Warning: session_start() [function.session-start]: open(/tmp/sess_8336866d1c589d8b2f5776b8672a5ea5, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in /index.php on line 5

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /index.php:5) in /index.php on line 5

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /index.php:5) in /index.php on line 5

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5df688cc3b9f6' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5df688cc88287' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5df688ccc40b3' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5df688cd88f4a' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095
RegioBooks.pl | Polecane | Polecane książki
    TWOJE KONTO    login: hasło: zapamiętaj: REJESTRACJA | NEWSLETTER

regiobooks.pl - księgarnia samorządowa
dodaj do ulubionych formularz kontaktowy
WYSZUKIWARKA
szukana fraza:
występująca w:
tematyka:
autor:
wydawca:
znajdujesz się w:

WYDAWCY

AUTORZY

liczba znalezionych pozycji: 150
strona:   / 8
                        [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]     następne »  
wyświetlanie:
 • prosta lista
 • lista szczegółowa
 • szczegółowa lista z obrazkami
sortuj po:
tematyka:
okładka
 • aktualna ocena: 2.00/6
 
Wprowadzenie
Wojciech Jarczewski
Вступ
Войцех Ярчевський
1. Rewitalizacja podwórek we Lwowie
2. Bóg objawia się w detalu… Podzamcza
3. Antropologia podwórka 
4. Wstęp do ławkologii
5. Nieformalna aktywność ogrodnicza w przestrzeni publicznej
29.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 1.88/6
 
W ostatnich latach obserwujemy dynamiczne zmiany w zagospodarowaniu przestrzeni obszarów wiejskich. W miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego zmieniane jest przeznaczenie gruntów rolnych, które następnie są wyłączane z produkcji rolnej w celu rozwijania innych form zagospodarowania, co może powodować liczne konflikty. Prezentowana monografia przedstawia uwarunkowania środowiskowe, które należy rozważyć przed podjęciem takich decyzji. Autorzy omówili je dla obszaru konkretnej gminy. Zaprezentowane analizy warunków geologicznych, hydrogeologicznych, glebowych i krajobrazowych mogą być jednak traktowane jako wzorzec w innych opracowaniach planistycznych.
26.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.16/6
 
Wprowadzenie
1. Problemy rozwojowe miast polskich
2. Prawne unormowania polityki przestrzennej w Polsce
3. Rola i zakres przedmiotowy studium w systemie planowania przestrzennego oraz cel upowszechnienia studium Krakowa
4. Aktualność obowiązującego studium Krakowa
5. Kalendarium prac nad zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Miasta Krakowa od stycznia 2008 do września 2011 rok

Część I
UWARUNKOWANIA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KRAKOWA
1. Zagospodarowanie przestrzenne w strategii rozwoju oraz celach polityki przestrzennej miasta
2. Struktura przestrzenna Krakowa
3. Systemy transportu i inżynieryjnego uzbrojenia Krakowa
4. Uwarunkowania wynikające ze stanu i wymogów ładu przestrzennego
5. Walory kulturowo-krajobrazowe Krakowa, stan dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej
6. Stan i funkcjonowanie środowiska przyrodniczego
7. Warunki i jakość życia mieszkańców miasta
8. Sytuacja gospodarcza miasta i jego mieszkańców
41.00
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 1.70/6
   
Niniejsza publikacja przedstawia wyzwania związane z nowymi regulacjami Komisji Europejskiej - MIFID II i EMIR - oraz ich wpływem na hurtowy rynek energii elektrycznej i przedsiębiorstwa. Czytelnik znajdzie tu liczne klasyfikacje i systematyki oraz wyjaśnienia podstawowych terminów, instrumentów i narzędzi, procesów związanych z rynkiem energii, co niewątpliwie przyczynia się do głębszego poznania go, a przedsiębiorstwom daje narzędzie do codziennej walki o minimalizacje ryzyka i uzyskanie przewagi konkurencyjnej. Rozważania ekonomiczne uzupełnione zostały o interpretację prawną.
Powyższe świadczy o walorach edukacyjnych i dydaktycznych książki oraz jej przydatności dla praktyków sektora energetycznego. Jest ona adresowana do menedżerów, pracowników administracji publicznej i naukowych oraz do studentów.
 
