TWOJE KONTO    login: hasło: zapamiętaj: REJESTRACJA | NEWSLETTER

regiobooks.pl - księgarnia samorządowa
dodaj do ulubionych formularz kontaktowy
WYSZUKIWARKA
szukana fraza:
występująca w:
tematyka:
autor:
wydawca:
znajdujesz się w:

WYDAWCY

AUTORZY

liczba znalezionych pozycji: 95
strona:   / 5
« poprzednia   [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]     następne »  
wyświetlanie:
 • prosta lista
 • lista szczegółowa
 • szczegółowa lista z obrazkami
sortuj po:
tematyka:
okładka
 • aktualna ocena: 3.00/6
Problematyka kontinuum miejsko-wiejskiego stanowi bardzo interesujące zagadnienie badawcze, które swym zakresem obejmuje jednostki osadnicze zawarte między przysiółkiem a metropolią. We współczesnej geografii koncepcja kontinuum miejsko-wiejskiego wyraża odejście od dychotomicznego podziału typów społecznych na rzecz uchwycenia różnic, sposobów i warunków życia społeczeństw w różnych kategoriach i typach miejscowości, ale także badania trendów i kierunków koncentracji ludności w miastach.
Kontinuum miejsko-wiejskie jest strukturą dynamiczną, pozwalającą uchwycić proces ewolucji jednostek osadniczych na osi miasto - wieś, przy czym nie każda wieś ostatecznie przekształca się w miasto, pozostając na jednym z pośrednich etapów rozwoju. W Polsce przeobrażenia jednostek osadniczych począwszy od lat 90. XX wieku, zyskały nową jakość spowodowaną procesami prywatyzacji, restrukturyzacji i modernizacji wielu sektorów gospodarki.
31.50
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.00/6
Konstrukcja pracy łączy zarówno aspekty makroekonomiczne, takie jak sytuacja gospodarcza w kraju i na świecie, jak też podstawy mikroekonomiczne, dotyczące w szczególności. rozwoju konsumpcji w Polsce, transferu wiedzy i innowacji oraz rozwoju przedsiębiorczości.
Książka obejmuje bardzo szeroki zakres tematyki ekonomicznej, co jest efektem oparcia publikacji na wybranych referatach zaprezentowanych podczas, zorganizowanej przez Instytut Wiedzy i Innowacji we wrześniu 2009 r. XV Konferencji Naukowej Młodych Ekonomistów ( ... )
43.05
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.71/6
Prezentowane opracowanie jest pierwszą na polskim rynku wydawniczym kompleksową źródłową pracą poświęconą problematyce nacjonalizacji i reprywatyzacji. W książce wyróżniono 16 rozdziałów, poświęconych m.in. nacjonalizacji nieruchomości rolnych, przemysłu, nieruchomości kościelnych, ale również mieniu poniemieckiemu i zabużańskiemu oraz reprywatyzacji. W odniesieniu do każdego problemu zestawiono najważniejszą literaturę przedmiotu, akty prawne oraz orzecznictwo. Pozwala to szybko poznać stan prawny dla danej sprawy. Książkę uzupełnia płyta CD.
wydawca: C.H. BECK
54.50
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 2.07/6
istota i zadania agroturystyki i agrobiznesu sfery działalności agrobiznesu organizacja i obsługa ruchu turystycznego na wsi społeczny i ekonomiczny wymiar działalności turystycznej instytucjonalne czynniki rozwoju marketing i rynek rozwój agroturystyki w Polsce
wydawca: C.H. BECK
32.86
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.57/6
Polityka rolna Stanów Zjednoczonych Ameryki budzi we wszystkich częściach świata zarówno wielkie zainteresowanie, jak i ogromne kontrowersje. Stany Zjednoczone Ameryki, uważane za kolebkę gospodarki wolnorynkowej, od lat stosują bogate instrumentarium, pośredniego i bezpośredniego wspierania rolnic-twa. Kraj ten jest też kluczowym producentem i eksporterem produktów rolnych w światowej skali. Eksport rolny USA przekracza 100 mld dol. rocznie, a sytuacja na rynkach rolnych w tym kraju ma wielki wpływ na kształtowanie się cen na rynkach globalnych i sytuację żywnościową w skali całego świata. Stany Zjednoczone są też jednym z głównych graczy na forum Światowej Organizacji Handlu w trwających negocjacjach handlowych Doha.
