TWOJE KONTO    login: hasło: zapamiętaj: REJESTRACJA | NEWSLETTER

regiobooks.pl - księgarnia samorządowa
dodaj do ulubionych formularz kontaktowy
WYSZUKIWARKA
szukana fraza:
występująca w:
tematyka:
autor:
wydawca:
znajdujesz się w:

WYDAWCY

AUTORZY

liczba znalezionych pozycji: 140
strona:   / 7
                        [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]     następne »  
wyświetlanie:
 • prosta lista
 • lista szczegółowa
 • szczegółowa lista z obrazkami
sortuj po:
wydawca:
 • Scholar
okładka
 • aktualna ocena: 1.08/6
Raport "Polska wieś 2010" prezentuje zjawiska demograficzne, ekonomiczno-rolnicze, społeczne, kulturowe i środowiskowe, które składają się na wielowymiarową analizę rozwoju wsi. Książkę zamykają uwagi socjologów i ekonomistów o najważniejszych przemianach, jakie dokonały się na polskiej wsi w latach transformacji systemowej i integracji europejskiej.
wydawca: Scholar
38.75
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 1.55/6
   
Książka jest próbą oceny zmian na polskiej wsi, dokonaną przez znawczynię tej problematyki. Dobrze został wybrany moment na takie podsumowanie – ponad 20 lat transformacji i prawie 10 lat przynależności do Unii. Pozwala to ukazać polską wieś w momencie, w którym już ujawniają się trwałe prawidłowości, a nie tylko perturbacje okresu przejściowego.
dr hab. Jerzy Bartkowski, prof. UW
wydawca: Scholar
stara cena 36.75 PLN
31.50
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.90/6
 
Książka stanowi głos w debacie na temat strategii rozwoju kraju w wymiarze przestrzennym. Autorki uwypuklają społeczno-ekonomiczną stronę tego rozwoju, piszą o zasobach ludzkich, warunkach bytu oraz społecznych efektach dokonywanych zmian. Czytelnik znajdzie tu potwierdzone analitycznie oceny realizowanej w Polsce polityki spójności oraz rzeczowe argumenty przemawiające za świadomym jej kształtowaniem w przyszłości.
wydawca: Scholar
stara cena 33.60 PLN
29.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.22/6
 
Książka zawiera wieloaspektową analizę rozwoju regionów oraz modeli polityki regionalnej w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Udzielono odpowiedzi na następujące pytania:
• Czy w krajach Europy Środkowo-Wschodniej następuje konwergencja, czy też polaryzacja procesów rozwoju w wymiarze regionalnym?
• Jakie czynniki decydują o dynamice rozwoju regionów?
• Jak założenia polityki spójności UE kształtowały polityki regionalne nowych krajów członkowskich oraz jaka była rola tych polityk w procesach rozwoju regionów?
wydawca: Scholar
stara cena 37.80 PLN
32.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.86/6
 
W niniejszej książce autor poszukuje odpowiedzi m.in. na poniższe pytania:
W jaki sposób globalizacja zmieniła trajektorie rozwoju miast?
Na czym polega współczesna konkurencja na światowym rynku miejsc?
Jak w dobie postfordyzmu kształtują się relacje między gospodarką, polityką i mieszkańcami miast?
Dlaczego kwestie kultury, lokalnej tożsamości czy konsumpcji stają się centralnymi zagadnieniami miejskich polityk?
Czy „kreatywność” rzeczywiście jest kluczem do sukcesu i prosperity miasta?
 A w końcu: kto dziś posiada "prawo do miasta"?
wydawca: Scholar
stara cena 28.35 PLN
24.90
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 2.13/6
 
