TWOJE KONTO    login: hasło: zapamiętaj: REJESTRACJA | NEWSLETTER

regiobooks.pl - księgarnia samorządowa
dodaj do ulubionych formularz kontaktowy
WYSZUKIWARKA
szukana fraza:
występująca w:
tematyka:
autor:
wydawca:
znajdujesz się w:

WYDAWCY

AUTORZY

liczba znalezionych pozycji: 85
strona:   / 5
                        [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]     następne »  
wyświetlanie:
 • prosta lista
 • lista szczegółowa
 • szczegółowa lista z obrazkami
sortuj po:
wydawca:
 • Bogucki
okładka
 • aktualna ocena: 2.91/6
Autorzy pracy patrzą na miasto jako środowisko życia mieszkańców analizując ich aktywność z uwzględnieniem rytmów życia (dziennych, całodobowych, tygodniowych, miesięcznych, rocznych a nawet wieloletnich). Przyjmują, że nakładające się na siebie rytmy życia mieszkańców składają się na proces, który można nazwać życiem miasta i w którym, w zależności od stopnia zharmonizowania i zsynchronizowania podsystemów, może istnieć koegzystencja lub konflikty. Jest to ujecie oryginalne, niemające wyraźnego odzwierciedlenia w istniejącej literaturze przedmiotu, a przy tym nośne naukowo i wyraźne poznawczo.
wydawca: Bogucki
39.00
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 2.35/6
 
Autor omawia procesy planowania rewitalizacji – podstawą jest analiza kilkudziesięciu dokumentów: strategii rozwoju, programów rozwoju lokalnego, studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, programów rewitalizacji, planów odnowy miejscowości. Charakteryzuje obszary wyznaczone do rewitalizacji w aglomeracji poznańskiej, omawia procesy zarządzania rewitalizacją, w tym własne wartościowe schematy.
wydawca: Bogucki
stara cena 35.00 PLN
34.00
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 2.17/6
 
I. Założenia badawcze
II. Kolejowe przewozy pasażerskie
III. Organizacja przestrzenna i aktualny stan kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich w Polsce
IV. Polityka transportowa Unii Europejskiej
wydawca: Bogucki
31.50
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 3.80/6
 
