TWOJE KONTO    login: hasło: zapamiętaj: REJESTRACJA | NEWSLETTER

regiobooks.pl - księgarnia samorządowa
dodaj do ulubionych formularz kontaktowy
WYSZUKIWARKA
szukana fraza:
występująca w:
tematyka:
autor:
wydawca:
znajdujesz się w:

WYDAWCY

AUTORZY

liczba znalezionych pozycji: 1055
strona:   / 53
                        [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   [ 9 ]   [ 53 ]     następne »  
wyświetlanie:
 • prosta lista
 • lista szczegółowa
 • szczegółowa lista z obrazkami
sortuj po:
tematyka:
okładka
 • aktualna ocena: 2.42/6
 
Jak wygrać wybory samorządowe? Do tej pory nikt nie pokusił się jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. W przypadku wyborów samorządowych jest to o tyle trudne, iż każdy region ma inne potrzeby, problemy, "rządzi się swoimi prawami". Elektoratu regionalnego nie można oceniać poprzez pryzmat kampanii parlamentarnych.
Bohaterowie książki "Jak wygrać wybory samorządowe?" próbują wspólnie z autorem zaprezentować pewne obszary strategii wyborczych, które są niezbędne w drodze do sukcesu. Poruszane są aspekty kreowania wizerunku politycznego, metody wykorzystania mediów w działaniach wyborczych czy zagadnienia budowania marki politycznej. Przedstawiono również przykłady udanych manewrów przedwyborczych.
stara cena 39.90 PLN
31.50
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 1.67/6
 
Kwartalnik poświęcony problemom prawnym samorządu terytorialnego - to nieocenione źródło wiedzy na temat wykładni i sposobu stosowania przepisów prawa dla organów gmin, powiatów i województw oraz osób interesujących się problematyką funkcjonowania samorządu w Polsce. Pismo ukazuje się od 1995 roku.
stara cena 34.00 PLN
23.00
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 1.64/6
 
W pracy przedstawiono współczesne zasady kształtowania przestrzeni publicznych miast europejskich, przy zastosowaniu narzędzia, którym jest projektowanie urbanistyczne, w odniesieniu do przekształceń struktury przestrzennej i obrazu miasta.
Tekst opatrzono obszernym materiałem ikonograficznym i ilustracyjnym.
stara cena 99.00 PLN
89.00
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 1.62/6
 
W opracowaniu przedstawiono wyniki analizy i oceny poszczególnych województw i na tej podstawie sformułowano wnioski przydatne dla innych samorządów terytorialnych w Polsce. Do badań wykorzystano 16 zmiennych dotyczących sfery gospodarczej, społecznej i ochrony środowiska, wyjaśniających rozwój społeczno-gospodarczy powiatów jako zbioru gmin i zastosowano punktację sumaryczną jako syntetyczną miarę rozwoju. W pracy zamieszczono wyniki analizy dla 6 województw wykazujących się najwyższym współczynnikiem rozwoju na 1 mieszkańca.
stara cena 35.00 PLN
31.00
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.19/6
 
 GOTOWY WZORZEC INSTRUKCJI, który pomoże zorganizować Referat Egzekucji Administracyjnej w urzędzie.
wydawca: ODDK
stara cena 147.00 PLN
128.00
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 1.77/6
 
Komplet informacji i pełna dokumentacja inwentaryzacji w jednostce budżetowej.
Obowiązujące rozwiązania prawne jedynie w niewielkim zakresie regulują problematykę przeprowadzania inwentaryzacji. Szczegółowe rozwiązania dotyczące inwentaryzacji, począwszy od jej rozpoczęcia, przez faktyczne przeprowadzenie, udokumentowanie, na rozliczeniu wyników skończywszy, powinny zostać zdefiniowane w dokumentacji wewnętrznej jednostki, opisującej obowiązującą metodologię – wszystkie te aspekty zawiera omawiana publikacja.
wydawca: ODDK
stara cena 178.00 PLN
154.00
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 1.76/6
 
Podatki i opłaty w gminie – jak właściwie zaewidencjonować cały proces wymiaru i poboru podatków i opłat w księgach rachunkowych – praktyczny poradnik dla skarbnika.
wydawca: ODDK
stara cena 180.00 PLN
159.00
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 1.38/6
 
Nowe zasady sporządzania sprawozdań zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. poz. 119). Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań sporządzanych za okresy sprawozdawcze 2014 r.
wydawca: ODDK
stara cena 199.50 PLN
174.00
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 1.75/6
 
Jak prawidłowo, zgodnie z przepisami przeprowadzić procedurę budżetową (w tym opracować budżet, stworzyć i podjąć uchwałę budżetową, przeprowadzić jej wykonywanie), a także wprowadzić wieloletnią prognozę finansową.
 
wydawca: ODDK
stara cena 189.00 PLN
172.00
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.18/6
 
Podstawowe narzędzie pracy dla skarbnika i głównego księgowego jednostki budżetowej – nowe wydanie na 2014 rok!
Wnikliwy komentarz opracowany z uwzględnieniem podstawowych dla rachunkowości budżetowej ustaw i rozporządzeń, w tym m.in.:
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.);
rozporządzenia Ministra Finansów z 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 289).
Publikacja składa się z dwóch części:
część I – komentarz do planu kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych
część II (NOWOŚĆ) – komentarz do planu kont dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego
wydawca: ODDK
stara cena 304.50 PLN
259.00
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 1.78/6
 
