TWOJE KONTO    login: hasło: zapamiętaj: REJESTRACJA | NEWSLETTER

regiobooks.pl - księgarnia samorządowa
dodaj do ulubionych formularz kontaktowy
WYSZUKIWARKA
szukana fraza:
występująca w:
tematyka:
autor:
wydawca:
znajdujesz się w:

WYDAWCY

AUTORZY

liczba znalezionych pozycji: 95
strona:   / 5
« poprzednia   [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]     następne »  
wyświetlanie:
 • prosta lista
 • lista szczegółowa
 • szczegółowa lista z obrazkami
sortuj po:
tematyka:
okładka
 • aktualna ocena: 2.82/6
 
System GlobalGAP to ważny, niezależny, dobrowolny system służący zapewnieniu bezpieczeństwa żywności na etapie produkcji podstawowej. Zainteresowanie tym systemem, zarówno w świecie, jak i w Polsce, wynika przede wszystkim z rosnących oczekiwań i świadomości konsumentów oraz z wymagań sieci detalicznych, dla których certyfikat GlobalGAP jest wiarygodnym potwierdzeniem spełnienia wysokich standardów produkcji rolnej.
wydawca: ODDK
stara cena 136.50 PLN
119.90
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 2.31/6
 
Tematyka książki porusza aktualne kwestie związane z pozaprodukcyjnymi funkcjami rolnictwa. Autorzy omówili wpływ koncepcji zrównoważonego rozwoju na podejście do zagadnień związanych z rozwojem obszarów wiejskich w krajach Unii Europejskiej. Szczególną uwagę skupili na toczącej się obecnie dyskusji dotyczącej przyszłości krajobrazu wiejskiego i kwestiach związanych z postrzeganiem krajobrazu przez społeczeństwo. Przedstawili wartość krajobrazu jako wartość ekonomiczną. Omówione zostały także zasady uwzględniania wartości elementów krajobrazu w procesie scalenia gruntów pod kątem wykorzystania tego procesu do kształtowania krajobrazu obszarów wiejskich.
wydawca: PWN
stara cena 34.90 PLN
31.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 3.20/6
okładka
 • aktualna ocena: 2.85/6
ZE WSTĘPU
Niniejsza publikacja w zamierzeniu jej autorów wpisuje się w dyskusję środowisk naukowych i samorządów gminnych nad realnymi i potencjalnymi komplikacjami i ograniczeniami, jakie rozwojowi społeczno-gospodarczemu obszarów wiejskich niesie ze sobą Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000. Opracowanie stanowi z jednej strony pokłosie konferencji „Wpływ obszarów Natura 2000 na rozwój gmin wiejskich - impuls czy hamulec”, zorganizowanej przez IRWiR PAN przy współudziale Fundacji „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej”, Związku Gmin Wiejskich RP oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, z drugiej zaś jest wynikiem realizowanego w latach 2008-2011 przez zespół pod kierownictwem prof. Marka Kłodzińskiego i dr Artura Bołtromiuka projektu badawczego nr 11001204 „Społeczno-gospodarcze uwarunkowania zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich objętych siecią Natura 2000 na terenie Zielonych Płuc Polski”, finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
26.25
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 2.93/6
 
Nowa seria książek ma uświadomić Czytelnikom, jak istotne są te źródła dla środowiska i społeczeństwa. Jako pierwsza w serii ukazuje się książka Technologie Energii Odnawialnej - Biogazownie rolnicze, przedstawiająca informacje na temat: możliwości pozyskiwania energii w instalacjach biogazowych uwarunkowań formalno - prawnych w zakresie produkcji biogazu metody oceny ekonomiczno - technicznej projektowanych i budowanych instalacji.
wydawca: MULTICO
stara cena 29.00 PLN
24.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 3.31/6
 
