TWOJE KONTO    login: hasło: zapamiętaj: REJESTRACJA | NEWSLETTER

regiobooks.pl - księgarnia samorządowa
dodaj do ulubionych formularz kontaktowy
WYSZUKIWARKA
szukana fraza:
występująca w:
tematyka:
autor:
wydawca:
znajdujesz się w:

WYDAWCY

AUTORZY

liczba znalezionych pozycji: 19
wyświetlanie:
 • prosta lista
 • lista szczegółowa
 • szczegółowa lista z obrazkami
sortuj po:
wydawca:
 • BRANTA
okładka
 • aktualna ocena: 3.20/6
Publikacja stanowi zwarte kompendium wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu rozgraniczania nieruchomości wzbogacone przykładami przeprowadzonych postępowań rozgraniczeniowych. Książka ma charakter metodyczno-praktyczny z przeznaczeniem dla osób zajmujących się rozgraniczaniem nieruchomości.
wydawca: BRANTA
49.35
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.79/6
 
Specjaliści od marketingu dowodzą, że "sprzedawanie" polityków niewiele różni się, od reklamowania proszku, mydła, margaryny, czy innych produktów szybko zbywalnych. Z tą tylko różnicą, że margaryna nie zeskoczy z półki, i nie palnie jakiegoś głupstwa w najmniej sprzyjającym momencie. Na wyborczy sukces, nie tylko w Polsce, nie ma gotowej recepty, bo wyborcy są jeszcze mniej przewidywalni niż konsumenci. Widać to po kolejnych wyborach. Dlatego też działania związane z uzyskaniem poparcia w wyborach, w coraz większym stopniu, są obszarem popisów specjalistów od marketingu politycznego, kreowania wizerunku, socjologów, psychologów, krawców, kosmetyczek itp., którzy tak naprawdę tworzą sztaby wyborcze, kształtują programy, podpowiadają politykom: co, kiedy i jak  mają powiedzieć, ubierają ich, czeszą.
wydawca: BRANTA
stara cena 44.10 PLN
35.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 3.00/6
W niniejszym Vademecum przedstawiono najistotniejsze zagadnienia z zakresu Prawa zamówień publicznych wraz z pytaniami i odpowiedziami dotyczącymi szeregu kwestii, które często są niejednoznaczne i rodzą problemy interpretacyjne. Odpowiedzi na pytania w określonych grupach haseł poparte są najnowszym orzecznictwem podmiotów zaangażowanych w problematykę Prawa zamówień publicznych. Orzecznictwo i interpretacje tych podmiotów mają olbrzymi wpływ na praktykę stosowania przepisów o zamówieniach publicznych. Wielokrotnie też stanowią one wykładnię postępowania w konkretnych sytuacjach. Zgodnie ze swoim tytułem, Vademecum jest publikacją gromadzącą najważniejsze wiadomości z dziedziny zamówień publicznych. W zdecydowanej większości są to informacje o charakterze praktycznym.
wydawca: BRANTA
60.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.10/6
 
Zrównoważony rozwój jest podstawowa zasadą stosunków międzynarodowych. Autorzy tej nowej zasady wychodzą z założenia o malejących - z powodu szkód wyrządzanych w globalnym ekosystemie - możliwościach gospodarki w zaspokajaniu potrzeb coraz liczniejszej populacji ludzi. Dlatego uznają za konieczne ukształtowanie modelu gospodarczego nieszkodliwego dla wspierających go systemów przyrodniczych. Innymi słowy, zrównoważony rozwój to rozwój zdolny do wyeliminowania zagrożeń związanych z kryzysami gospodarczymi i społecznymi oraz do zapewnienia ciągłego i bezpiecznego rozkwitu współczesnej gospodarki. Tak rozumiany zrównoważony rozwój ma wiele aspektów teoretycznych i praktycznych. Rewolucjonizuje kanon życia gospodarczego.
wydawca: BRANTA
stara cena 39.00 PLN
35.90
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 1.92/6
   
