce przedindustrialnej?
stara cena 40.00 PLN
36.00
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.30/6
 
Biorąc pod uwagę zakres i znaczenie problematyki zawartej w książce oraz merytoryczną wartość zaprezentowanych rozważań, opracowanie jest istotną pozycją dotyczącą funkcjonowania i rozwoju samorządu terytorialnego w Polsce. Książka najszerzej ujmuje gospodarczą tematykę samorządu, zakreślając rozległe ramy, a jednocześnie wprowadza bardzo szczegółowe, konkretne wątki, nawet o charakterze dyskusyjnym. W sumie czytelnik widzi wyraźny obraz ekonomiczny działania samorządu terytorialnego. Z tego punktu widzenia książka stanowi jedną z pierwszych prób takiego ujęcia zagadnienia.
stara cena 50.00 PLN
43.90
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 2.72/6
 

Współczesne uwarunkowania procesów inwestowania w regionach Polski stają się coraz bardziej złożone, przede wszystkim w związku z integracją z UE, procesami globalizacyjnymi, a obecnie również skutkami kryzysu światowego. Powoduje to coraz większe trudności w pozyskiwaniu inwestorów, a także w powstawaniu i rozwoju przedsiębiorstw rodzimych. W konsekwencji odbija się to na poziomie rozwoju regionów, a przez to na poziomie i warunkach życia ich mieszkańców. Dlatego podejmowanie badań wyjaśniających te procesy jest ze wszech miar potrzebne i celowe. Praca zespołu pod kierunkiem prof. Hanny Godlewskiej-Majkowskiej jak najbardziej do tego nurtu badań należy. Jednocześnie, oprócz pierwiastków poznawczych, odznacza się także walorami, które powinny zostać wykorzystane w zarządzaniu regionalnym. Oryginalność pracy polega na kontynuacji badań opartych na własnej oryginalnej metodzie badania atrakcyjności inwestycyjnej regionów jako źródła przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw. [...] W tegorocznej edycji wprowadzono liczne zmiany w doborze zmiennych diagnostycznych [...], po raz pierwszy zaproponowano wskaźniki nowej generacji, tzw. PAI3, pilotażowo zastosowane na poziomie powiatów. Nowością jest także, wykonane po raz pierwszy w Polsce, badanie roli poszczególnych zmiennych wyjściowych w kształtowaniu potencjalnej atrakcyjności gmin, a w konsekwencji oddziaływania na zamożność JST [...]. Jest to bardzo wartościowe opracowanie, niezwykle pracochłonne, co należy podkreślić, gdyż nie tylko zmierzono i określono związki w wielu obszarach atrakcyjności inwestycyjnej regionów i przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw, lecz także dokonano z tego punktu widzenia klasyfikacji obszarów oraz wskazano bieguny wzrostu.

na podstawie recenzji prof. dr. hab. Zbigniewa Strzeleckiego

stara cena 42.00 PLN
36.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.26/6
   
Rozdział 1. Teoretyczne podstawy koncepcji klastrów
Rozdział 2. Klastry jako element procesów i systemów innowacyjnych w gospodarce
Rozdział 3. Rozwój klastrów a innowacyjność polskiej gospodarki
Rozdział 4. Polityka rozwoju gospodarczego oparta na klastrach
stara cena 75.00 PLN
64.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.55/6
Problematyka gospodarki odpadami w świetle zmieniających się realiów środowiskowych wysuwa się na plan pierwszy w całym sektorze komunalnym. W Dyrektywie ramowej nałożono na państwa członkowskie obowiązek opracowania planów gospodarki odpadami i nakazano ustanowić do 2015 r. systemy selektywnej zbiórki obowiązującej przynajmniej w odniesieniu do papieru, metalu, plastiku i szkła.
31.50
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 1.88/6
 
