TWOJE KONTO    login: hasło: zapamiętaj: REJESTRACJA | NEWSLETTER

regiobooks.pl - księgarnia samorządowa
dodaj do ulubionych formularz kontaktowy
WYSZUKIWARKA
szukana fraza:
występująca w:
tematyka:
autor:
wydawca:
znajdujesz się w:

WYDAWCY

AUTORZY

liczba znalezionych pozycji: 22
strona:   / 2
                        [ 1 ]   [ 2 ]     następne »  
wyświetlanie:
 • prosta lista
 • lista szczegółowa
 • szczegółowa lista z obrazkami
sortuj po:
wydawca:
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika
okładka
 • aktualna ocena: 2.52/6
 
W 2006 roku na Uniwersytecie Mikołaj Kopernika w Toruniu utworzono unikatowy w skali kraju kierunek studiów archiwistyka i zarządzanie dokumentacją. Każdy nowy kierunek wymaga – prócz profesjonalnej kadry – szerokiej podstawy dydaktycznej w postaci podręczników akademickich. Seria Biblioteka Zarządcy Dokumentacji ma zaspokoić przede wszystkim potrzeby dydaktyczne.

W niniejszej publikacji chcemy zmienić dotychczasową optykę postrzegania biurowości jako głównego „producenta” dokumentacji, sięgającą XIX wieku, na nowoczesną, w której biurowość spełnia inne bardzo ważne funkcje: zarządcy informacją urzędową, wskaźnika sprawności i skuteczności podmiotu, narzędzia budowania jego wizerunku, roli marketingowej.
stara cena 24.00 PLN
22.90
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 2.73/6
 
Geochemia krajobrazu jest pierwszym polskim podręcznikiem akademickim z tej dziedziny wiedzy, adresowanym do studentów różnych kierunków: geografii, biologii, rolnictwa, ochrony środowiska, chemii, architektury krajobrazu, planowania przestrzennego i in., na których wykładane są przedmioty z geochemii krajobrazu lub zakres problematyki jest do niej zbliżony.
stara cena 40.00 PLN
37.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.29/6
   
Książka jest próbą socjologicznej analizy funkcjonowania unijnych funduszy wiejskich i rolnych na obszarach Polski z perspektywy założonego zrównoważonego charakteru ich zastosowania. Na podstawie badań autora prowadzonych w latach 2006–2011 przedstawiono liczne dysfunkcje programów unijnego wsparcia wsi i rolnictwa.
stara cena 56.00 PLN
48.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.60/6
 
Miasto i jego mieszkańcy stanowią przedmiot zainteresowania bez mała wszystkich dziedzin humanistyki. Prezentowany tom jest zbiorem prac młodych badaczy - historyków, archeologów, historyków sztuki, filologów, socjologów, etnologów i architektów krajobrazu. Dysponując narzędziami i metodami właściwymi swojej dziedzinie, podjęli próbę ukazania wieloaspektowej natury zjawiska społeczno-kulturowego, jakim było i jest miasto. Zebrane artykuły tworzą trzy bloki tematyczne, prezentujące różne aspekty zjawiska: przestrzeń miejską, toczące się w nim życie oraz postrzeganie miasta przez jego mieszkańców [...]. Wskazują także nowe, warte opracowania zagadnienia. [ze Wstępu]
stara cena 30.00 PLN
27.90
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 2.11/6
   
Socjologia w służbie polityki społecznej i polityka społeczna uzależniona od socjologii
Spójność w polityce społecznej - od polityki spójności ku spójnej polityce aktywizacji
Strategie w biznesie - strategie w polityce społecznej
Strategie wojewódzkie, powiatowe i gminne - podstawy spójnej polityki aktywizacji w Polsce
stara cena 60.00 PLN
52.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.70/6
 
Niniejszy tom jest wyborem prac ukazujących zmiany demograficzne i funkcjonalno-przestrzenne zachodzące na obszarach miejskich i wiejskich. Zróżnicowana skala przestrzenna opracowań - od lokalnej, poprzez krajową na globalnej kończąc - dostarcza szerokiej wiedzy na temat opisywanych zagadnień. Różne problemy i odmienne podejścia badawcze tworzą w naszym mniemaniu cenny przegląd zjawisk i procesów zachodzących w otaczającej nas rzeczywistości, widzianych z wielu perspektyw. Na zbiór składają się artykuły należące do dwóch nurtów tematycznych. Jedne są podporządkowane problematyce demograficznej, drugie zaś dotyczą zmian funkcjonalno-przestrzennych.
stara cena 29.40 PLN
26.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.40/6
 