stara cena 50.00 PLN
45.00
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 1.83/6
 
Przedmiotem monografii jest problematyka związana z kształtowaniem wizerunku obszarów poprzemysłowych, rozważana pod kątem ich znaczenia dla trwających procesów przekształceń. Głównym celem pracy jest wskazanie potrzeby oraz możliwości wykorzystania elementów tożsamości przestrzennej w procesach planowania przestrzennego i projektowania urbanistycznego, realizowanych na rzecz transformacji i odnowy zdegradowanego krajobrazu kulturowego.
37.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 1.73/6
 
Przedmiotem monografii jest jakość przestrzeni urbanistycznych spółdzielczych osiedli mieszkaniowych w Polsce, które powstały przed okresem transformacji ustrojowej, czyli przed 1989 rokiem. Zmiana ustroju w Polsce z jednej strony przyczyniła się do wyzwolenia przestrzeni osiedlowych z ram zaleceń normatywnych i infrastrukturalnych, a z drugiej zrodziła nowe potrzeby. Przestrzeń osiedlową przebadano w pracy z punktów widzenia ekologicznego, ekonomicznego i społeczno-kulturalnego. Publikacja adresowana jest do urbanistów i architektów, zarządców spółdzielni mieszkaniowych, deweloperów – wszystkich, którzy mają wpływ na kształtowanie przestrzeni społeczno-mieszkaniowej w polskich miastach.
57.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 1.63/6
 
1. Przedmiot ekonomiki i środowiska
1.1. Geneza, interdyscyplinarny charakter, zakres i cel ekonomiki i środowiska
1.2. Ekologiczne podstawy nauki o gospodarowaniu zasobami środowiska przyrodniczego
1.3. Miejsce i znaczenie ekonomii w racjonalnym gospodarowaniu zasobami środowiska naturalnego
1.4. Systemy ekonomiczno-ekologiczne
Pytania kontrolne.
29.00
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.09/6
   
Sam przedmiot badań – atrakcyjność inwestycyjna polskich regionów na tle Unii Europejskiej – był już wielokrotnie przedmiotem opracowań, o czym wspomniano między innymi w rozdziale pierwszym. Jednak autorzy poszczególnych rozdziałów wnoszą dodatkową wartość do naszej wiedzy, wskazując nowe możliwości pomiarów konkurencyjności, atrakcyjności regionów, relacje pomiędzy potencjałem inwestycyjnym a atrakcyjnością oraz poziomem rozwoju gospodarczego czy też charakteryzując specjalne strefy ekonomiczne jako element rozwoju regionalnego, mający znaczny wpływ na jego atrakcyjność. W pracy w sposób kompleksowy została zaprezentowana naukowa propozycja waloryzacji atrakcyjności międzynarodowej regionów w Unii Europejskiej. Taka możliwość wynika z ujednolicenia przepisów prawnych w ramach obszaru UE oraz określenia założeń polityki regionalnej. Dlatego, mimo że regiony znajdują się na terenie różnych krajów, istnieją przesłanki, które pozwalają na ich porównanie. (...) Opracowanie stanowi interesujące studium badawcze, w którym zaprezentowano różne aspekty polityki regionalnej. Nowatorstwo ujęcia stanowi dodatkowo o atrakcyjności zaprezentowanych badań.
z recenzji prof. dr hab. Haliny Brdulak
stara cena 35.00 PLN
32.95
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.56/6
   
