TWOJE KONTO    login: hasło: zapamiętaj: REJESTRACJA | NEWSLETTER

regiobooks.pl - księgarnia samorządowa
dodaj do ulubionych formularz kontaktowy
WYSZUKIWARKA
szukana fraza:
występująca w:
tematyka:
autor:
wydawca:
znajdujesz się w:

WYDAWCY

AUTORZY

liczba znalezionych pozycji: 9
wyświetlanie:
 • prosta lista
 • lista szczegółowa
 • szczegółowa lista z obrazkami
sortuj po:
wydawca:
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
okładka
 • aktualna ocena: 2.41/6
1. Istota i uwarunkowania rozwoju obszarów uprzywilejowanych gospodarczo na świecie
2. Rozwój obszarów uprzywilejowanych gospodarczo na świecie
3. Uwarunkowania prawne funkcjonowania SSE w Polsce
4. Zasady udzielania pomocy publicznej w SSE w Polsce
5. Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce
6. Efektywność funkcjonowania SSE w Polsce
7. Wykorzystanie potencjału specjalnych stref ekonomicznych w Polsce oraz diagnoza ich skupień
8. Pomoc publiczna w opinii zarządzających specjalnymi strefami ekonomicznymi w Polsce oraz przedsiębiorców funkcjonujących na ich terenie
9. Efektywność pomocy publicznej udzielonej w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce
14.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.41/6
Chociaż od rozpoczęcia transformacji ustrojowej w Polsce upłynęło już ponad dwadzieścia lat, podobnie jak od inicjacji przeobrażeń w sektorze państwowych gospodarstw rolnych, to jednak sytuacja na rynku pracy na obszarach wiejskich w województwie warmińsko-mazurskim nie należy do najlepszych. Utrzymywanie istniejących miejsc pracy, tworzenie nowych - szczególnie na obszarach wiejskich, tudzież walka z bezrobociem muszą być odpowiednio dopasowane do specyfiki regionu i jego mieszkańców.
24.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.38/6
W opracowaniu przedstawiono podstawowe koncepcje, pojęcia i metody znormalizowanej metodyki modelowania informacji geograficznej. Dokonano przeglądu najważniejszych norm międzynarodowych i europejskich w tej dziedzinie. Omówiono również podstawy projektowania i implementacji systemów geoinformacyjnych oraz problematykę usług sieciowych.
34.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 3.36/6
Dzięki waloryzacji można rozpoznać możliwości zagospodarowania i spełniania przez dany obszar konkretnej funkcji - rolnej, mieszkaniowej, leśnej, rekreacyjnej, przemysłowej, handlowej itd. Najczęściej stosowaną waloryzacją przestrzeni jest waloryzacja środowiska przyrodniczego oraz waloryzacja krajobrazowa. Także skomplikowana struktura przestrzeni miasta coraz częściej wymaga jej waloryzacji z uwzględnieniem cech fizjograficznych i antropogenicznych. Ocena przydatności przestrzeni dla różnych celów jest niezbędna przy realizacji każdej funkcji dla terenów nowo inwestowanych, jak i zainwestowanych i przekształcanych. Ważny etapem waloryzacji jest pozyskiwanie informacji umożliwiających prawidłowy opis wybranych cech oraz ich przetwarzanie. Tradycyjne źródła informacji, jak i źródła nowoczesne (fotogrametryczne) dotyczące przestrzeni miejskiej dają możliwość stworzenia pełnego i szerokiego obrazu przestrzeni zurbanizowanej i jej kompletnego opisu. Metody przetwarzania danych są podstawą profesjonalnych analiz przestrzennych, których cel i zakres w krótkim czasie można dopasować do potrzeb i oczekiwań odbiorcy.
26.90
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 1.90/6
Głównym celem opracowania jest próba identyfikacji uwarunkowań i mechanizmów, mających wpływ na tworzenie innowacji z uwzględnieniem elementów mikro- i makroekonomicznych. Do osiągnięcia powyższego celu konieczne było przedstawienie modelowych osiągnięć nauki w obszarze prezentowanej problematyki. Publikacja obejmuje: przedstawienie i omówienie innowacji jako przedmiotu badań rożnych nurtów ekonomii, zdiagnozowanie i rozpoznanie wpływu mechanizmów państwowych na postęp technologiczny i rozwój gospodarczy, rozpoznanie i ocenę roli konsumenta w procesie tworzenia innowacji, identyfikację uwarunkowań tworzenia innowacji, właściwości i przebieg długich cykli Nikołaja Kondratiewa w kontekście zmian technologicznych, zdiagnozowanie innowacji jako specyficznego procesu, do powstania którego niezbędne jest zaangażowanie się większej liczby przedsiębiorstw, identyfikację "zielonych innowacji" i ich roli w rozwoju gospodarczym, przegląd wybranych dokumentów strategicznych o charakterze horyzontalnym, zdiagnozowanie znajomości problematyki innowacji i postaw proinnowacyjnych studentów. Cechą prezentowanej pracy jest podkreślenie dynamizmu procesu innowacji.
33.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.30/6
Celem badań, których wyniki przedstawiono w książce była diagnoza i ocena poziomu innowacyjności branży spożywczej w poszczególnych województwach w kraju. Realizacja poznawczego aspektu badań polegała na określeniu regionalnego zróżnicowania tego zjawiska oraz identyfikacji czynników, które wpłynęły na to zróżnicowanie. Zaproponowano metodyczny schemat oceny innowacyjności, odnosząc się do trzech wymiarów tego zjawiska: zdolności innowacyjnej, pozycji innowacyjnej oraz innowacyjności ogółem.Sporządzono też ranking województw według poziomu innowacyjności branży spożywczej.
26.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.50/6
Publikacja zawiera m.in. omówienie najważniejszych tematów związanych z rekultywacją gruntów, w tym przedstawienie etapów projektowania prac: sposobów określania kierunku rekultywacji i przeprowadzania inwentaryzacji obszarów zdegradowanych i zdewastowanych, wyznaczania kolejności obiektów do rekultywacji, zasad i metod projektowania wysokościowego oraz kosztorysowania prac rekultywacyjnych. Osobny rozdział poświęcono kształtowaniu krajobrazu podczas prac rekultywacyjnych - wyjaśniono m.in. pojęcie krajobrazu oraz zasady postępowania w przypadku kopalni odkrywkowych, kopalni podziemnych oraz obszarów erodowanych. Przedstawiono zagadnienie dewastacji i degradacji gleb na obszarze Polski, w tym straty wartościowych gleb w wyniku przejmowania ich na cele nierolnicze, a także rys historyczny prowadzenia prac rekultywacyjnych oraz podstawowe definicje i przepisy prawne związane z rekultywacją gruntów.
17.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 3.14/6