Pod koniec pierwszego dziesięciolecia XXI wieku podnoszenie konkurencyjności i stwarzanie warunków dla rozwoju innowacyjności stają się najważniejszą kwestią zarówno z perspektywy sukcesu indywidualnego podmiotu gospodarczego, jak i całego państwa. Z tego też względu problematyka ta jest przedmiotem zainteresowań ogromnej liczby badaczy, co roku poświęca się jej wiele opracowań naukowych. W związku z tym we wstępie kolejnej pracy dotyczącej tego zagadnienia należy zdać pytania: Czy na rynku wydawniczym jest miejsce dla jeszcze jednej monografii z tego zakresu? Czy praca ta może zyskać zainteresowanie czytelnika?
stara cena 48.30 PLN
41.90
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 2.86/6
 
Myślą przewodnią naszego przedsięwzięcia jest przedstawienie aktualnych informacji na temat produkcji, przetwarzania oraz wykorzystania energii odnawialnej, jaką jest energia z biomasy w Polsce i na świecie.
stara cena 30.45 PLN
26.90
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 2.88/6
 
Książka podejmuje problematykę konkurencji w gospodarce w szerokim spektrum jej zagadnień teoretycznych i empirycznych, w odniesieniu do podmiotów gospodarczych i regionów. Tematyka ta należy do kluczowych zarówno w teorii nauk ekonomicznych, jak i praktyce gospodarczej. Ma też swoje szczególne znaczenie dla polskiej gospodarki. Podjęcie przez Polskę - jako pierwszy kraj - epokowego procesu transformacji gospodarki nakazowo-rozdzielczej w kierunku gospodarki rynkowej, a następnie wejście do Unii Europejskiej otworzyło szansę nadrobienia zapóźnień cywilizacyjnych, będących nie tylko wynikiem narzuconego systemu społeczno-politycznego po II wojnie światowej, ale ponad dwóch wieków wcześniejszej historii. Wykorzystanie tej szansy uzależnione jest od sprawności systemu ekonomicznego, a zwłaszcza stopnia, w jakim system ten stymuluje rozwój przedsiębiorczości i oddziałuje w kierunku podniesienia międzynarodowej konkurencyjności gospodarki.
stara cena 94.50 PLN
82.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.56/6
Celem badań, prezentowanych w niniejszym opracowaniu, jest identyfikacja aktywności innowacyjnej oraz potrzeb proinnowacyjnych przedsiębiorstw regionu kujawsko-pomorskiego oraz sformułowanie wniosków i rekomendacji dla Regionalnej Strategii Innowacyjnej, mającej tworzyć warunki podniesienia innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw regionu kujawsko-pomorskiego.
28.35
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.77/6
 
Naród i państwo narodowe jako główne kategorie myśli narodowo-demokratycznej Miejsce samorządu w koncepcjach ustrojowych Narodowej Demokracji Struktura i organizacja samorządu Finanse i gospodarka samorządu terytorialnego Wychowawcze aspekty działalności samorządu terytorialnego
stara cena 63.00 PLN
54.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 1.90/6
Z prawdziwą satysfakcją przekazujemy Państwu monografię pt.: "Energia alternatywna w województwie kujawsko-pomorskim". Celem naszego przedsięwzięcia było udokumentowanie aktualnych informacji na temat produkcji i wykorzystania energii alternatywnej, jak również ocena jej rozwoju w naszym regionie. Mamy pełną świadomość, iż prezentowany materiał stanowi pierwszą, zapewne niedoskonałą próbę zaprezentowania energetyki alternatywnej w naszym województwie. Z tego też powodu planujemy w przyszłości napisać pełniejsze opracowanie w prezentowanej tematyce.
23.62
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.33/6
To, co współcześnie nazywa się edukacją regionalną jest -jak się poprzez codzienne doświadczenia edukacyjne można przekonać - obszarem z jednej strony nowym, z drugiej całkiem dawnym. [...] wyraźnie odczuwa się niedostatek refleksji teoretycznej [...] Jednocześnie licznie występujące niejednoznaczności i nadinterpretacje wielu pojęć i terminów prowadzą do utrwalania się ideologicznych schematów i interpretacji [...], tworzenia nieczytelnego i fasadowego opisu wycinka rzeczywistości, gubiąc tym samym często sens i znaczenie wielu cennych działań.
33.08
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.35/6
   