Jednym z warunków skutecznego zarządzania jest ocena podejmowanych przedsięwzięć. Proces oceny ma szczególne znaczenie w zarządzaniu projektami, ponieważ projekty w coraz większym stopniu stają się podstawowym narzędziem funkcjonowania organizacji, zarówno na poziomie strategicznym, jak i operacyjnym.
Efektywny i spójny system oceny poprawia efektywność wykorzystania zasobów w organizacji i zmniejsza ryzyko realizacji niewłaściwych z punktu widzenia organizacji przedsięwzięć. Niestety, teoria i praktyka zarządzania nie dostarczają jednoznacznych rozwiązań w tym obszarze, co jest źródłem licznych problemów praktycznych i teoretycznych. W obliczu rosnącej roli projektów w działalności gospodarczej zainteresowanie zagadnieniami ich oceny rośnie, zarówno ze strony przedstawicieli praktyki gospodarczej, administracji publicznej, jak i organizacji niekomercyjnych.
stara cena 50.00 PLN
43.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.26/6
   
W książce przedstawiano analizę struktury rynku turystycznego. W kolejnych rozdziałach omówiono zagadnienia:

- turystyki jako elementu struktury gospodarki,
- funkcjonowania rynku turystycznego,
- struktury podmiotowej rynku turystycznego, z wyodrębnieniem oferentów rynku turystycznego, konsumentów oraz podmiotów polityki turystycznej,
wydawca: Difin
stara cena 60.00 PLN
55.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 1.84/6
 
Wiedza o rozwoju regionalnym państw Europy Środkowo-Wschodniej jest bardzo ograniczona, a w poświęconej temu zagadnieniu literaturze występuje dotkliwa luka. Szczególnie mało znane są problemy kreowania i wykorzystania tak ważnych czynników tego rozwoju, jak przedsiębiorczość i innowacyjność. Na Łotwie, podobnie jak w innych krajach postsocjalistycznych, poza nielicznymi wyjątkami, w zasadzie nie prowadzi się w tym zakresie badań empirycznych.
46.00
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 1.64/6
 
Usługi są tym sektorem gospodarki, który od wielu dziesięcioleci pełni kluczową rolę we współczesnych procesach rozwoju ekonomicznego. W krajach postkomunistycznych szybki rozwój działalności usługowej nastąpił dopiero w ostatnich dwóch dziesięcioleciach w wyniku zachodzących przemian systemowych, umożliwiających nadrobienie wieloletnich zapóźnień w stosunku do gospodarek krajów wysoko rozwiniętych.
15.75
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.41/6
   
"Rozwój regionalny postrzegany jest powszechnie jako koniunkcja wzrostu gospodarczego i rozwoju społecznego. Chodzi przy tym o taki rodzaj koniunkcji, który zapewnia harmonijne zmiany w obu wyróżnionych obszarach, a w rezultacie zrównoważony rozwój rozpatrywany w skali regionalnej.[...]
stara cena 39.90 PLN
34.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 1.42/6
   
Książka jest próbą oceny zmian na polskiej wsi, dokonaną przez znawczynię tej problematyki. Dobrze został wybrany moment na takie podsumowanie – ponad 20 lat transformacji i prawie 10 lat przynależności do Unii. Pozwala to ukazać polską wieś w momencie, w którym już ujawniają się trwałe prawidłowości, a nie tylko perturbacje okresu przejściowego.
dr hab. Jerzy Bartkowski, prof. UW
wydawca: Scholar
stara cena 36.75 PLN
31.50
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.00/6
   
Wpływ funduszy strukturalnych na poprawę konkurencyjności polskiego rolnictwa, pod redakcją naukową prof. dr hab. Alojzego Z. Nowaka, stanowi analizę ekonomiczno-prawną sposobu rozdziału funduszy pomocowych na polskie rolnictwo, a także efekt grantu badawczego Narodowego Centrum Nauki. Analizie tej poddano przede wszystkim rozdysponowywanie funduszy oraz ich ekonomiczne rezultaty w najważniejszych działaniach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
wydawca: PWE
stara cena 59.90 PLN
54.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.12/6
 
Zasadniczym celem publikacji jest całościowe spojrzenie na obecną praktykę planowania przestrzennego na poziomie regionalnym w Polsce w okresie od 1989 do dzisiaj, oraz jej ocena z punktu widzenia teorii planowania. Celem dodatkowym jest próba wskazania pól i kierunków w których obecnie rozwija się ponadlokalne planowanie przestrzenne.
39.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.35/6
 