Książka przedstawia wybrane informacje o wynikach kontroli Prezesa UZP wraz ze skróconym stanem faktycznym oraz uzasadnieniem. Całość opatrzona jest indeksami rzeczowymi, chronologicznymi i artykułowymi. Opracowanie niniejsze zawiera 106 informacji o wynikach kontroli. Celem niniejszego opracowania jest przybliżenie regulacji ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r - Prawo zamówień publicznych w kontekście projektów środowiskowych oraz projektów finansowanych ze środków unijnych. Zawarte w nim przykłady naruszeń mają na tyle uniwersalny charakter, iż mogą być również przydatne przy stosowaniu oraz rozwiązywaniu różnych problemów interpretacyjnych dotyczących Prawa zamówień publicznych. Pozycja skierowana jest do zamawiających, wykonawców, kontrolerów jak i studentów.
wydawca: BRANTA
stara cena 54.50 PLN
47.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.57/6
Kompendium wiedzy z zakresu metodologicznych badań socjologicznych, przydatne dla osób, które chcą usystematyzować swoje zainteresowania socjologiczne. Książka jest próbą otwartych wypowiedzi i bezstronnych prezentacji. Wypracowywanie metod poprawnego poznawania rzeczywistości było i jest dla człowieka niezwykle ważnym zadaniem. Szkice w części i w sposób tylko elementarny traktują o tych metodach. W innych częściach, choć nie poruszają tematów najbardziej awangardowych wsparte są refleksją metodologiczną inspirowaną w szczególności przez Karla Poppera i Friedricha Hayeka. A więc i tym partiom książki przysługuje w pewnym sensie współczesność. Głównym celem opracowania jest sygnalizowanie powiązań problematyki badań społecznych z socjologią.
wydawca: BRANTA
54.50
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 2.43/6
Zbiór aktów prawnych z zakresu gospodarki nieruchomościami i własności lokali opatrzony przypisami i objaśnieniami oraz orzecznictwem sądowym. Omawia m.in. gospodarowanie nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców, scalanie i wymianę gruntów, własność lokali, najem lokali mieszkalnych i dodatki mieszkaniowe, podatki i opłaty lokali, prawo własności, ochronę gruntów rolnych i leśnych.
wydawca: BRANTA
44.31
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 2.33/6
Książka omawia mechanizmy i praktykę funkcjonowania Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony (EPBiO), nowego rozwijanego dopiero od 1999 r., przyszłościowego komponentu Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej. W przystępny sposób przedstawiono w kolejnych rozdziałach genezę EPBiO, zasady i cele tej polityki, jej strukturę instytucjonalną, instrumenty realizacji, tryby podejmowania decyzji oraz finansowania EPBiO. Zaprezentowano także misje zarządzania kryzysowego podejmowane przez UE od 2003 r. w ramach EPBiO. Oddzielenie zbadano również szczegółowo, w jakim stopniu konstytucje państw członkowskich UE są przystosowane do współpracy przy realizacji EPBiO oraz jakie są metody koordynacji tej polityki w poszczególnych krajach UE.
wydawca: BRANTA
53.86
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 3.31/6
Prezentowana monografia jest wyczerpującym opracowaniem dotyczącym dostosowania prawa polskiego do zasad Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego. Czytelnik znajdzie w niej wykładnię poszczególnych przepisów tej umowy międzynarodowej, lecz także rozważania na temat ich recepcji w prawie krajowym.
wydawca: BRANTA
44.00
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.89/6
Parki technologiczne są miejscem rozwoju nowoczesnych technologii na całym świecie. Stanowią ogniwo łączące i przetwarzające innowacyjny pomysł w nowoczesne rozwiązanie technologiczne, wdrażane następnie w przemyśle. Wspierają przedsiębiorczość opartą na wiedzy oraz wzmacniają przedsiębiorstwa tworzące podstawy długofalowego rozwoju regionu. Pobudzają także aktywność zawodową regionalnej społeczności i poprawiają spójność ekonomiczną regionu z pozostałymi regionami kraju i zagranicy.
wydawca: BRANTA
41.58
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 3.09/6
   
Praca ma charakter monograficzny i omawia problemy kształtowania pożądanego wizerunku miasta za pomocą instrumentów strategii tożsamości.
Celem głównym poniższej pracy jest zidentyfikowanie instrumentów budowania tożsamości miasta oraz wskazanie pożądanych zmian w zakresie ich stosowania z myślą o ukształtowaniu pozytywnego wizerunku miasta. Celami szczegółowymi są:
 1. Zdefiniowanie strategii tożsamości miasta oraz jego tożsamości i wizerunku na tle istniejącego dorobku naukowego;
 2. Przegląd i charakterystyka instrumentów budowania tożsamości miasta; 3.Określenie miejsca strategii tożsamości w systemie celów i strategii rozwoju miasta;
 3. Wskazanie rodzajów strategii tożsamości realizowanych w miastach polskich;
 4. Wskazanie roli i miejsca marketingu w budowaniu tożsamości miasta;
 5. Identyfikacja i ocena doboru instrumentów strategii tożsamości w kształtowaniu wizerunku miast polskich;
 6. Zidentyfikowanie głównych ograniczeń w procesie budowania tożsamości przez polskie miasta; 8.Wskazanie pożądanych zmian w doborze instrumentów strategii tożsamości miasta.
wydawca: BRANTA
stara cena 48.00 PLN
37.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 1.75/6
Książka próbuje wyjaśnić najważniejsze dylematy zarządzania w gospodarce przestrzennej. Omawia specyficzne cechy oraz prawne, ekonomiczne, ekologiczne i społeczne uwarunkowania gospodarowania w przestrzeni. Wyjaśnia najważniejsze sposoby i instrumenty zarządzania w gospodarce przestrzennej. Pojęciem, wokół którego toczy się dyskusja jest ład przestrzenny w skali kraju, regionu i miasta.
 