Praca określa wzorzec badań urbanizacji przestrzennej strefy podmiejskiej polskiego miasta. Istotą prezentowanego tu podejścia badawczego jest poszerzenie dotychczasowego zakresu badań geograficznych (fizjonomicznych i morfologicznych) mieszczących się w naukowym nurcie nazywanym w literaturze urbanizacją przestrzenną (lub przestrzennym aspektem urbanizacji) o te z zakresu urbanistyki. Zaproponowane w pracy metody i narzędzia pozwalają na analizę wielokryterialną w bardzo szczegółowej skali przestrzennej (osiedla wiejskiego – zbioru osiedli – fragmentu/ów strefy).
wydawca: Bogucki
34.90
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 2.78/6
I Andrzej Kijowski, Wojciech Mania: Termowizja lotnicza jako narzędzie monitoringu środowiska geograficznego
II Katarzyna Ostapowicz:
Detekcja zmian pokrycia terenu z wykorzystaniem obrazów satelitarnych
III Paweł Piekarski, Zbigniew Zwoliński:
Dywersyfikacja odbicia spektralnego i wskaźników wegetacji dla drzewostanów sosnowych i bukowych, Nizina Szczecińska
IV Alfred Stach, Marta Kubiak:
Teoretyczne i praktyczne aspekty wykorzystania satelitarnych obrazów termalnych w badaniach środowiska
V Piotr Tompalski, Piotr Wężyk:
Przetwarzanie zintegrowanych geodanych lotniczego skanowania laserowego z wielospektralnymi ortoobrazami lotniczymi metodą klasyfikacji obiektowej (OBIA)
VI Jacek Urbański, Agnieszka Wochna:
Wykorzystanie danych obrazowych w GIS do analizy wód powierzchniowych
VII Piotr Wężyk, Piotr Tompalski:
Przykłady modelowania 2,5D oraz 3D w aplikacjach środowiskowych w oparciu o dane z lotniczego skanowania laserowego
wydawca: Bogucki
33.90
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 2.08/6
Rozwój turystyki wiejskiej zależy od wielu różnych uwarunkowań, które należy uwzględnić przy podejmowaniu tej działalności gospodarczej. Zaliczają się do nich uwarunkowania o charakterze ekonomiczno-finansowym, organizacyjno-prawnym, społeczno-kulturowym, przyrodniczo-ekologicznym. Celem opracowania jest przedstawienie niektórych uwarunkowań wspierających lub utrudniających rozwój turystyki wiejskiej.
wydawca: Bogucki
33.00
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 1.73/6
Opracowanie naukowe porusza istotny problem aktywności turystyczno-rekreacyjnej współczesnego społeczeństwa polskiego. Z praktycznego punktu widzenia zagadnienia poruszane przez Autorkę mają niemałe znaczenie dla poprawy funkcjonowania agroturystyki jako sfery życia społeczno-gospodarczego. Zaproponowane narzędzia badawcze podkreślają złożoność i niejednoznaczność agroturystyki jako działalności z pogranicza nauk.
wydawca: Bogucki
28.90
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 2.20/6
Zbiorowy transport publiczny jest podstawowym elementem funkcjonowania aglomeracji poznańskiej i warunkiem jej zrównoważonego rozwoju, jest także gwarantem mobilności mieszkańców aglomeracji, zwłaszcza obecnie, kiedy poruszanie się własnym samochodem jest niezwykle utrudnione ze względu na wysoki poziom kongestii transportowej sieci drogowej.
wydawca: Bogucki
22.90
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 2.92/6
Celem publikacji jest przedstawienie przesłanek, metodologii i procesu budowy strategii rozwoju dla obszaru aglomeracji miejskiej. Opracowania strategiczne dla obszarów metropolitalnych mają nietypowy charakter z uwagi na ich brak umocowania prawnego, dobrowolny i nieformalny charakter, a przede wszystkim wielość podmiotów - jednostek zarządzania - dla których adresowana jest strategia.
wydawca: Bogucki
22.90
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 2.58/6
Przedmiotem opracowania jest organizacja przestrzenna i funkcjonowanie usług zdrowotnych i socjalnych w aglomeracji poznańskiej. Ich jakość i dostępność są jednym z podstawowych czynników wpływających na poziom i warunki życia mieszkańców.
wydawca: Bogucki
22.90
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 2.56/6
W strefie podmiejskiej Poznania od kilkunastu lat trwa proces marginalizacji gospodarki rolnej. Celem opracowania jest przedstawienie procesu zaniku funkcji rolniczej w aglomeracji oraz określenie tych obszarów rolniczych, które z różnych względów powinny zachować swój dotychczasowy charakter. Są one ważnym elementem rozwoju zrównoważonego każdej aglomeracji miejskiej.
wydawca: Bogucki
22.90
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 2.09/6
W pracy przedstawione zostały wyniki badań ankietowych, w których wzięło udział 1147 mieszkańców aglomeracji poznańskiej. Objęły one ocenę aktualnych procesów społeczno-gospodarczych w aglomeracji, poziomu rozwoju infrastruktury i usług publicznych oraz kluczowych dziedzin współpracy samorządowej. W ramach badań przeprowadzono również 24 bezpośrednie rozmowy z politykami lokalnymi reprezentującymi różne szczeble polityczne. Forma pytań otwartych dotyczących rozwoju aglomeracji umożliwiła określenie klimatu politycznego wokół idei integracji zarządzania w aglomeracji poznańskiej.
wydawca: Bogucki
22.90
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 2.53/6
Celem opracowania jest określenie potencjału edukacyjnego aglomeracji poznańskiej oraz analiza organizacji i funkcjonowania usług edukacyjnych, w szczególności realizowanych przez samorządy lokalne. Identyfikacja zależności w zakresie przepływów uczniów może stanowić przyczynek do prowadzenia zintegrowanej, aglomeracyjnej polityki edukacyjnej.
wydawca: Bogucki
22.90
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 2.20/6
Celem opracowania jest analiza struktury oraz dynamiki ludności w aglomeracji poznańskiej. Tłem rozważań są zmiany demograficzne zachodzące w województwie wielkopolskim oraz w innych aglomeracjach w Polsce. Dokonano także porównania sytuacji ludnościowej wewnątrz aglomeracji w zróżnicowaniu na miasta i obszary wiejskie. Zmiany zaludnienia pro- wadzą z jednej strony do upodobnienia się procesów demograficznych w skali całej aglomeracji, a z drugiej strony do występowania coraz większych dysproporcji pomiędzy miastem centralnym a jego strefą podmiejską.
wydawca: Bogucki
22.90
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 3.33/6
Dynamiczny rozwój powiązań funkcjonalno-przestrzennych między miastem a jego otoczeniem stwarza przesłanki nie tylko do intensywnej kooperacji między jednostkami terytorialnymi, ale także do rozbudowy prawno-organizacyjnych, zinstytucjonalizowanych form współzarządzania. Integracja metropolitalna staje się coraz istotniejszym warunkiem rozwoju społeczno-gospodarczego.
wydawca: Bogucki
22.90
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 2.38/6
Potencjał gospodarczy to jeden z najważniejszych czynników rozwoju każdej jednostki terytorialnej, w szczególności kształtujących się w Polsce metropolii. Autorzy publikacji, pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, przedstawiają stan, zróżnicowanie przestrzenne i zmiany struktury gospodarki aglomeracji poznańskiej, w tym sytuację sektora B+R.
wydawca: Bogucki
22.90
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 2.72/6
W publikacji zaprezentowano diagnozę najważniejszych sektorów inżynieryjnych gospodarki komunalnej aglomeracji poznańskiej, do których należą: wodociągi i kanalizacja, odpady komunalne, energia elektryczna, ciepło, gaz, telekomunikacja, oraz wskazano główne kierunki ich strategicznego planowania. Kompleksowa analiza sektorów gospodarki komunalnej w całej aglomeracji poznańskiej może być pomocna przy ewentualnych zmianach w zakresie funkcjonowania przedsiębiorstw komunalnych, w sposobie ich zarządzania i efektywności inwestowania.
 