Sprawozdanie finansowe za 2014 rok jednostek sfery budżetowej – praktyczny instruktaż sporządzenia bilansu, rachunku zysków i strat oraz zestawienia zmian w funduszu jednostki.
wydawca: ODDK
stara cena 189.00 PLN
162.00
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.82/6
 
Jak ewidencjonować należności i rozliczać je zgodnie z prawem podatkowym – rzetelna wiedza podana w przystępny sposób.
Przewodnik skierowany do praktyków objaśniający całokształt problemów związanych z wyceną, ujęciem w księgach rachunkowych należności z uwzględnię przepisów podatkowych przygotowany przez specjalistę z dużym doświadczeniem zawodowym.
wydawca: ODDK
stara cena 126.00 PLN
117.00
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 1.38/6
 
W publikacji:
omówienie wymogów ustawy o rachunkowości dotyczących zasad (polityki) rachunkowości z bardzo szczegółowym wskazaniem obszarów i zagadnień istotnych do ujęcia w polityce rachunkowości,
komentarz do wytycznych MSR 8 dotyczący określania zasad (polityki) rachunkowości w firmie,
przykładowa dokumentacja zasad (polityki) rachunkowości przygotowana w formie zarządzenia wewnętrznego odrębnie dla:
a) jednostki stosującej przepisy ustawy o rachunkowości,
b) jednostki stosującej uregulowania MSSF.
wydawca: ODDK
stara cena 178.50 PLN
153.00
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.43/6
 
Niniejsza publikacja to ujednolicony tekst ustawy po nowelizacji, z wyróżnieniem zmian, a także obszerny komentarz dla praktyków autorstwa jednego z najbardziej cenionych specjalistów z zakresu Prawa zamówień publicznych.
wydawca: ODDK
stara cena 157.00 PLN
136.00
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.00/6
 
Publikacja niezbędna każdemu księgowemu – kompletny zbiór przepisów polskiego prawa bilansowego opatrzony słowem wstępnym przez Panią Joannę Dadacz – Przewodniczącą Komitetu Standardów Rachunkowości.
wydawca: ODDK
stara cena 199.50 PLN
174.00
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.29/6
 
Obszerny zbiór zadań z rachunkowości finansowej z wprowadzeniem teoretycznym do każdego zagadnienia. Rozwiązane przykłady, liczne tabele, zestawienia, schematy ewidencji oraz zadania do wykonania ze specjalnie przygotowanymi miejscami na rozwiązania.
wydawca: ODDK
stara cena 47.25 PLN
42.00
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.45/6
 
Samochód w firmie – skorzystaj ze wszystkich możliwości i zabezpiecz się przed kontrolą!
Instruktażowe omówienie praktycznych aspektów podatkowych (VAT, PIT, CIT) związanych z wykorzystywaniem przez podatników samochodów w działalności gospodarczej na gruncie najnowszych nowelizacji ustaw podatkowych.
wydawca: ODDK
stara cena 157.00 PLN
135.00
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.33/6
 
Nastawiony na praktyków komentarz do ustawy zawiera pogłębioną analizę problemów, które występują lub mogą występować w praktyce. Szczegółowe reguły opracowywania i wykonywania budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz zasady i tryb gospodarowania środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej.
Najnowszy stan prawny – na rok 2014.
Najnowsze orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, sądów administracyjnych oraz regionalnych izb obrachunkowych, a także piśmiennictwo dotyczące omawianych zagadnień.
Przykłady obrazujące funkcjonowanie przepisów w ramach prowadzenia gospodarki finansowej przez jednostki sektora finansów publicznych oraz skutki obowiązujących regulacji.
wydawca: ODDK
stara cena 262.00 PLN
227.00
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.46/6
 
Publikacja opiera się na analizie doświadczeń konkretnych ośrodków miejskich (studiach przypadków). Składa się z dwudziestu tekstów naukowych, zebranych w trzy bloki tematyczne, prezentujące kolejno:
1. Partycypacja obywatelska w miastach
2. Marketing terytorialny w miastach
3. Zróżnicowanie społeczne miast
Zaprezentowane w publikacji analizy, stanowiska, wnioski to jedynie niewielki fragment opinii, jaki wyłania się z wymiany myśli nad kondycją dzisiejszych miast.
wydawca: UMCS
stara cena 37.00 PLN
34.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.20/6
 
Podstawy teoretyczne badań sektora publicznego w ujęciu sieciowym
Podstawy teoretyczne pomiaru funkcjonowania sieci współrządzenia
Metody i narzędzia pomiaru funkcjonowania sieci współrządzenia
Sieć Bayesa jako narzędzie zarządzania adaptacyjnego w administracji publicznej
Wyniki badań empirycznych - różne typy sieci
Zastosowanie metod parametrycznych i nieparametrycznych w pomiarze funkcjonowania sieci instytucji pomocy społecznej
Zastosowanie metod bayesowskich w sieci wydawania paszportów
wydawca: CeDeWu
stara cena 49.00 PLN
42.90
PLN
                        [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   [ 9 ]   [ 53 ]     następne »  
strona:   / 53
Najczęściej kupowane
  
Twój koszyk
  liczba produktów: 0 
  wartość: 0,00 PLN
Twoja przechowalnia
  liczba produktów: 0  
  wartość: 0,00 PLN

ZOSTAŃ FANEM
  
Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!