Warning: session_start() [function.session-start]: open(/tmp/sess_69bff0f63aa7d81f19cab28d699c25cf, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in /modul.php on line 5

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /modul.php:5) in /modul.php on line 5

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /modul.php:5) in /modul.php on line 5

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5dccaba962925' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5dccaba9735bd' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5dccaba973dd8' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5dccaba9b4e38' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5dccaba9cd342' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5dccabaa2116c' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5dccabaa31871' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5dccabaa3945d' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5dccabaa584de' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5dccabaa78fda' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5dccabaab1f83' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095
wydawca: Szkoła Główna Handlowa
    TWOJE KONTO    login: hasło: zapamiętaj: REJESTRACJA | NEWSLETTER

regiobooks.pl - księgarnia samorządowa
dodaj do ulubionych formularz kontaktowy
WYSZUKIWARKA
szukana fraza:
występująca w:
tematyka:
autor:
wydawca:
znajdujesz się w:

WYDAWCY

AUTORZY

liczba znalezionych pozycji: 93
strona:   / 5
« poprzednia   [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]     następne »  
wyświetlanie:
 • prosta lista
 • lista szczegółowa
 • szczegółowa lista z obrazkami
sortuj po:
wydawca:
 • Szkoła Główna Handlowa
okładka
 • aktualna ocena: 2.15/6
 
ROZDZIAŁ 1. RYNEK ENERGII
ROZDZIAŁ 2. WSPÓŁCZESNE PROBLEMY REGIONALIZACJI
ROZDZIAŁ 3. UWARUNKOWANIA I KONSEKWENCJE MIĘDZYNARODOWEJ WSPÓŁPRACY W RAMACH REGIONALNYCH RYNKÓW ENERGII
stara cena 41.00 PLN
36.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.75/6
 
Idea wydania podręcznika dotyczącego problematyki zarządzania gospodarką komunalną wzięła się z zapotrzebowania kadry menedżerskiej kierującej przedsiębiorstwami komunalnymi. Bezpośrednia inspiracja do napisania niniejszej książki powstała dzięki studentom Europejskiego Studium Menedżerów Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej prowadzonego w Katedrze Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, a zwłaszcza dzięki panu Edwinowi Górnickiemu - absolwentowi drugiej edycji tego studium.
stara cena 55.00 PLN
48.90
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 2.68/6
   
Problematykę, jaką podejmuje zespół autorski w niniejszym podręczniku, zawarto w dziewięciu rozdziałach dotyczących problematyki najważniejszych dziedzin warunkujących rozwój w skali regionalnej i lokalnej. Otwiera ją jednak rozdział poświęcony przeglądowi czynników rozwoju w wybranych teoriach rozwoju regionalnego, szczególnie w tych teoriach, w których rozwój jest postrzegany jako wynik pozytywnych zmian wzrostu ilościowego i postępu jakościowego w systemach gospodarczych, społecznych i przyrodniczych w różnych skalach przestrzennych: lokalnej, subregionalnej, regionalnej i ogólnokrajowej.
stara cena 35.00 PLN
31.50
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 3.14/6

Autorzy podjęli próbę wykazania, w jaki sposób można dokonać oceny efektywności projektów publicznych oraz kiedy uznać je za efektywne. Przedstawili stosowane mierniki ocen i źródła finansowania projektów inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego realizowanych przy współfinansowaniu funduszami Unii Europejskiej.

W części empirycznej autorzy przeprowadzili ocenę efektywności wybranych projektów inwestycyjnych o zróżnicowanej specyfice (projekt drogowy, infrastruktury sieciowej i kubaturowy) realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Przedstawili specyfikę ich finansowania, uwarunkowania realizacji, dokonali także ocen ich efektywności finansowej i ekonomicznej.
44.90
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 2.75/6
 

Istniejący dorobek współczesnych nauk ekonomicznych zajmujących się funkcjonowaniem przedsiębiorstw i kształtowaniem ich otoczenia stwarza merytoryczne przesłanki do wykorzystania tej wiedzy w zarządzaniu innymi podmiotami życia społecznego. Można bowiem przyjąć założenie, że podmioty te są izomorficzne w stosunku do przedsiębiorstw, a zatem można je potraktować tak jakby właśnie były przedsiębiorstwami. Dotyczy to zwłaszcza jednostek przestrzennych i osadniczych.

