TWOJE KONTO    login: hasło: zapamiętaj: REJESTRACJA | NEWSLETTER

regiobooks.pl - księgarnia samorządowa
dodaj do ulubionych formularz kontaktowy
WYSZUKIWARKA
szukana fraza:
występująca w:
tematyka:
autor:
wydawca:
znajdujesz się w:

 
rozmiar tekstu: powiększ czcionkę tekstu pomniejsz czcionkę tekstu

Regulamin korzystania i dokonywania zakupów w księgarni samorządowej "RegioBooks.pl"


Regulamin sklepu internetowego regiobooks.pl z 25.12.2014
 
I. Definicje
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie mającą osobowości prawnej, korzystająca ze Sklepu;
2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego regiobooks.pl;
4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod regiobooks.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy RegioConsulting – Centrum Wspierania Rozwoju Regionalnego i Lokalnego a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
8. Sprzedawca - właściciel księgarni internetowej RegioBooks - przedsiębiorstwo RegioConsulting – Centrum Wspierania Rozwoju Regionalnego i Lokalnego prowadzone przez Mariusza Sidora z siedzibą w Błoniu kod pocztowy 05-870 przy ulicy Harcerskiej 33, tel. (22) 398 23 30 Fax: (22) 725 42 40 e-mail: obsluga@regiobooks.pl, wpisane pod numerem 5076 do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Błonie, Numer NIP: 118-147-53-96, Numer REGON: 140611672;
9. Księgarnia - księgarnia internetowa RegioBooks - sklep internetowy działający pod adresem http://www.regiobooks.pl, http://www.ksiegarniasamorzadowa.pl, za pośrednictwem którego Sprzedawca umożliwia nabywanie Towarów w sieci Internet będących w jego ofercie;
10. Księgarnia Samorządowa – dodatkowa nazwa pod którą działa i funkcjonuje księgarnia internetowa RegioBooks;
11. Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
12. Czas realizacji zamówienia - czas, w jakim Sprzedawca skompletuje zamówienie i wyśle je na adres wskazany przez Klienta;
13. Newsletter RegioBooks - biuletyn elektroniczny wydawany przez Sprzedawcę, w którym zamieszczane są m.in. informację na temat oferty Księgarni Internetowej RegioBooks, aktualnych promocjach, konkursach, informacje handlowe partnerów handlowych Sprzedawcy;
14. Baza Sklepu Internetowego – jest to baza zawierająca dane na temat przeprowadzanych transakcji oraz towarów, które są oferowane w Księgarni. W bazie przechowywane są również dane na temat Klientów korzystających z Księgarni;
15. Koszyk – element Księgarni, za pomocą którego Klient precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności, itp.
 
II. Postanowienia ogólne
2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod regiobooks.pl.
2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2.3. Sklep internetowy, działający pod regiobooks.pl, prowadzony jest przez RegioConsulting – Centrum Wspierania Rozwoju Regionalnego i Lokalnego z siedzibą przy ul. Harcerskiej 33, 05-870 Błonie, NIP: 118-147-53-96, REGON: 140611672.
2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
a.) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
b.) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;
c.) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
d.) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
2.5. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu regiobooks.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
2.6. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
III Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną
3.1. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
3.2. Dla zapewnienia bezpieczeństwa i wygody korzystania ze sklepu, Klient powinien dysponować urządzeniem spełniającym określone standardy:
  a.) aktywne połączenie z Internetem pozwalające na obustronną komunikację przez protokół HTTP:
  b.) prawidłowo zainstalowaną przeglądarkę internetową obsługującą standard HTML 5 oraz technologię kaskadowych arkuszy stylów (CSS3), np. Internet Explorer w wersji 9.0 lub nowszej, Mozilla Firefox w wersji 7.0 lub nowszej, Google Chrome w wersji 10.0 lub nowszej, Opera w wersji 10.0 lub nowszej;
  c.) włączoną obsługę Java Script oraz cookies (zwykle domyślnie włączona w przeglądarce);
  d.) aktywny adres e-mail (szczegółowa informacja dotycząca wykorzystania adresu e-mail przez PHU "Kat-Dor" podana jest poniżej).
IV. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego
4.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach lub podanie danych bilingowych niezbędnych do potwierdzenia wiarygodności zamówienia oraz adresu dostawy do dostarczenia zamówienia (zamówienie bez rejestracji).
4.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.
4.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
4.4. RegioConsulting – Centrum Wspierania Rozwoju Regionalnego i Lokalnego może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
a.) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
b.) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
c.) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez RegioConsulting – Centrum Wspierania Rozwoju Regionalnego i Lokalnego za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię RegioConsulting – Centrum Wspierania Rozwoju Regionalnego i Lokalnego.
4.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody RegioConsulting – Centrum Wspierania Rozwoju Regionalnego i Lokalnego.
4.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
4.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a.) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
b.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
c.) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
d.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla RegioConsulting – Centrum Wspierania Rozwoju Regionalnego i Lokalnego,
e.) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
f.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 
V. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży
5.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową http://www.regiobooks.pl, dokonać wyboru towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
5.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
5.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
5.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
a.) przedmiotu zamówienia,
b.) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
c.) wybranej metody płatności,
d.) wybranego sposobu dostawy,
e.) czasu dostawy,
5.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie”.
5.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z RegioConsulting – Centrum Wspierania Rozwoju Regionalnego i Lokalnego Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
5.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną "Potwierdzenie otrzymania zamówienia", zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
5.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
5.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
5.10. Klient może odstąpić od umowy na każdym etapie realizacji Zamówienia (Patrz paragraf VII)
 
VI. Dostawa
6.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
6.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się transportem własnym, przesyłką pocztową lub kurierską. Koszty dostawy określone są na stronie:
Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
6.3. Termin realizacji dostawy wynosi od 2 do 14 dni roboczych licząc od dnia wysłania Zamówienia do Klienta.
6.4. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia lub faktury VAT.
 