26.25
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 3.50/6
Ze Wstępu
Wybór tematu książki wyniknął z kilku przesłanek. Po pierwsze, uznano za zasadne zbadanie działania, które wprawdzie nie było w Polsce zupełnie nieznane, gdyż wspierano już obszary górskie, jednak od 2004 roku stanowiło nowy system wsparcia z rozbudowanymi celami i kryteriami oraz zasadami delimitacji. Po drugie, jest to problematyka dość mało w Polsce zbadana, z uwagi na krótki okres występowania. Po trzecie, w literaturze europejskiej wykorzystanie tego instrumentu budzi duże kontrowersje.
31.50
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 3.14/6
Wydawca: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, Instytut Rozwoju Wsi Chińskiej Akademii Nauk Społecznych w Pekinie
CONTENTS
From the Editor (Andrzej Rosner)
Introduction (Zhang Xiaoshan)
Disparities in Socio-Economic Development of Rural Areas in Poland vis-a-vis Transformation Dynamics in the Pre-Accession Period (Krystian Heffner and Andrzej Rosner)
New-Town Policy and New-Town Development in China (Tan Xuewen)
Agricultural Transition and Rural Development. Some Experiences of Hungary (Ivan Benet)
Changes in the Education System. Educational Behaviour of Young Rural People (Krystyna Szafraniec)
31.50
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 3.20/6
Przekształcenia społeczno-gospodarcze w Polsce zostały zapoczątkowane m.in. w wyniku podpisania porozumienia „okrągłego stołu" w kwietniu 1989 r. Po tym akcie politycznym rozpoczął się proces transformacji gospodarki Polski. Proces ten przyczynił się w sposób szczególny do głębokich przekształceń na obszarach wiejskich. Poza tym także działania Polski zmierzające do integracji z Unią Europejską pociągnęły ze sobą szereg zmian społeczno-gospodarczych i przestrzennych na polskiej wsi.
32.55
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.31/6
Zapóźnienia, dystanse i zaniedbania, jakie nawarstwiły się na obszarach wiejskich, osiągnęły poziom niepokojący, a nawet niebezpieczny, zagrażający dalszemu rozwojowi Polski i stabilizacji społecznej.
23.10
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.92/6
Intensywne zmiany społeczno-gospodarcze w Polsce po 1989 roku wywarły również silny wpływ na dynamiczne przeobrażenia na obszarach wiejskich (np. upadek państwowych gospodarstw rolnych, pojawienie się bezrobocia, rozwój nowych funkcji gospodarczych). Geografia polskiej wsi stanowi pierwszą na polskim rynku wydawniczym próbę kompleksowej analizy zjawisk, które zaszły na wsi w okresie transformacji.
wydawca: PWE
45.15
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 2.95/6
W latach 2005-2008 Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN realizował program badawczy zatytułowany Polska wieś i rolnictwo w Unii Europejskiej. Dylematy i kierunki przemian. Wybrane wyniki badań prowadzonych w jego ramach zawiera obecna publikacja Instytutu.
Przystępując do opracowania koncepcji obecnego tomu, redaktorzy starali się, aby zebrane w nim teksty stanowiły podsumowanie analiz prowadzonych w poszczególnych obszarach tematycznych. Nie w każdym przypadku założenie to udało się zrealizować. Na przeszkodzie stanęły trzy czynniki. Po pierwsze, wyniki badań na bieżąco ukazywały się drukiem, dorobek programu badawczego stanowi kilkanaście książek, kilkadziesiąt artykułów, wiele referatów konferencyjnych, a także szereg ekspertyz.
36.75
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 2.00/6
Wprowadzenie (fragment)