Teza mówiąca, że miasto jest swego rodzaju analogiem przedsiębiorstwa, skłania do stworzenia programu kształcenia na poziomie akademickim specjalistów potrafiących wykorzystać wiedzę dotyczącą przedsiębiorstw w zarządzaniu miastem. Powinni to zarazem być specjaliści umiejący kształtować strukturę funkcjonalną, ekonomiczną, społeczną, ekologiczną i przestrzenną miasta, optymalizując ją jako bezpośrednie otoczenie (środowisko) lokalizacyjne przedsiębiorstw.

wstęp

stara cena 50.00 PLN
46.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 3.25/6

Gospodarka odpadami w Polsce, podobnie jak inne branże komunalne, została poddana procesom transformacji po 1989 roku. Stała się jedną z najbardziej podatnych na konkurencję branż komunalnych, zwłaszcza w zakresie wywozu odpadów. Rynkiem gospodarki odpadami w Polsce najwcześniej spośród wszystkich rynków komunalnych zainteresowały się koncerny zagraniczne, głównie francuska Veolia czy niemieckie Sulo. Sektor ten uznaje się za przyszłościowy między innymi z powodu stałego popytu na świadczone usługi, stosunkowo wolnych zmian technologicznych i możliwości konsolidacji, co przy względnie małym poziomie rentowności może generować w ujęciu bezwzględnym wysoki poziom zysku.

Możliwości dalszego rozwoju stwarza również coraz częstsza praktyka konsolidacji gospodarki odpadami z innymi dziedzinami gospodarki komunalnej, takimi jak ciepłownictwo, zieleń miejska, wytwarzanie energii elektrycznej czy gazu.

Celem niniejszego opracowania jest przybliżenie czytelnikowi podstawowych zagadnień z zakresu obowiązującego prawodawstwa w dziedzinie gospodarki odpadami i prognozowanych kierunków zmian, charakteru rynku i jego dalszej transformacji oraz rozwiązań technologicznych związanych głównie z procesem unieszkodliwiania odpadów stałych

wstęp

15.00
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 2.78/6
   
Prezentowane opracowanie jest próbą zarysowania najważniejszych problemów i wyzwań stojących przed administracją publiczną w Polsce w najbliższych latach. Ograniczone środki sprawiły, że mogą one być przedstawione w takim, a nie innym zakresie. Stanowią pierwszą część pogłębionych studiów z tej dziedziny, które będą kontynuowane w ramach kolejnych badań. Niniejszy tekst należy więc uznać za wyjściowy i z pewnością niepozbawiony zróżnicowanych pod względem wartości fragmentów. Jest to jednak cecha wszystkich opracowań zbiorowych i niniejsze nie może być wyjątkiem.
stara cena 50.00 PLN
44.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.15/6
 

Aktualna sytuacja partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce dowodzi, że ograniczenie zaangażowania administracji państwa do prób optymalizacji ram formalnych nie pozwala osiągnąć celu, jakim jest dynamiczny wzrost liczby zadań publicznych realizowanych przy współudziale partnerów prywatnych. Odpowiednie środowisko prawne to bez wątpienia ważny, ale z pewnością nie jedyny, warunek stosowania partnerstwa na dużą skalę. Z doświadczenia wielu państw wynika, że pomyślna realizacja partnerstwa jest możliwa, kiedy trosce władzy państwowej o właściwy kształt obowiązujących przepisów prawa towarzyszą wysiłki ukierunkowane na eliminowanie ograniczeń również innego rodzaju, w tym - na przykład - bariery psychologicznej. Podejmowanie współpracy w formule partnerstwa wymaga bowiem odwagi podmiotów reprezentujących sektor publiczny. Efektem działania rządu powinno być ponadto zainteresowanie podmiotów prywatnych, zarówno krajowych, jak i zagranicznych, uczestnictwem w inwestycjach realizowanych na zasadach partnerstwa. Brak takiego zainteresowania, w połączeniu z brakiem doświadczenia rodzimej administracji publicznej, należy uznać za czynnik istotnie utrudniający pomyślną współpracę.

stara cena 43.00 PLN
37.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 3.24/6
 
Publikacja ta poświęcona jest jednemu z najważniejszych i najbardziej aktualnych problemów z zakresu gospodarki samorządu terytorialnego, a mianowicie badaniom nad efektywnością komunalnego majątku trwałego. Jest godna polecania ze względu na wysoki merytoryczny i kompleksowe ujęcie. Autor przeprowadził bardzo szeroko zakrojone, o charakterze pionierskim, badania statystyczne. Umożliwiły mu one zgromadzenie obszernego materiału, który został poddany wszechstronnej analizie.
stara cena 31.50 PLN
28.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 3.63/6
 
