TWOJE KONTO    login: hasło: zapamiętaj: REJESTRACJA | NEWSLETTER

regiobooks.pl - księgarnia samorządowa
dodaj do ulubionych formularz kontaktowy
WYSZUKIWARKA
szukana fraza:
występująca w:
tematyka:
autor:
wydawca:
znajdujesz się w:

WYDAWCY

AUTORZY

liczba znalezionych pozycji: 51
strona:   / 3
                        [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]     następne »  
wyświetlanie:
 • prosta lista
 • lista szczegółowa
 • szczegółowa lista z obrazkami
sortuj po:
wydawca:
 • Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
okładka
 • aktualna ocena: 2.50/6

Kwartalnik Wieś i Rolnictwo, kontynuując dobrą tradycję tego czasopisma, już od ponad 40 lat stara się przekazać swoim czytelnikom możliwie pełną i aktualną wiedzę o przemianach dokonujących się w rolnictwie i na polskiej wsi, zarówno w ujęciu lokalnym, krajowym, europejskim, jak i w perspektywie globalnej. Publikuje też materiały poświęcone problematyce wsi i jej mieszkańcom oraz obszarom wiejskim w innych krajach – sąsiadujących z Polską, trochę dalszych i bardzo odległych; zwykle są to teksty w języku angielskim.

Wieś i Rolnictwo jest interdyscyplinarnym czasopismem naukowym, poświęconym zagadnieniom ekonomicznym, socjologicznym, demograficznym, kulturowym oraz politycznym, które obejmują szerokie spektrum wiedzy związanej z przemianami zachodzącymi na obszarach wiejskich, w gospodarce żywnościowej, polityce regionalnej i ochronie środowiska. Interdyscyplinarność jest w kwartalniku regułą, a nie tylko hasłem.

15.00
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 2.53/6
Opracowanie zawiera wyniki analizy zmian zatrudnienia i struktury dochodów w indywidualnych gospodarstwach rolnych w latach 2005-2010 oparte na danych Powszechnego Spisu Rolnego 2010 (PSR 2010) oraz reprezentacyjnych badań Struktury Gospodarstw Rolnych (BSGR) przeprowadzonych przez GUS w latach 2005 i 2007 (BSGR 2005 i BSGR 2007).
31.50
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 1.67/6
Rozwój społeczno-gospodarczy obszarów wiejskich z natury rzeczy jest zróżnicowany w przestrzeni. Podstawowym problemem do rozwiązania, stanowiącym główny cel pracy jest określenie kierunków tego zróżnicowania i poszukiwanie mechanizmów wyjaśniających istniejące dysproporcje. Pomiar rozwoju obszarów wiejskich w Polsce przeprowadzono w trzech współzależnych odsłonach, z których pierwsza dotyczyła określenia poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego, druga rozpoznania jego profilów struktur społeczno-gospodarczych, a trzecia - charakterystyki lokalnych uwarunkowań rozwoju. Przyjęto taki schemat postępowania uznając, że dotychczasowy rozwój społeczno-gospodarczy układu lokalnego znajduje odzwierciedlenie w poziomie i strukturze jego rozwoju. Obie te właściwości opisują zasadniczo efekty rozwojowe. A przecież nie mniej ważne są endogeniczne warunki rozwoju, w których te właściwości ujawniają charakter i siłę swojego oddziaływania. Powszechnie uważa się, że warunki i efekty rozwoju determinują jego poziom. Poszukiwano więc prawidłowości wyjaśniające nie tylko istniejące zróżnicowanie przestrzenne poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich, ale także jego struktur i uwarunkowań lokalnych.
31.50
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 2.37/6
Opracowanie obejmującej problemy zróżnicowań przestrzennych i analiz regionalnych, nierównomierny rozwój gospodarczy obszarów wiejskich, procesy demograficzne, związane z zatrudnieniem ludności na terenach wiejskich różnicowanie się zaludnienia tych obszarów, a także kształtowanie się wysoko zurbanizowanych stref podmiejskich. W stosunku do tych stref na drugim biegunie powstają słabo zaludnione, zdominowane przez funkcję rolniczą o tradycyjnej strukturze obszary o cechach peryferyjnych, określane czasem jako obszary depresji gospodarczej. Pewną szansę dla ich rozwoju stanowi funkcja rekreacyjna, nie zawsze doceniana przez władze lokalne. Ważną rolę w kształtowaniu nowych funkcji gospodarczych na tego rodzaju obszarach odegrać może doradztwo, skupione w systemie Ośrodków Doradztwa Rolniczego. Wymaga ono jednak pewnych zmian o charakterze organizacyjnym, w ich zdefiniowaniu pomocna może być analiza podobnych systemów działających w innych krajach europejskich i USA.
25.00
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 2.48/6
Książka przedstawia bardzo ciekawy obraz przemian zachodzących na obszarach wiejskich naszego kraju w drugiej fazie tzw. transformacji ustrojowej. Autorzy opracowania odpowiadają na pytania dotyczące cech konstytutywnych, opierających się zmianom, jakim ulega wieś. Omawiają też kwestie zapewniające wsi jej niezmienną tożsamość mimo zmieniającego się świata.
25.00
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 2.55/6
Książka jest próbą określenia miejsca, roli wsi i rolnictwa w strukturach i przemianach głównie ekonomicznych zachodzących współcześnie w Polsce. Poruszono problemy związane z kreowaniem polityki rolnej, wskazując na niedostateczne uwzględnianie jej wiejskiego komponentu, co w efekcie sprawia, że ma ona przede wszystkim rolniczy wymiar sektorowy.
25.00
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 2.33/6
Rozdział 1. Wprowadzenie i uzasadnienie wyboru tematu 9