Podział kraju na województwa budzi kontrowersje.
Dlaczego utworzono małe województwo lubuskie, a nie wyodrębniono Pomorza środkowego? Dlaczego województwo mazowieckie powiększono do rozmiarów Słowacji kosztem małego świętokrzyskiego?
Dlaczego Elbląg znalazł się w warmińsko-mazurskim, a jego zaplecze – w pomorskim?
Dlaczego województwo śląskie jest w połowie małopolskie?
wydawca: Scholar
stara cena 29.40 PLN
26.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 1.63/6
Przestrzeń publiczna, której rodowód sięga czasów starożytności, należy do tych obszarów miejskiej struktury, o których można powiedzieć, że pozwalają na doświadczanie obecności Innych. Dzięki takich cechom, jak otwartość, dostępność, czytelność, można się w niej znaleźć z osobistym bagażem biografii, niebędącym przeszkodą dla pozostałych jej użytkowników. W ostatnich latach sporo miejsca w dyskursie publicznym zajmuje kwestia zaniku, upadku, ale też odrodzenia przestrzeni publicznej. Dynamika kapitalizmu i związana z nim globalizacja, zawrotne tempo przemian w dziedzinie technologii informacyjnej i komunikacji powodują, że dawny porządek oparty na sztywnych podziałach prywatne-publiczne traci powoli na znaczeniu. Odrzucając dwa skrajne stanowiska: z jednej strony apokaliptyczną wizję upadku przestrzeni publicznej, z drugiej zaś - bezkrytyczne jej odrodzenie, w książce podjęto próbę pokazania, że każda z tych perspektyw rodzi różne konceptualizacje, transformacje i rekonstrukcje o charakterze przestrzennym, społecznym i kulturowym, wpisując się w szerszy projekt kształtowania współczesnych tożsamości miasta.
wydawca: Scholar
35.90
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 2.56/6
Janusz T. Hryniewicz: Gospodarcze źródła globalnego przywództwa USA i pozycja Europy Wschodniej w perspektywie 10–15 lat [Economic sources of the United States’ role as a global leader and the position of Eastern Europe over the next 10−15 years], s. 5–28;
Maciej Smętkowski: Wschodnie obszary problemowe i ich trajektorie rozwojowe na przykładzie Polski i Niemiec [The Eastern problem areas and their growth trajectories – the example of Poland and Germany], s. 29–53;
Joanna Dominiak, Paweł Churski: Rola innowacji w kształtowaniu regionów wzrostu i stagnacji gospodarczej w Polsce [The role of innovation in the formation of regions of development and those of economic stagnation in Poland], s. 54–77;
Krzysztof Nyklewicz: Regionalne dysproporcje w rozwoju atypowych form zatrudnienia w Niemczech [Regional disproportion in the development of atypical forms of employment in Germany], s. 78–95;
Wojciech Jarecki: Indywidualne koszty studiowania na przykładzie kierunków ekonomicznych w uczelniach szczecińskich [Individual costs of higher education on the example of economics departments at the universities in Szczecin], s. 96–110;
Maciej J. Nowak: Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach jako instrument zarządzania zrównoważonym rozwojem w skali lokalnej w Polsce [Decisions regarding environmental conditions as a management tool for a balanced development at the local scale in Poland], s. 111–125.
wydawca: Scholar
18.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 1.92/6
Małgorzata Suchacka: O przemianach kapitału ludzkiego i szansach na klasę kreatywną na przykładzie regionu przemysłowego [On the transformation of human capital and the chances for a creative class on the example of an industrial region], s. 5–21;
Witold Betkiewicz, Agnieszka Jasiewicz-Betkiewicz: Wielkomiejska elita polityczna: skład i kariery zawodowe [The big-city political elite: its composition and professional careers], s. 22–49;
Rafał Wiśniewski: Codzienne dojazdy do pracy – metodyczne aspekty badania wielkości i struktury dojazdów na przykładzie Białegostoku [Daily commuting to work – methodological aspects of a size and structure study of commuting on the example of the city of Białystok], s. 50–64;
Tymon Słoczyński: Próba wyjaśnienia regionalnego zróżnicowania międzypłciowej luki płacowej w Polsce [Explaining regional variation in gender wage gaps in Poland], s. 65–84;
Wiktor Adamus, Paweł Ptaszek: Modele rozwoju gmin w ujęciu wielokryterialnego procesu decyzyjnego [Development models of local communities in the multi-criteria decision-making process] , s. 85–106;
Arkadiusz Ptak: Wybory sołtysów i rad sołeckich. W poszukiwaniu prawideł rywalizacji wyborczej w organach pomocniczych samorządów gmin wiejskich w Polsce [Village head and village council elections. In search of the rules of rivalry in elections to the auxiliary bodies of rural communes in Poland ], s. 121–122.
wydawca: Scholar
18.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 1.73/6
Dominika Wojtowicz, Kinga Paciorek: Systemy i narzędzia zarządzania jakością w urzędach gmin a efektywne korzystanie z funduszy unijnych [Quality management systems and effective use of EU funds], s. 5–18;
Andrzej Młodak: Statystyka metropolii polskich – problemy i perspektywy [Statistics relating to Polish metropolises – problems and perspectives], s. 20–37;
Elżbieta Zuzańska-Żyśko: Funkcje metropolitalne w Górnośląskim Obszarze Metropolitalnym [Metropolitan functions of the Upper-Silesian Metropolitan Area], s. 39–61;
Artur Bajerski: Przemieszczenia uczniów między obwodami szkolnymi a zróżnicowanie wyników publicznych szkół podstawowych i gimnazjów. Przypadek Poznania [Pupil movement between school catchment areas and differences in examination results of primary and secondary schools. The case of Poznań], s. 62–76;
wydawca: Scholar
18.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.93/6
 