W niniejszym opracowaniu zebrane zostały studia prowadzone w latach 2005–2006 w ramach badań statutowych w SGH na temat: „Polska w Unii Europejskiej”. Zaprezentowano kluczowe kwestie dotyczące gospodarki polskiej, jakie pojawiły się w pierwszym okresie członkostwa Polski w rozszerzonej Unii Europejskiej, a także przekształcenia w Unii Europejskiej, które strona polska będzie zobowiązana uwzględnić w swoich regulacjach wewnętrznych. Przedstawione w opracowaniu badania zostały podzielone na cztery grupy zagadnień.
W części I zaprezentowano w ogólnym zarysie cele polityki gospodarczej Polski wynikające z konieczności realizacji przez nasz kraj zadań określonych w Strategii lizbońskiej. W szczególności poruszono problem konkurencyjności gospodarki polskiej na tle krajów nadbałtyckich. Zarysowano wyzwania i możliwości, przed którymi stoi zarówno gospodarka Polski, jak i kraje bałtyckie. Dotyczą one wypracowania wspólnej strategii zbliżania się tych krajów do poziomu rozwoju gospodarczego UE-15.
W części II przedstawiono wybrane problemy stabilizacji finansowej i monetarnej wynikające z obowiązku przestrzegania przez Polskę reguł zawartych w Pakcie Stabilności i Wzrostu, a także z obowiązku przygotowania gospodarki do wprowadzenia w Polsce wspólnej waluty europejskiej – euro. W szczególności dokonano gruntownej analizy kryteriów konwergencji nominalnej i realnej, a także reguł polityki kursowej jako istotnych uwarunkowań wprowadzenia złotego do mechanizmu kurso1wego ERM II. W tej części zaprezentowano też dyskusję wokół problemów ochrony publicznych interesów finansowych Unii Europejskiej, m.in. na temat podniesienia skuteczności działania instytucji zajmujących się zwalczaniem nadużyć o charakterze finansowym.
47.25
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.73/6
Książka jest jedną z pierwszych w polskiej literaturze ekonomicznej prób całościowego ukazania wyzwań, jakie dla polskiego rolnictwa wynikają z globalizacji, rewolucji biotechnologicznej i zagrożenia środowiska przyrodniczego.
Autor w interesujący i przekonujący sposób ukazuje w niej rolnictwo i obszary wiejskie jako tę część polskiej rzeczywistości, która stoi wobec największych przeobrażeń, dotyczących jego fundamentalnych funkcji. Powodzenie tych przeobrażeń w ogromnej mierze uzależnione jest od kierunku przekształceń Unii Europejskiej i jej polityki rolnej.
Na szczególną uwagę zasługuje trafność wniosków i sugestii Autora dotyczących pożądanych kierunków zmian funkcji polskiego rolnictwa.
Prof. dr hab. Władysław Szymański
39.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.90/6
SPIS TREŚCI
ROZPRAWY I STUDIA
Maria Dec, Karolina Pawlak, Walenty Poczta Determinanty sytuacji wyżywieniowej ludności świata
Samuel Depraz Czy powstanie międzynarodowa definicja obszaru wiejskiego w Europie?
Katarzyna Zawalińska Ile jest spójności, a ile efektywności w polityce rozwoju obszarów wiejskich w Polsce?
Marta Błąd Przedsiębiorstwa społeczne na obszarach wiejskich w Polsce
MATERIAŁY Z BADAŃ
Barbara Perepeczko Swoistość zagranicznych migracji zarobkowych mieszkańców wsi
Barbara Gradziuk Kapitał ludzki elitarnych gospodarstw rolniczych
Jakub Kraciuk Procesy koncentracji kapitałowej w polskich spółkach przemysłu spożywczego
Joanna Kałowska, Agnieszka Poczta-Wajda Walory naturalnego środowiska jako determinant rozwoju turystyki wiejskiej w Wielkopolsce
Beata Pięcek Wydatki inwestycyjne na infrastrukturę techniczną w okresie przed wstąpieniem i po wstąpieniu do Unii Europejskiej
Dorota Klepacka-Kołodziejska Dopłaty kompensacyjne dla gospodarstw na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania w Irlandii
Kinga Gruziel, Mirosław Wasilewski Podatek rolny a podatek dochodowy w gospodarstwach rolniczych – konsekwencje zmian
RECENZJE I OMÓWIENIA
Mirosław Drygas Recenzja książki Józefa Kani Doradztwo rolnicze w Polsce w świetle potrzeb i doświadczeń zagranicznych
KRONIKA
Natalia Proń-Nowak Szósta Szkoła Letnia Euracademy Kultura i zrównoważony rozwój obszarów wiejskich
Jerzy Bielec Sprawozdanie z seminarium Nauka i edukacja w rozwoju obszarów wiejskich