Rozdział 2. Cel badań, hipotezy, materiał empiryczny oraz metody badawcze 15

Rozdział 3. Struktura i funkcje polskiego Instytucjonalnego Systemu Absorpcji Wsparcia Unijnego dla sektora rolnego 19
3.1. Rola i miejsce ARiMR w systemie wdrażania funduszy UE dla sektora rolnego jako ogniwa ISAWU 31
3.1.1. Rozwój instytucjonalny ARiMR - zakres realizowanych zadań 36
3.1.2. Koszty transakcyjne ponoszone przez ARiMR na pozyskiwanie wsparcia unijnego dla sektora rolnego w latach 2004-2011 41
3.1.3. Ocena procesu informowania o PROW 2004-2006 57
3.1.4. Ocena procesu zarządzania budżetem PROW 2004-2006 63
3.1.5. Ocena procesu wdrażania PROW 2004-2006 70
3.1.6. Zakładane i rzeczywiste efekty rzeczowe PROW 2004-2006 80
3.2. Instytucje doradztwa rolniczego jako element składowy ISAWU 87
3.3. Systemy absorpcji wsparcia unijnego w wybranych krajach UE 107
25.00
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 1.84/6
Rozdział 1. Przeludnienie agrarne a wieś wielofunkcyjna
Rozdział 2. Zmiany zaludnienia obszarów wiejskich i jego rozkładu przestrzennego
Rozdział 3. Typy obszarów wiejskich zmniejszających i zwiększających zaludnienie
Rozdział 4. Charakterystyka obszarów wyróżnionych przez typologię dotyczącą koncentracji i zmniejszania się zaludnienia
  4a. Obszary wiejskie zmniejszające i zwiększające zaludnienie a poziom rozwoju społeczno-gospodarczego
  4b. Obszary wiejskie zmniejszające i zwiększające zaludnienie a struktury i procesy demograficzne na wsi
  4c. Elementy charakterystyki różnic społeczno-gospodarczych między wyodrębnionymi typami obszarów wiejskich
Rozdział 5. Zróżnicowanie struktury składników poziomu rozwoju społecznego i gospodarczego wyróżnionych typów obszarów wiejskich
Rozdział 6. Obszary wiejskie zmniejszające zaludnienie z punktu widzenia perspektyw rozwojowych
Rozdział 7. Zmiany rozkładu przestrzennego zaludnienia w układach lokalnych
25.00
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 3.31/6
 