W krajobrazie oraz funkcjonowaniu wsi warmińskich zachodzą ogromne zmiany. Wsie stają się osiedlami wielofunkcyjnymi, z coraz mniejszym udziałem funkcji rolniczej. Tereny wiejskie leżące w pobliżu dużych miast ulegają przeobrażeniu wskutek ekspansji zabudowy mieszkaniowej, zaś tereny atrakcyjne przyrodniczo zajmuje zabudowa rekreacyjna. Wsie oddalone od większych miast oraz mało atrakcyjne turystycznie wyludniają się.

 

12.60
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 3.35/6
W opracowaniu Podstawy planowania przestrzennego i projektowania urbanistycznego opisano zasady zarówno tworzenia poszczególnych opracowań planistycznych, jak i korzystania z nich. Na początku podano podstawowe pojęcia i przedstawiono istotę przestrzeni planistycznej, klasyczne teorie gospodarki przestrzennej, a także cele i zasady planowania przestrzennego, organizacje zawodowe urbanistów, uczestników procesu planistycznego, techniki graficznego i tekstowego zapisu ustaleń planistycznych.  Następnie opisano system planowania w Polsce, organizacje planowania przestrzennego na różnych poziomach podziału administracyjnego kraju, szczególnie planowanie na poziomie gminy.  Jest to uzasadnione charakterem opracowań planistycznych w gminie i zakresem ich wykorzystania w działalności podmiotów gospodarczych i osób fizycznych. Chodzi tu o studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Istotnym i nowym elementem planów miejscowych jest prognoza skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przedstawiono również prognozę skutków środowiskowych i podstawy planowania urbanistycznego
39.90
PLN
szczegóły więcej     
  
Twój koszyk
  liczba produktów: 0 
  wartość: 0,00 PLN
Twoja przechowalnia
  liczba produktów: 0  
  wartość: 0,00 PLN

WYDRUK KATALOGÓW
Wydrukuj całą naszą ofertę w
jednym z poniższych formatów

        
ZOSTAŃ FANEM
  
Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!