Struktura społeczna to układ relacji między kategoriami społecznymi, instytucjami i ludźmi, przy czym dominującym aspektem tego układu jest jego wymiar hierarchiczny, który można określić mianem stratyfikacji społecznej. W książce tej przedstawiamy: standardowe wskaźniki pozycji społecznej i przynależności klasowej, możliwości ich wykorzystania i problemy, które badacz powinien brać pod uwagę, dokonując wyboru między wskaźnikami; sposoby mierzenia nierówności, które są najczęściej utożsamiane z hierarchicznym wymiarem usytuowania w strukturze społecznej; kwestie pomiaru otwartości i ostrości barier społecznych ze szczególnym uwzględnieniem barier ruchliwości międzypokoleniowej, doboru małżeńskiego i wyboru bliskich znajomych; modele wielopoziomowe stosowane w odniesieniu do zjawisk z różnych poziomów struktury społecznej; sposoby analizy mechanizmów stratyfikacji i spójności społecznej na poziomie jednostek; metody sprawdzania porównywalności wskaźników w analizach porównawczych między krajami; problematykę badań ewaluacyjnych, których celem jest ocena oddziaływania interwencji publicznych.
wydawca: Scholar
stara cena 45.15 PLN
39.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 1.55/6
 
Teoria wyboru publicznego jest szybko rozwijającym się nurtem współczesnej ekonomii, który budzi także zainteresowanie przedstawicieli innych nauk społecznych: politologii, socjologii i prawa. Nurt ten wykorzystuje osiągnięcia nowej ekonomii instytucjonalnej, będącej udaną syntezą ekonomii neoklasycznej i instytucjonalizmu. Uwzględnianie kategorii instytucji pozwoliło nie tylko wzbogacić nauki ekonomiczne, lecz także zbliżyć ekonomię do socjologii, psychologii, prawa i nauk politycznych. Teoria wyboru publicznego jest nazywana ekonomiczną teorią polityki. Ta stosunkowo nowa dziedzina nauk ekonomicznych wykorzystuje narzędzia i założenia metodologiczne standardowej ekonomii do analizy zachowań ludzi w działalności o charakterze politycznym i w innych dziedzinach sfery publicznej.
wydawca: Scholar
stara cena 44.10 PLN
38.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.18/6
 
Książka w przystępny i oryginalny sposób przedstawia stan współczesnej demografii oraz podstawowe zagadnienia ludnościowe świata i różnych jego części. Wyłania się z niej obraz demografii jako fascynującej, interdyscyplinarnej dziedziny nauki, której zagadki intelektualne nieodmiennie przyciągają wybitne umysły matematyków, reprezentantów nauk humanistycznych, medycznych, przyrodniczych i społecznych. Autorzy zarysowują główne zjawiska, z jakimi mierzy się dziś demografia: wzrost zaludnienia Ziemi, wydłużanie się życia ludzkiego, słabnięcie rozrodczości, starzenie się populacji, nasilanie się mobilności terytorialnej oraz liczne, przebiegające różnorako przestrzenne lub kulturowe zróżnicowania tych zjawisk.
wydawca: Scholar
stara cena 46.20 PLN
40.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 3.20/6
 
Choć Autorzy prezentowanej książki stosują rozmaite perspektywy teoretyczne i dyscyplinarne, to jednak ich teksty łączy zainteresowanie "fenomenologią kryzysu" - tym jak ludzie działający w swoich mikroświatach społecznych starają się przetrwać w warunkach kryzysu i nadać im sens. Kryzys może więc być źródłem rozlicznych nadziei ludzi weń uwikłanych i szansą na odnowę ich życia, uzyskania głębszego wglądu w naturę rzeczywistości społecznej oraz ulepszenia jej struktur.
wydawca: Scholar
stara cena 25.20 PLN
21.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.80/6
 
Geoekonomia to oryginalne pojęcie teoretyczne, które za sprawą ekonomistów, geografów i znawców strategii zostało inkorporowane do nauki o stosunkach międzynarodowych w pozimnowojennym okresie. Jakkolwiek jego geneza sięga XIX wieku, to dopiero w ostatnich dwóch dekadach zaczęto dostrzegać jego walory eksplanacyjne. Pojęcie to, jako archetyp realnego zjawiska, zrodziło się z praktyki gospodarowania państw. Można ją więc traktować jako uogólnienie nowych praktyk państw, które wcale nie zostały zainicjowane, jak się powszechnie sądzi, po zakończeniu zimnej wojny.
wydawca: Scholar
stara cena 69.30 PLN
59.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.95/6
   