Celem pracy było zbadanie i ukazanie podstaw teoretycznych konstruowania strategii rozwoju gmin wiejskich oraz próba odpowiedzi na pytanie, czy strategie rozwoju gmin wiejskich są dostatecznym i wystarczającym narzędziem kształtowania przemian strukturalnych obszarów wiejskich oraz zarządzania obszarem przez różne grupy interesariuszy, których one dotyczą.
31.50
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 2.71/6
 
Prezentowana publikacja ma charakter monografii i składa się z dziewięciu autorskich części, w których zanalizowano zakres i skalę zjawiska drugich domów w Polsce oraz scharakteryzowano cechy rozkładu przestrzennego w układzie regionalnym. Dokonano też syntetycznej oceny znaczenia drugich domów dla rozwoju obszarów wiejskich zarówno w odniesieniu do struktur lokalnych, jaki w kontekście kształtowania rozwoju regionalnego z uwzględnieniem czynników ekonomicznych i społeczno-kulturowych.
31.50
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 2.35/6
Niniejsza publikacja koncentruje się w głównej mierze na zagadnieniach związanych z pozarolniczym rozwojem obszarów wiejskich. Poruszane w opracowaniu kwestie wpisują się w nurt nowego postrzegania roli i funkcji pełnionych przez wieś i rolnictwo na rzecz współczesnego społeczeństwa w procesie rozwoju społeczno-gospodarczego.
31.50
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 2.84/6
 