W książce tej autorzy próbują pokazać, jak przebiega proces serwicyzacji polskiej gospodarki, jakie jest natężenie i charakter tego procesu, jakie są jego uwarunkowania, jakie jest jego zróżnicowanie przestrzenne. Zwracamy szczególną uwagę na uwarunkowania rozwoju gospodarki usług związane z zasobami pracy. Próbujemy też odpowiedzieć na pytanie, jaki wpływ serwicyzacja wywiera na atrakcyjność inwestycyjną kraju i jego konkurencyjność.
stara cena 36.75 PLN
32.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.95/6
   
Rozwój lokalny i regionalny jest determinowany umiejętnością uaktywnienia terytorialnego potencjału społeczno-gospodarczego, rozumianego jako ogół nagromadzonych na danym terytorium zasobów przyrodniczych, ludzkich i kapitałowych, stanowiących źródło postępowych zmian. Stosownie do specyficznych cech przestrzeni ekonomicznej, poszczególne regiony odznaczają się różnym potencjałem społeczno-gospodarczym, tym samym wykazując mniejsze lub większe szanse rozwojowe. Regiony odznaczające się dużym potencjałem mogą rozwijać się w oparciu o czynniki endogeniczne, zaś pozostałe potrzebują pomocy zewnętrznej, aby przezwyciężyć istniejące bariery rozwoju (np. depopulację, odpływ kapitału i degradację środowiska przyrodniczego).
stara cena 43.05 PLN
38.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.00/6
 
Wstęp
Publikacja stanowi cenne źródło informacji o wybranych aspektach zarządzania w jednostkach sektora finansów publicznych. Zawarte w niej istotne, przydatne i wzbogacające dorobek naukowy wnioski dotyczą przede wszystkim procedur kontroli oraz sposobów i zakresu audytu wewnętrznego i zewnętrznego. Dlatego monografia ta będzie interesująca dla osób zajmujących się w praktyce omawianymi zagadnieniami. Większość opracowań może zostać twórczo wykorzystana przez naukowców badających finanse sektora publicznego. Będą one także przydatne podczas prac legislacyjnych oraz regulacyjnych. Książka wzbogaca również wiedzę studentów parających się zarządzaniem, w tym zwłaszcza zarządzaniem w jednostkach sektora finansów publicznych.
stara cena 21.00 PLN
18.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.90/6
 

Pogłębiający się w drugiej połowie XX w. podział na kraje rozwinięte i rozwijające się (w badaniach znany jako „bogata" Północ i „biedne" Południe) stał się przedmiotem zainteresowania wśród przedstawicieli nauki, głównie ekonomii i stosunków międzynarodowych, a także licznych organizacji, których działania zostały ukierunkowane na świadczenie pomocy dla państw słabo rozwiniętych gospodarczo. O znaczeniu powyższej problematyki świadczy coraz większe znaczenie państw rozwijających się w gospodarce światowej. Udział tych krajów w światowym PKB dynamicznie rośnie, a tempo wzrostu PKB w nich notowane jest znacznie wyższe niż krajów rozwiniętych. Najnowszy raport Banku Światowego „Global Economic Prospects" wskazuje na kraje rozwijające się jako nowe motory światowego wzrostu. Jednocześnie w państwach tych mieszka największy odsetek ludzi biednych, żyjących za 1 USD i mniej dziennie. U progu XXI w. społeczność międzynarodowa jest bardziej niż kiedykolwiek przedtem zdeterminowana, aby pokonać problem biedy i rażących dysproporcji rozwojowych w skali świata. Determinacja ta wynika z szeregu przesłanek, do których należy zaliczyć m.in. ograniczoną skuteczność dotychczasowo podejmowanych w tym zakresie działań, zakończenie „zimnej wojny", demokratyzację w stosunkach międzynarodowych i ich „dezideologizację", globalizację procesów gospodarowania, postępującą konwergencję poglądów w krajach rozwiniętych i rozwijających się na temat czynników szybkiego rozwoju.

stara cena 31.50 PLN
28.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.89/6
 
Propozycja modelu funkcjonowania sektora komunalnego w Polsce, ukształtowanego wskutek dokonanych zmian transformacyjnych.
 
stara cena 39.90 PLN
35.90
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 2.63/6
 