VII. Ceny i metody płatności
7.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki) oraz wszelkie inne składniki
7.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
a.) przelewem na numer konta bankowego: 47 2130 0004 2001 0427 5038 0002
b.) gotówką przy osobistym odbiorze zamówionego towaru w siedzibie Sprzedawcy,
c.) płatność przy odbiorze przesyłki przy wyborze płatności za pobraniem.
 
VIII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy
8.1. Prawo odstąpienia od umowy reguluje Ustawa z dnia 30.05.2014 roku o prawach konsumenta.
8.2. Klient ma prawo odstąpić od umowy na każdym etapie realizacji zamówienia, bez podania jakiejkolwiek przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.
8.3. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy, lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy.
8.4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną) korzystając z następujących danych kontaktowych: RegioConsulting - Centrum Wspierania Rozwoju Regionalnego i Lokalnego ul. Harcerska 33, 05-870 Błonie, Fax: (22) 725 42 40, e-mail: obsluga@regiobooks.pl z dopiskiem "Odstąpienie od umowy". Można skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy zamieszczonego poniżej, jednak nie jest to obowiązkowe. W odpowiedzi prześlemy niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).
8.5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
8.6. By odstąpić od umowy należy przedstawić dowód zakupu, który jednoznacznie potwierdza, że towar nabyto u danego sprzedawcy (np faktura lub wyciąg z karty).
8.7. Skutki odstąpienia od umowy:
a.) umowa jest uważana za niezawartą.
b.) W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
c.) Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
d.) Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
e.) Proszę odesłać lub przekazać nam zakupiony produkt na wskazany wyżej adres (punkt 7.4.), niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowano nas o odstąpieniu od umowy.
f.) Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle produkt przed upływem terminu 14 dni.
g.) Klient dokonuje zwrotu na swój koszt.
h.) Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
i.) Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości zwróconej rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
8.8. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy).
 
Adresat:   RegioConsulting – Centrum Wspierania Rozwoju Regionalnego i Lokalnego
                ul. Harcerska 33               
                05-870 Błonie
                tel. (22) 398 23 30
               
e-mail: obsluga@regiobooks.pl

Ja/My(*) .........................................................................................niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: .....................................................................................................................................

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*): ......................................................................
Imię i nazwisko konsumenta(-ów):  .......................................................................
Adres konsumenta(-ów): ......................................................................................
Podpis konsumenta(-ów): ............................................................................................
                                                        (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data: .................................................................................................................

(*) Niepotrzebne skreślić.
8.9. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:
a.) towarów wykraczających poza standardową ofertę sklepu, przygotowanych na specjalne zamówienie klienta i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb;
b.) dostarczania dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.
 
IX. Reklamacje dotyczące Towarów
9.1 RegioConsulting – Centrum Wspierania Rozwoju Regionalnego i Lokalnego jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
9.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres sklep@regiobooks.pl RegioConsulting – Centrum Wspierania Rozwoju Regionalnego i Lokalnego zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
9.3. RegioConsulting – Centrum Wspierania Rozwoju Regionalnego i Lokalnego nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.
 
X. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
10.1. RegioConsulting – Centrum Wspierania Rozwoju Regionalnego i Lokalnego podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
10.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić RegioConsulting – Centrum Wspierania Rozwoju Regionalnego i Lokalnego o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
10.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: RegioConsulting - Centrum Wspierania Rozwoju Regionalnego i Lokalnego, ul. Harcerska 33, 05-870 Błonie, mailowo pod adres sklep@regiobooks.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.
10.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
10.5. RegioConsulting – Centrum Wspierania Rozwoju Regionalnego i Lokalnego zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
 
XI. Postanowienia końcowe
11.1. Wszystkie nazwy towarów oferowanych do sprzedaży przez Sklep są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo Własności Przemysłowej.
11.2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 r.
11.3. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia produktu bez wad.
11.4. Istnieje możliwość pozasądowego, polubownego rozstrzygania ewentualnych sporów wynikających z umowy powstałych pomiędzy RegioConsulting – Centrum Wspierania Rozwoju Regionalnego i Lokalnego a Klientem.
11.5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy RegioConsulting – Centrum Wspierania Rozwoju Regionalnego i Lokalnego a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
11.6. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy RegioConsulting – Centrum Wspierania Rozwoju Regionalnego i Lokalnego a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę RegioConsulting – Centrum Wspierania Rozwoju Regionalnego i Lokalnego .
11.7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
  
Twój koszyk
  liczba produktów: 0 
  wartość: 0,00 PLN
Twoja przechowalnia
  liczba produktów: 0  
  wartość: 0,00 PLN

 
ZOSTAŃ FANEM
  
Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!