Wprowadzenie Rozdział 1. Zrównoważony rozwój - idea, definicje, mierniki Rozdział 2. Podjęty problem i metody jego badania Rozdział 3. Ogólna charakterystyka wskaźników zrównoważonego rozwoju na obszarach wiejskich regionu Zielonych Płuc Polski
26.25
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 2.27/6
Z literatury dotyczącej wsi i rolnictwa oraz oglądu rzeczywistości wynika, że rolnicy oraz członkowie rodzin rolniczych zajmują się nie tylko działalnością rolniczą. Nie można zatem postawić znaku równości między rolnikiem a działalnością rolniczą.
26.25
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 3.50/6
Celem książki była ocena wpływu funduszy UE alokowanych dla Polski w latach 2004-2006 na system finansowania inwestycji. Poddano ocenie zmiany systemu finansowania, zdefiniowanego przez autorkę jako szereg działań, procedur, programów i interakcji między podmiotami publicznymi (administracją publiczną i samorządową) i sektorem prywatnym, w tym instytucjami finansowymi, służących realizacji przyjętych uprzednio celów, przy zastosowaniu montażu finansowego w formie połączenia funduszy publicznych (krajowych i unijnych) i kapitału prywatnego.
26.25
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 3.58/6
Treści zawarte w poszczególnych rozdziałach tej książki są efektem ponaddwuletniej pracy wielu autorów. Chociaż teksty tu prezentowane powstały w wyniku badań empirycznych zlokalizowanych na terenie Zielonych Płuc Polski (ZPP), to jednak ich rezultaty można ekstrapolować na inne regiony kraju, w których funkcjonuje Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000. Regulacje prawne stworzone w celu ochrony cennych przyrodniczo siedlisk i gatunków w jednakowym stopniu bowiem dotyczą życia społeczno-gospodarczego wszystkich gmin w Polsce posiadających w swoich granicach obszary ESE N2000. Przedstawione w książce wyniki badań należy traktować jako ich wstępny etap, rejestrujący stan wyjściowy, niezbędny w przyszłości do obserwowania zmian i analizy wpływu sieci Natura 2000 na rozwój społeczno-gospodarczy obszarów wiejskich.
31.50
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 2.42/6
Oddawana do rąk czytelników książka stanowi omówienie szerokiego kontekstu kształtowania się i funkcjonowania sieci Natura 2000 w UE i w Polsce. Zawarte tu opracowania są zarówno niezbędnym wstępem, jak i koniecznym zasobem wiedzy do prowadzenia dalszych bardziej wnikliwych analiz czynników rozwoju społeczno-gospodarczego terenów objętych ESE N2000.
Prezentowana książka stanowi wielowymiarowe tło przedstawiające kompleksowo zagadnienia o charakterze ogólnym, dotyczące podstaw koncepcji zrównoważonego rozwoju ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich oraz genezy i ram prawnych funkcjonowania sieci Natura 2000, a także charakterystykę regionu ZPP.
31.50
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 2.85/6
ZE WSTĘPU
Niniejsza publikacja w zamierzeniu jej autorów wpisuje się w dyskusję środowisk naukowych i samorządów gminnych nad realnymi i potencjalnymi komplikacjami i ograniczeniami, jakie rozwojowi społeczno-gospodarczemu obszarów wiejskich niesie ze sobą Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000. Opracowanie stanowi z jednej strony pokłosie konferencji „Wpływ obszarów Natura 2000 na rozwój gmin wiejskich - impuls czy hamulec”, zorganizowanej przez IRWiR PAN przy współudziale Fundacji „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej”, Związku Gmin Wiejskich RP oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, z drugiej zaś jest wynikiem realizowanego w latach 2008-2011 przez zespół pod kierownictwem prof. Marka Kłodzińskiego i dr Artura Bołtromiuka projektu badawczego nr 11001204 „Społeczno-gospodarcze uwarunkowania zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich objętych siecią Natura 2000 na terenie Zielonych Płuc Polski”, finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
26.25
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 2.50/6
ZE WSTĘPU
Monografia ta powstała w wyniku realizacji projektu badawczego pt. Ocena realizacji celu produkcyjno-ekonomicznego rolnictwa dolnośląskiego w warunkach zrównoważonego rozwoju. Jego celem naukowym była ocena wpływu instrumentów WPR na efekty produkcyjne i ekonomiczne gospodarstw rolnych funkcjonujących w zrównoważonych warunkach przyrodniczych i ekonomicznych. Zagadnienie to rozpatrywano na tle przemian w rolnictwie i na obszarach wiejskich po akcesji Polski do UE.
26.25
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 2.54/6
W opracowaniu niniejszym chcę zaprezentować próbki różnych podejść. Nie tylko opisać styl obecności w publicznej sferze życia (polityczne zaangażowanie, preferencje i aktywność wyborczą młodych), lecz także stosunek młodego pokolenia do zachodzących przemian i do ustroju. Nie tylko pokazać typowe obrazy życia społecznego, jakie młodzi odczytują z otaczającej ich rzeczywistości, ale i jaki rozwojowy status ma postrzegana przez nich rzeczywistość. Chcę pokazać, jak rozległe są plany i doświadczenia emigracyjne młodzieży (niejednokrotnie same w sobie będące oceną systemu społecznego), lecz także odpowiedzieć na pytanie, czy da się je wyjaśnić zespołem czynników związanych z jakością życia społecznego, a ściślej - ze sposobem odbioru rzeczywistości społecznej przez różne kategorie młodzieży.

Krystyna Szafraniec
29.40
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 2.67/6
Problematyka tej książki dotyczy najżywiej dyskutowanych zagadnień społecznych, gospodarczych i politycznych związanych z funkcjonowaniem współczesnego rolnictwa. Jest to problematyka aktualna i bardzo ważna, bowiem odnosi się do kilku fundamentalnych pytań związanych z rolnictwem: co wytwarza współczesne rolnictwo, dlaczego te produkty i usługi mają tak wielkie znaczenie, jakie jest miejsce rolnictwa w środowisku przyrodniczym, ekonomicznym, społecznym i kulturowym, dlaczego rolnictwo należy wspierać i nie pozostawiać wyłącznie samoczynnej regulacji rynku. Odpowiedzi na te pytania mają zarówno znaczenie poznawczo-teoretyczne, jak i praktyczne.
ze wstępu
25.20
PLN
szczegóły więcej     
                        [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]     następne »  
strona:   / 3
  
Twój koszyk
  liczba produktów: 0 
  wartość: 0,00 PLN
Twoja przechowalnia
  liczba produktów: 0  
  wartość: 0,00 PLN

WYDRUK KATALOGÓW
Wydrukuj całą naszą ofertę w
jednym z poniższych formatów

        
ZOSTAŃ FANEM
  
Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!