wydawca: BRANTA
50.40
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 2.22/6
   
Książka składa się z czterech rozdziałów traktujących w sposób kompleksowy problem zarządzania inwestycjami w gminie - od poziomu zarządzania strategicznego, po poziom operacyjny na którym realizowane są poszczególne projekty inwestycyjne.
 
wydawca: BRANTA
stara cena 52.40 PLN
39.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.11/6
Prezentowana publikacja ma charakter unikalny. Dotyczy ona bowiem najważniejszych aspektów organizacji i funkcjonowania jednostek lokalnych, przedstawiając całościowo zarówno ich ustrój, organizację, zadania i kompetencje, jak i problemy gospodarki finansowej. Jest to związane z jedną z myśli przewodnich pracy, że dla dobrego funkcjonowania jednostek lokalnych i ich władz równie ważne jest ich ustrojowe i organizacyjne ukształtowanie, jak i wyposażenie w adekwatne środki finansowe.
 
wydawca: BRANTA
82.95
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 3.10/6
Książka zawiera omówienie podstawowych pojęć i terminologii z zakresu opłat publicznych oraz podstawowych funkcji opłat – interwencyjnej i fiskalnej.
Opłaty publiczne są rodzajem władczej formy dochodów publicznych o niewielkim znaczeniu fiskalnym. Biorąc pod uwagę możliwość oddziaływania za pośrednictwem opłat publicznych na decyzje (zachowania, postawy) obciążonych nimi podmiotów i kształtowanie stosunków gospodarczych i społecznych, można mówić o różnych przejawach owego oddziaływania (funkcji prohibicyjnej, prewencyjnej, represyjnej, kompensacyjno-odszkodowawczej, wychowawczej, psychologicznej, informacyjnej, techniczno-finansowej).
 
wydawca: BRANTA
51.45
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 2.75/6
W monografii omówiono zagadnienia powstania regionalnych izb obrachunkowych, ich ustroju i statusu oraz zadania izb. Przedstawiono ogólną charakterystykę samorządu terytorialnego. Wyjaśniono pojęcie nadzoru, odróżniając go od kontroli. Część rozważań poświęcono omówieniu organów nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego i podmiotów objętych nadzorem. Analizie poddano prawne formy działania regionalnych izb obrachunkowych, jak i postępowanie nadzorcze przed nimi. Omówiono i scharakteryzowano środki nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego oraz kwestię wykonalności rozstrzygnięć nadzorczych. Omówiono również środki ochrony jst przed nieuprawnioną ingerencją organu nadzoru oraz ogólnie postępowanie przed wojewódzkim sądem administracyjnym po wniesieniu skargi na rozstrzygnięcie organu nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego.
 
wydawca: BRANTA
51.98
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.91/6
W książce zostały przedstawione gwarancje samorządności gminnej w systemie prawnym RFN i RP. Opracowanie to jest najszerszą w literaturze polskiej analizą doktryny, orzecznictwa i prawa samorządu gminnego w RFN. Obok tego analizie poddano polskie rozwiązania prawne, w tym przede wszystkim konstytucyjne.
 
 
wydawca: BRANTA
41.37
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.67/6
   
Akcesja Polski do Unii Europejskiej wymagała wprowadzenia wielu zmian w systemie gromadzenia i wydatkowania środków publicznych. Zmiany te wymuszają nie tylko wymogi stawiane przez unijne prawodawstwo ale już wcześniej zapoczątkowane w Polsce reformy związane ze stylem sprawowania władzy w zdecentralizowanym systemie państwa wynikającym z zasady sybsydiarności. Realizując przydzielone zadania samorząd terytorialny spełnia aktywną rolę w kształtowaniu warunków społecznych i gospodarczych dla swoich mieszkańców. Korzystając z przyznanej mu samodzielności wykorzystuje własne źródła finansowania, które jednak nie są wystarczające dla zaspokojenia wszystkich potrzeb.
 
wydawca: BRANTA
stara cena 61.95 PLN
48.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.44/6
Kompendium podstawowej wiedzy dla praktyków związanych z samorządem terytorialnym oraz studentów kierunków prawa i administracji.
wydawca: BRANTA
51.98
PLN
szczegóły więcej     
  
Twój koszyk
  liczba produktów: 0 
  wartość: 0,00 PLN
Twoja przechowalnia
  liczba produktów: 0  
  wartość: 0,00 PLN

WYDRUK KATALOGÓW
Wydrukuj całą naszą ofertę w
jednym z poniższych formatów

        
ZOSTAŃ FANEM
  
Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!