Zróżnicowanie zjawisk i struktur oraz procesów społeczno-gospodarczych w przestrzeni jest złożone i nadal się komplikuje pod wpływem różnorodnych czynników. Przy nasilającej się globalizacji gospodarki paradoksalnie obserwuje się wzrost znaczenia regionów, a przede wszystkim wzrost wpływu cech terytorium na procesy rozwoju.
Zeszyt naukowy: Prace z gospodarki przestrzennej. Zjawiska i procesy współczesnego rozwoju spoleczno-gospodarczego zawiera artykuły pracowników i doktorantów Katedry Ekonomiki Przestrzennej i Środowiskowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu będące głównie efektem badań prowadzonych w latach 2011-2012. Zróżnicowanie tematyki prezentowanych prac jest skutkiem hetero-geniczności przedmiotu gospodarki przestrzennej oraz zainteresowań badawczych autorów. Klamrą spinającą są wymiary przestrzenne zjawisk i procesów oraz złożoność struktur społeczno-ekonomicznych w przestrzeni.
29.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 1.91/6
   
Współczesna przestrzeń społeczno-ekonomiczna w coraz większym stopniu kształtowana jest przez powiązania i przepływy. Obecnie szybko rosną interakcje pomiędzy metropoliami, stanowiącymi najważniejsze ośrodki usług, innowacji, nauki i kultury. W książce przedstawiono siłę i strukturę wzajemnych powiązań funkcjonalnych pomiędzy polskimi metropoliami. Analizą objęto poszczególne typy relacji, w tym powiązania ekonomiczne, migracyjne, turystyczne, naukowo-badawcze, polityczne, a także transportowe i telekomunikacyjne. Całość odniesiono do klasycznych koncepcji badawczych dotyczących tworzenia się systemów międzymetropolitalnych.
wydawca: Sedno
stara cena 47.25 PLN
39.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 1.96/6
 
Celem niniejszego opracowania jest ukazanie polskich doświadczeń w tworzeniu i rozwijaniu struktur klastrowych na tle innych, szczególnie bardziej rozwiniętych krajów Unii Europejskiej. Dodatkowym zamierzeniem jest przedstawienie wynikających z tych struktur korzyści dla firm, regionów i gospodarek oraz zwrócenie uwagi na bariery, a także potencjalne zagrożenia związane z ich rozwojem.
Publikacja ta przygotowana została z myślą o studentach takich kierunków jak ekonomia, europeistyka oraz gospodarka i administracja publiczna, a także o wszystkich, którzy chcą się zapoznać z problematyką funkcjonowania i rozwoju klastrów w Polsce oraz innych krajach Unii Europejskiej.
19.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 1.53/6
 
Monografia składa się z pięciu rozdziałów, podzielonych na podrozdziały, oraz z wprowadzenia i zakończenia. Pierwsze dwa rozdziały dotyczą umiejscowienia subsydiów w teorii ekonomii i w nauce o finansach oraz przesłanek subsydiowania ochrony środowiska w warunkach gospodarki rynkowej. W rozdziale pierwszym zdefiniowano kategorię subsydiów i funkcje, jakie pełnią one w gospodarce. Ustalono także zależności między takimi kategoriami jak subsydia, subwencje i dotacje. W rozdziale drugim zaproponowano kryteria i sposób oceny subsydiów publicznych przeznaczonych na ochronę środowiska.
42.00
PLN
                        [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]     następne »  
strona:   / 8
  
Twój koszyk
  liczba produktów: 0 
  wartość: 0,00 PLN
Twoja przechowalnia
  liczba produktów: 0  
  wartość: 0,00 PLN

ZOSTAŃ FANEM
  
Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!

Warning: Unknown: open(/tmp/sess_8336866d1c589d8b2f5776b8672a5ea5, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: open(/tmp/sess_8336866d1c589d8b2f5776b8672a5ea5, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0