We współczesnej gospodarce najistotniejszym czynnikiem rozwoju stają się wiedza i informacja, czemu towarzyszy dynamiczny rozwój sieci globalnych metropolii. Procesy metropolizacji prowadzą do zmian w strukturze wewnętrznej miast oraz do przekształcenia ich relacji z otaczającymi je regionami. W szczególności osłabiają się związki społeczno-gospodarcze metropolii z otaczającym je regionem, a rozwijają powiązania w ramach globalnych lub kontynentalnych sieci miast.
Autorzy wyjaśniają mechanizmy tych zjawisk, odpowiadając na następujące pytania:
Jak powiązania między metropolią i regionem wpływają na konkurencyjność tych układów terytorialnych?
Jakie czynniki oddziałują na relacje między metropolią i regionem?
Jakie są i od czego zależą: zasięg rozprzestrzeniania rozwoju metropolii, stopień wymywania zasobów rozwojowych z regionu i ich przepływ do metropolii?
wydawca: Scholar
stara cena 39.90 PLN
33.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.62/6
Tegoroczna edycja raportu ma - podobnie jak poprzednie - wymiar interdyscyplinarny, dzięki czemu ukazuje złożony obraz obszarów wiejskich w ujęciu ekonomicznym, społecznym i przyrodniczym. Redaktorzy naukowi raportu, Jerzy Wilkin i Iwona Nurzyńska, wraz z zespołem uznanych specjalistów konsekwentnie realizują to założenie metodologiczne, co pozwala Czytelnikom na porównanie i samodzielną ocenę zmian dokonujących się na polskiej wsi w ciągu ostatnich dwunastu lat. Raport Polska wieś 2012 prezentuje zjawiska demograficzne, przemiany ekonomiczno-rolnicze, społeczne, przyrodnicze, edukacyjne, polityczne, przedstawia otoczenie instytucjonalne polityki prowadzonej wobec obszarów wiejskich, a także przestrzenne zróżnicowanie rozwoju tych terenów.
wydawca: Scholar
33.60
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 3.37/6
 
Tematem tej książki są złożone relacje między edukacją a rozwojem gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem doświadczeń Polski i jej regionów.
Nie ulega wątpliwości, że statystyczny związek między wiedzą a rozwojem jest bardzo silny. Na wiele ważnych pytań związanych z tą relacją nie udaje się jednak na razie znaleźć w pełni przekonujących odpowiedzi. Czy zasoby wysokiej jakości kapitału ludzkiego, będącego produktem edukacji, mają rzeczywiście tak duże znaczenie dla tempa wzrostu gospodarczego, czy może, sądząc tak, mylimy skutek z przyczyną, ponieważ inwestowanie w edukację jest przywilejem zamożnych a wiedza raczej efektem niż czynnikiem rozwoju gospodarczego?
wydawca: Scholar
stara cena 31.50 PLN
27.50
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.67/6
 
Arkadiusz Świadek: Wielkość przedsiębiorstw i ich struktura własności a rozwój innowacyjności w regionalnych systemach przemysłowych [Size and ownership structure of enterprises versus development of innovations in the regional industrial systems], s. 5–23;
Waldemar A. Gorzym-Wilkowski: Planowanie zagospodarowania przestrzennego województwa lubelskiego w okresie powojennym – praktyka wobec teorii i ustawodawstwa [Spatial planning in the Lublin voivodeship in the post-Second World War period – practice versus theory and legislation], s. 24–42;
Roman Kosmalski: Przyczyny nierówności technologicznych w polskich województwach w latach 1998–2008 [The causes of technological ineffectiveness in Polish voivodeships in the years 1998–2008], s. 43–68;
wydawca: Scholar
stara cena 21.00 PLN
18.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.50/6
   
Adam Płoszaj, Maciej Smętkowski, Karol Olejniczak: Wstęp [Introduction], s. 5–7;
Maciej Smętkowski, Adam Płoszaj: Duże miasta Polski – wyzwania rozwojowe a interwencja w ramach polityki spójności 2004–2006 [Large Polish cities – development challenges in the context of public intervention of EU Cohesion Policy 2004−2006], s. 8–30;
Maciej Smętkowski: Polityka spójności a konkurencyjność dużych polskich miast [Interactions between EU Cohesion Policy and competitiveness of large Polish cities], s. 31–56;
Adam Płoszaj: Polityka spójności jako narzędzie stymulacji współpracy między miastami – przykład INTERREG i URBACT [Cohesion Policy as a tool to stimulate cooperation between cities – the example of INTERREG and URACT in Poland], s.57–66;
wydawca: Scholar
stara cena 18.90 PLN
17.40
PLN
                        [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]     następne »  
strona:   / 7
  
Twój koszyk
  liczba produktów: 0 
  wartość: 0,00 PLN
Twoja przechowalnia
  liczba produktów: 0  
  wartość: 0,00 PLN

WYDRUK KATALOGÓW
Wydrukuj całą naszą ofertę w
jednym z poniższych formatów

        
ZOSTAŃ FANEM
  
Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!