Problematyka związana z zagrożeniami kryzysowymi jest bardzo obszerna i obejmuje zagadnienia będące przedmiotem badań dotyczących zarządzania kryzysowego, zarządzania ryzykiem, ekonomii i polityki gospodarczej. W pracach na temat turystyki zagadnienia te były dotychczas podejmowane sporadycznie i dopiero w pierwszym dziesięcioleciu XXI w. doczekały się szerszego zainteresowania, na co niewątpliwie wpływ miały dramatyczne wydarzenia związane z atakami terrorystycznymi z 11 września 2001 r. Niniejsze opracowanie jest próbą włączenia się w ten nurt badań.
stara cena 48.00 PLN
42.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.64/6
 
Aleksandra Jadach-Sepioło, Ilona Dobek - Rewitalizacja jako proces stymulujący restrukturyzację bazy ekonomicznej miasta
Marzenna Cichosz, Katarzyna Nowicka, Aneta Pluta-Zaremba - Rewitalizacja miast poprzez lokalizację obiektu logistycznego na jego obszarze
Katarzyna Sobiech-Grabka - Przygotowanie polskich przedsiębiorstw i miast do prowadzenia przedsięwzięć rewitalizacyjnych w formule PPP
Anna Rutkowska-Gurak - Rewitalizacja terenów poprzemysłowych w Polsce jako czynnik lokalizacji parków przemysłowych i technologicznych. Innowacyjność parków technologicznych lokalizowanych na terenach poprzemysłowych
stara cena 40.00 PLN
36.90
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 2.90/6
Rozważania zawarte w rozprawie wpisują się w nurt mikroekonomicznych badań nad problematyką inwestowania w B&R. Obejmują swoim zakresem analizę czynników kształtujących motywację do podejmowania wspomnianych inwestycji, których naturalnym celem jest zdobycie, a następnie utrzymanie przez przedsiębiorstwo siły rynkowej.
34.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.78/6
 
Rozwój gospodarczy, stopień urbanizacji i zamożności społeczeństw decydują o potrzebach mieszkaniowych oraz możliwościach ich zaspokajania. Wyznaczają ogólny poziom sytuacji mieszkaniowej. Ustroje społeczno-gospodarcze przesądzają natomiast o systemie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych i ich charakterze. Mają wpływ na cechy sytuacji mieszkaniowej kiedyś wykrystalizowanych klas, a obecnie grup i warstw społecznych w państwach, regionach i ich ugrupowaniach. Generalne efekty polityki mieszkaniowej zależą od ogólnej polityki społeczno-ekonomicznej i znaczenia przywiązywanego w niej do mieszkania. Dopiero na tym tle wpływ na rozwój sytuacji i gospodarki mieszkaniowej wywiera wybór celów i metod stosowania polityki mieszkaniowej.
stara cena 90.00 PLN
79.90
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 1.73/6
 
SPIS TREŚCI
1. RYNEK NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH W GOSPODARCE
2. SYSTEM FINANSOWANIA NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH A STABILNOŚĆ FINANSOWA
3. ROZWÓJ SYSTEMU FINANSOWANIA NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH W POLSCE
4. DYNAMIKA RYNKU NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH W POLSCE W LATACH 2004-2009
5. PODSTAWOWE KIERUNKI ZMIAN W SYSTEMIE FINANSOWANIA NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH W POLSCE
6. DZIAŁANIA REGULACYJNE A SYSTEM FINANSOWANIA NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH
stara cena 60.00 PLN
54.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.63/6
 

O opłacalności projektów kolei dużych prędkości.

Kolej dużych prędkości (KDP) jest elementem systemu transportowego w wielu krajach na świecie (np. w Japonii, w Hiszpanii czy we Francji). Są też przykłady państw, gdzie budowa kolei dużych prędkości jest w fazie projektów lub na etapie dyskusji politycznych. W Polsce rozważana jest budowa linii KDP pomiędzy Warszawą a Poznaniem i Wrocławiem. Planowane jest także uruchomienie szybkich połączeń kolejowych pomiędzy największymi miastami przy wykorzystaniu pociągów typu Pendolino, poruszających się z prędkością ponad 200 km/h.