 
wydawca: Bogucki
22.90
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 2.90/6
W obliczu coraz poważniejszych wyzwań rozwojowych stających przed miastami i otaczającymi je obszarami, na całym świecie obserwuje się procesy integracji metropolitarnej. Polega ona często na dobrowolnej współpracy ośrodka centralnego z otaczającymi gminami i jednostkami terytorialnymi. Obszary metropolitarne opracowują wspólne strategie rozwoju i systemy ich wdrażania, tak aby razem osiągać wspólne cele rozwojowe.
wydawca: Bogucki
22.90
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 2.58/6
Biblioteka Aglomeracji Poznańskiej to seria wydawnicza poświęcona problemom rozwoju obszarów silnie zurbanizowanych w Polsce i za granicą. Autorzy serii przybliżają mechanizmy funkcjonowania aglomeracji miejskich oraz koncepcje i metody stosowane w ich badaniach.
wydawca: Bogucki
22.90
PLN
szczegóły więcej     
                        [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]     następne »  
strona:   / 5
  
Twój koszyk
  liczba produktów: 0 
  wartość: 0,00 PLN
Twoja przechowalnia
  liczba produktów: 0  
  wartość: 0,00 PLN

WYDRUK KATALOGÓW
Wydrukuj całą naszą ofertę w
jednym z poniższych formatów

        
ZOSTAŃ FANEM
  
Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!