Wojciech Adamczyk Zadania i efekty działalności Agencji Nieruchomości Rolnych w 2007 roku (ujęcie syntetyczne)
15.75
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 3.56/6
SPIS TREŚCI:
Andrzej Rosner Sprawozdanie z działalności IRWiR w 2007 roku
ROZPRAWY I STUDIA
Walenty Poczta Wpływ integracji Polski z Unią Europejską na sytuację ekonomiczną sektora rolnego w latach 2004–2006
Jurgita Maćiulyte Zmiany w strukturze agrarnej Litwy i ich koszty
Izabella Bukraba-Rylska Religijność ludowa – zjawisko i związane z nim kontrowersje
Andrzej P. Wiatrak Kierunki rozwoju turystyki wiejskiej w świetle planów rozwojowych Polski
MATERIAŁY Z BADAŃ
Irena Kropsz, Barbara Kutkowska Stan przedsiębiorczości na obszarach wiejskich Dolnego Śląska
Marta Błąd Wielofunkcyjność gospodarstw rolniczych – istota, zakres i uwarunkowania
Jan Fałkowski, Dominika Milczarek Polityka rolna a oczekiwania rolników. Analiza zagadnienia na podstawie doświadczenia sektorów mleczarskiego i czarnej porzeczki w Polsce
Elżbieta Michałowska Wiejskie społeczności lokalne wobec konfliktów typu NIMBY
Mirosława Radowska-Lisak Ludzie stamtąd. Nowi mieszkańcy wsi w obszarze metropolitalnym Torunia
Agnieszka Sobolewska Akceptacja społeczna „podatku śmieciowego” na terenach wiejskich
RECENZJE I OMÓWIENIA
Dorota Czykier-Wierzba recenzja książki Uniwersalia polityki rolnej w gospodarce rynkowej – ujęcie makro- i mikroekonomiczne pod redakcją Andrzeja Czyżewskiego
Sylwia Michalska Sprawozdanie ze spotkania z Ministrem Rolnictwa i Rybołówstwa Republiki Francuskiej, Michaelem Barnier
Sylwia Michalska, Ruta Śpiewak Rolnictwo francuskie i polskie w Europie 2007 roku — wspólne doświadczenia i interesy
15.75
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 2.24/6
Skrypt jest przeznaczony do przedmiotu "planowanie przestrzenne obszarów wiejskich". Uwzględniono w nim problemy pojawiające się w trakcie obecnej transformacji rolnictwa, m.in. uporządkowanie zabudowy pozostałej po państwowych gospodarstwach rolnych. Określono wpływ, który terytorialny podział kraju wywiera na funkcje i kompozycję elementów osiedli. Podano również przegląd cech regionalnej zabudowy wiejskiej.
13.65
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 1.89/6
Preskrypt na prawach rękopisu.
Szeroko rozumiana problematyka scaleń i wymian gruntów została przedstawiona na tle zagadnień rozwoju obszarów wiejskich. Opisano zarówno poszczególne etapy procesu scaleniowego, z uwzględnieniem jego aspektów ekologicznych i ekonomicznych, jak i szereg działań proponowanych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, będących instrumentem wspomagającym rozwój wielofunkcyjny wsi. Zaprezentowano także przykład możliwości zastosowania Systemów Informacji Przestrzennej przy opracowaniu projektu scaleniowego.
12.60
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.70/6
W monografii przedstawiono kierunki rozwoju katastru i gospodarki nieruchomościami w świecie i odniesiono je do Polski. Zaproponowano rozwiązania z tego zakresu w polskich warunkach prawno-organizacyjnych, gospodarczych i technicznych.
Zaprezentowano kierunki zmian w strukturze powierzchniowej gospodarstw rolnych oraz problematykę kształtowania krajobrazu w procesie scalania gruntów, co ma duże znaczenie praktyczne, gdyż uwzględnienie aspektów ekologicznych i krajobrazowych niesie również wartości ekonomiczne.
15.75
PLN
« poprzednia   [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]     następne »  
strona:   / 5
  
Twój koszyk
  liczba produktów: 0 
  wartość: 0,00 PLN
Twoja przechowalnia
  liczba produktów: 0  
  wartość: 0,00 PLN

WYDRUK KATALOGÓW
Wydrukuj całą naszą ofertę w
jednym z poniższych formatów

        
ZOSTAŃ FANEM
  
Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!