Z ekonomicznego punktu widzenia podstawowe pytanie dotyczy opłacalności projektów KDP. Czy korzyści wynikające z oszczędności czasu podróży oraz inne korzyści gospodarcze uzasadniają ponoszenie wysokich nakładów inwestycyjnych? Jaki wpływ na rynek transportowy ma uruchomienie KDP? Odpowiedzi na te pytania różnią się w zależności od uwarunkowań rynkowych właściwych dla danego regionu, przede wszystkim od prognozowanego popytu, wartości czasu, oczekiwanej oszczędności czasu oraz szerszych korzyści ekonomicznych.

stara cena 40.00 PLN
36.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.31/6
The proposal for this research project has been submitted to the decision-making institutions at Warsaw School of Economics and the Ministry of Education respec?tively in May 2009. The approval was announced in February 2010 indicating a dead?line of October 20, 2010. This was nearly exactly the date when the consultative draft of the 12th Five-Year Plan 2010-2015 was discussed at the 17th Central Committee of the CCP. The prevailing opinion in China is that this plan will change the current economic development model.
27.00
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 2.58/6
This book focuses on understanding innovation as: value for the customer, evolution in the approach to defining innovation, determinants of innovation in the modern business management and how innovations influence the growth of customer value, which builds company value
36.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 3.39/6
 
Spis treści
Wstęp (Hanna Godlewska-Majkowska)
1. Przedsiębiorczość regionalna i atrakcyjność inwestycyjna regionów jako zjawisko ekonomiczno-społeczne (Hanna Godlewska-Majkowska)
1.1. Istota przedsiębiorczości regionalnej
1.2. Atrakcyjność inwestycyjna jako czynnik rozwoju przedsiębiorczości regionalnej
1.3. Metodyka pomiaru atrakcyjności inwestycyjnej regionu i przedsiębiorczości regionalnej
 2. Atrakcyjność inwestycyjna polskich regionów i przedsiębiorczość regionalna - ujęcie kompleksowe (Hanna Godlewska-Majkowska)
2.1. Atrakcyjność inwestycyjna regionów i jej wewnątrzregionalne zróżnicowanie
2.2. Atrakcyjność inwestycyjna regionów a przedsiębiorczość regionalna
3. Atrakcyjność inwestycyjna a przedsiębiorczość regionalna w przemyśle (Hanna Godlewska-Majkowska)
3.1. Potencjalna atrakcyjność inwestycyjna polskich regionów dla inwestycji w przemysł pracochłonny
3.2. Potencjalna atrakcyjność inwestycyjna polskich regionów dla inwestycji w przemysł kapitałochłonny
3.3. Rzeczywista atrakcyjność inwestycyjna polskich regionów dla inwestycji w przemysł
3.4. Wewnątrzregionalne zróżnicowanie atrakcyjności inwestycyjnej regionów dla przemysłu
3.5. Atrakcyjność inwestycyjna regionów dla przemysłu a przedsiębiorczość
 
stara cena 41.00 PLN
38.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.96/6
 
1. Wprowadzenie
2. Gospodarka ściekowa jako element ochrony środowiska przyrodniczego w Polsce
3. Sposoby odprowadzania i oczyszczania ścieków w zabudowie rozproszonej
4. Ekonomika infrastruktury ściekowej na terenach niezurbanizowanych - studia przypadków
5. Model ekonomiczny systemów unieszkodliwiania ścieków na terenach niezurbanizowanych
6. Wnioski końcowe
stara cena 25.00 PLN
22.50
PLN
                        [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]     następne »  
strona:   / 5
  
Twój koszyk
  liczba produktów: 0 
  wartość: 0,00 PLN
Twoja przechowalnia
  liczba produktów: 0  
  wartość: 0,00 PLN

WYDRUK KATALOGÓW
Wydrukuj całą naszą ofertę w
jednym z poniższych formatów

        
ZOSTAŃ FANEM
  
Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!