Książka została przygotowana na podstawie analiz i raportów dwóch badań statutowych zrealizowanych przez pracowników Katedry Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego wchodzącej w skład Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Pierwsza cześć badania wykonana w 2008 r. nosiła tytuł: Fundusze Unii Europejskiej jako instrument niwelowania dysproporcji zagospodarowania jednostek terytorialnych w Polsce - lata 2004-2008, a część druga przeprowadzona w 2009 r. - Uwarunkowania niwelowania dysproporcji zagospodarowania jednostek terytorialnych w Polsce przy wykorzystaniu funduszy Unii Europejskiej w perspektywie okresu budżetowania 2007-2013. Zespół Katedry w obydwu badaniach pracował w składzie: dr Jacek Sierak, dr Grzegorz Maśloch, mgr Remigiusz Górniak.
stara cena 33.60 PLN
29.90
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 2.95/6
 

Oddajemy do rąk czytelników unikalne opracowanie, podejmujące analizę trzech, wzajemnie ze sobą splecionych sfer, które zadecydowały o kształcie procesu transformacji w Polsce oraz o jego wynikach. Chodzi tu o sferę polityczno-prawno-instytucjonalną, sferę gospodarczą i otoczenie międzynarodowe oraz kanały wiążące je z gospodarką państwa narodowego.

stara cena 94.50 PLN
84.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.53/6
 
Polska i Niemcy wspólnie w Unii Europejskiej. Gospodarki i przedsiębiorstwa w procesie integracji jest wynikiem kontynuacji tradycyjnych zainteresowań badawczych pracowników Zakładu Badań nad Gospodarką Niemiecką Instytutu Gospodarki Światowej SGH i osób z nimi współpracujących z innych polskich ośrodków akademickich oraz aktualnego skierowania tych zainteresowań na problematykę realnych procesów ekonomicznych, urzeczywistnianych przez przedsiębiorstwa na integrujących się rynkach obu państw. Szczególnym powodem ukierunkowania prac badawczych i treści cząstkowych opracowań tej publikacji stały się: zachęcający do podsumowań i ocen 5-letni jubileusz członkostwa Polski w Unii Europejskiej oraz wymagająca aktualizacji analiz i prognoz istotna zmiana warunków ramowych prowadzenia działalności gospodarczej, będąca skutkiem zjawisk kryzysowych lat 2008-2009 w gospodarce światowej.
stara cena 47.25 PLN
42.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 3.00/6
 
Celem pracy jest próba określenia roli i miejsca uniwersytetu w procesach innowacyjnych w warunkach gospodarki opartej na wiedzy. Bogate tradycje akademickie ulegają przewartościowaniu w kierunku poszukiwania efektywnych mechanizmów współpracy z biznesem oraz szerszego włączenia się w procesy gospodarowania i budowy przewago konkurencyjnej. Dynamiczna gospodarka stawia przed instytucjami naukowo-badawczymi wyzwania w zakresie rozwoju: (1) zdolności do przekształcania wiedzy w nowe produkty i usługi, (2) kadro adaptacyjnych umiejętnościach przystosowania się do zmieniających się warunków rynkowych, (3) ustawicznego uczenia się i doskonalenia przez całe życie oraz (4) integracji z otoczeniem ekonomiczno-społecznym.
stara cena 32.55 PLN
29.10
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 2.88/6
Mechanizm wolnego rynku ma wiele ograniczeń związanych głównie z niedoskonałością konkurencji, a w konsekwencji - występowaniem tzw. zawodności rynku. Nie oznacza to oczywiście braku zdolności rynku do pełnienia funkcji regulacyjnych, istnieją jednakże takie obszary gospodarki, w których nie pojawiają się warunki niezbędne do osiągnięcia efektywnego rozwiązania. Jeśli nawet rynek działa sprawnie i maksymalizuje efektywność działania, to pojawiają się sytuacje uzasadniające interwencję państwa. Przykładem takiej zawodności rynku może być znaczące zróżnicowanie regionalne, uznawane za przesłankę dopuszczającą pewną ingerencję państwa w ramach polityki regionalnej.
52.40
PLN
szczegóły więcej     
« poprzednia   [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]     następne »  
strona:   / 5
  
Twój koszyk
  liczba produktów: 0 
  wartość: 0,00 PLN
Twoja przechowalnia
  liczba produktów: 0  
  wartość: 0,00 PLN

WYDRUK KATALOGÓW
Wydrukuj całą naszą ofertę w
jednym z poniższych formatów

        
ZOSTAŃ FANEM
  
Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!

Warning: Unknown: open(/tmp/sess_69bff0f63aa7d81f19cab28d699c25cf, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: open(/tmp/sess_69bff0f63aa7d81f19cab28d699c25cf, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0