Przełom XX i XXI wieku przyniósł istotne przeobrażenia w strukturze regionalnej Europy Środkowo-Wschodniej (EŚW). Przesłanki, cele, zasady i czynniki rozwoju regionalnego w tej części kontynentu uległy zasadniczej reorientacji. Dotychczasowe silne strony niektórych regionów w wyniku transformacji systemowej stały się źródłem trudnych do pokonania barier, zacofania i braku perspektyw. Z drugiej strony decentralizacja zarządzania w układach tery­torialnych oraz wyzwolenie inicjatyw oddolnych stały się ważnym impulsem wzmacniającym dynamikę rozwojową.
stara cena 50.00 PLN
39.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 3.20/6
Przekształcenia społeczno-gospodarcze w Polsce zostały zapoczątkowane m.in. w wyniku podpisania porozumienia „okrągłego stołu" w kwietniu 1989 r. Po tym akcie politycznym rozpoczął się proces transformacji gospodarki Polski. Proces ten przyczynił się w sposób szczególny do głębokich przekształceń na obszarach wiejskich. Poza tym także działania Polski zmierzające do integracji z Unią Europejską pociągnęły ze sobą szereg zmian społeczno-gospodarczych i przestrzennych na polskiej wsi.
32.55
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 1.57/6
Zaletą niniejszego opracowania jest fakt, że Autor stara się pokazać realia życia mieszkańców zdegradowanych środowisk w kontekście zarówno teorii kultury ubóstwa, przemian zachodzących wewnątrz społeczności; jak i na tle szerszych zmian o charakterze glokalnym oraz globalnym. [...] Subiektywny oraz przeżywany aspekt przybliżenia życia społecznego, uzupełniony rzetelnym wykształceniem socjologiczno-filozoficznym, dużą wiedzą ogólną, świetną znajomością teorii [...]- wszystko to - być może nawet wbrew intencjom samego Autora nadaje opisywanym w tej pracy zdarzeniom czy faktom cech autentyczności, prawdziwości, które w relacji do problemu biedy, opisów zmagań z potrzebą przeżycia, wyżywienia rodziny czy zakupu elementarnych środków do życia -w odbiorze czytelniczym, jawi się w kategoriach, z jednej strony świetnie napisanego literackiego dramatu, który zasługiwałby na dobry film, z drugiej brutalnej, socjologicznej, obiektywnej prawdy o życiu w upodleniu, w beznadziejności, w przygnębieniu, 'nieludzkim świecie' zapomnianym przez Boga, historię oraz teraźniejszość".
Z recenzji prof. zw. dr. hab. Andrzeja Olubińskiego
35.70
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 3.29/6
 
Mechanizmy wspierające powstawanie innowacji oraz ich wpływ na rozwój gospodarki są coraz częściej rozpatrywane na poziomie regionalnym. Właściwa realizacja zadań związanych ze wspieraniem innowacji nie byłaby w pełni możliwa bez badań, dostarczających danych na temat regionalnych uwarunkowań działalności innowacyjnej. Publikacja jest ciekawym opracowaniem przedstawiającym wyniki badań empirycznych diagnozujących aktywność innowacyjną MSP regionu Kujaw i Pomorza. Były one podstawą sformułowania rekomendacji, których realizacja z jednej strony może przyczynić się do intensyfikacji procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach, z drugiej zaś być przesłanką doskonalenia regionalnej strategii innowacji. Z pewnością może stanowić interesującą pozycję zarówno dla władz administracji publicznej, instytucji otoczenia biznesu, jak i samych przedsiębiorców.
Prof. dr hab. Małgorzata Juchniewicz
stara cena 22.05 PLN
18.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.92/6
Na pozycję składa się 35 artykułów podzielonych na  5 rozdziałów:
1. Kontiunuum miejsko-wiejskie - podstawy teoretyczne
2. Zmiany osadnicze w strefie kontinuum miejsko-wiejskiego
3. Rolnicze aspekty zmian w strefie podmiejskiej
4. Miasto i strefa podmiejska jako przedmiot działań planistycznych
5. Gospodarka przestrzenna w strefie kontinuum miejsko-wiejskiego na przykładzie wybranych państw świata
54.60
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 3.56/6
Celem niniejszego opracowania jest stworzenie zarysu koncepcji modernizacji polskiego rolnictwa oraz rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w warunkach dokonującej się transformacji systemowej. Zrealizowanie tego celu będzie możliwe poprzez identyfikację i analizę czynników ograniczających przemiany strukturalne na tych terenach.
51.35
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 1.57/6
W opracowaniu znajduje się: Teoretyczno-metodologiczne podstawy badań struktury systemu miejskiego. Struktura funkcjonalna miast w zakresie działalności centralnych. Hierarchia funkcjonalna miast a struktura funkcji centralnych.
 
40.95
PLN
szczegóły więcej     
                        [ 1 ]   [ 2 ]     następne »  
strona:   / 2
  
Twój koszyk
  liczba produktów: 0 
  wartość: 0,00 PLN
Twoja przechowalnia
  liczba produktów: 0  
  wartość: 0,00 PLN

WYDRUK KATALOGÓW
Wydrukuj całą naszą ofertę w
jednym z poniższych formatów

        
ZOSTAŃ FANEM
  
Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!