Publikacja dotyczy funkcjonowania systemu rolnictwa ekologicznego w Polsce na tle innych krajów. To w jakości autorka upatruje głównego sposobu wzmacniania konkurencyjności ekologicznych gospodarstw rolnych. Dlatego też praca szeroko ujmuje problematykę jakości żywności.
Z recenzji prof. dr. hab. Mieczysława Adamowicza: (...) ostatni rozdział pracy ma merytoryczne walory poznawcze, badania poszerzyły i pogłębiły wiedzę z problematyki funkcjonowania systemu rolnictwa ekologicznego, konkurencyjności gospodarstw ogrodniczych oraz ich wyników ekonomicznych. Uzyskane wyniki mogą być przydatne dla programowania rozwoju rolnictwa w regionie oraz doboru form i wysokości wsparcia różnych typów gospodarstw poprzez narzędzia Wspólnej Polityki Rolnej.
wydawca: Difin
stara cena 52.50 PLN
44.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.54/6
W opracowaniu niniejszym chcę zaprezentować próbki różnych podejść. Nie tylko opisać styl obecności w publicznej sferze życia (polityczne zaangażowanie, preferencje i aktywność wyborczą młodych), lecz także stosunek młodego pokolenia do zachodzących przemian i do ustroju. Nie tylko pokazać typowe obrazy życia społecznego, jakie młodzi odczytują z otaczającej ich rzeczywistości, ale i jaki rozwojowy status ma postrzegana przez nich rzeczywistość. Chcę pokazać, jak rozległe są plany i doświadczenia emigracyjne młodzieży (niejednokrotnie same w sobie będące oceną systemu społecznego), lecz także odpowiedzieć na pytanie, czy da się je wyjaśnić zespołem czynników związanych z jakością życia społecznego, a ściślej - ze sposobem odbioru rzeczywistości społecznej przez różne kategorie młodzieży.

Krystyna Szafraniec
29.40
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 2.67/6
Problematyka tej książki dotyczy najżywiej dyskutowanych zagadnień społecznych, gospodarczych i politycznych związanych z funkcjonowaniem współczesnego rolnictwa. Jest to problematyka aktualna i bardzo ważna, bowiem odnosi się do kilku fundamentalnych pytań związanych z rolnictwem: co wytwarza współczesne rolnictwo, dlaczego te produkty i usługi mają tak wielkie znaczenie, jakie jest miejsce rolnictwa w środowisku przyrodniczym, ekonomicznym, społecznym i kulturowym, dlaczego rolnictwo należy wspierać i nie pozostawiać wyłącznie samoczynnej regulacji rynku. Odpowiedzi na te pytania mają zarówno znaczenie poznawczo-teoretyczne, jak i praktyczne.
ze wstępu
25.20
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 2.68/6
Region przygraniczny Lubelszczyzny jest obszarem o dużej odrębności i specyfice. Pogłębia ją dodatkowo istnienie granicy pomiędzy różnymi systemami gospodarczymi i politycznymi. Państwa, z którymi graniczy na tym odcinku Polska wybrały różne modele rozwoju politycznego i gospodarczego. Ponadto obszary położone w sąsiedztwie granicy charakteryzuje duże zróżnicowanie struktury przestrzennej i dynamiki rozwoju gospodarczego. Rozwój koncentruje się przede wszystkim na terenach w pobliżu przejść granicznych, natomiast obszary położone peryferyjnie, z dala od ważnych ciągów komunikacyjnych, są narażone na degradację społeczną i ekonomiczną.
42.00
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.88/6
Tony  Sorensen – Local development under uncertainty: Australia's rural experience
José A. Aldrey-Vazquez, Rubén C. Lois-Gonzales,
Román Rodriguez-Gonzalez – Territorial planning as support for local development. A methodology applied to Guatemala
Serhiy MOROZ – Challenges and perspectives of rural development in Ukraine
Jerzy BAŃSKI – Rural areas of economic success in Poland – diagnosis and conditioning
Antonín Vaishar, Jana Zapletalova – Microregional development in border regions of Czechia
Michael Sofer, Levia Applebaum – The emergence of farmers-entrepreneurs as local development agents in the rural space of Israel
Suman Sao, Ersad Ali – Strategies for the development of sericulture for rural development. Case study of Malda District of West Bengal, India
Ashley Gunter, Lukas Scheepers – Informal housing and community led Local Economic Development
Jesús Abraham Navarro Moreno – Agricultural conditionsand local development in Michoacán, Mexico
31.50
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.87/6
Strategia rozwoju województwa jest podstawowym dokumentem polityki regionalnej przygotowywanym przez samorząd województwa. Wyznacza cele i kierunki rozwoju regiony, tym samym jej zakres determinuje procesy rozwojowe. Strategia stanowi też punkt odniesienia dla powstających na poziomie regionu dokumentów programowych i planistycznych.
Autorzy podejmują próbę szczegółowej i krytycznej analizy strategii wojewódzkich w zakresie problematyki obszarów wiejskich. Głównym celem badania jest zdiagnozowanie i ocena aktualnych strategii rozwoju województw pod kątem celów i kierunków rozwoju wyznaczonych przez nie dla obszarów wiejskich.
31.50
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.86/6
Procesy transformacji w Polsce po 1989r. związane ze zmianą ustroju i systemu ekonomicznego oraz członkostwem w Unii Europejskiej od 2004r. dotyczyły w dużej mierze obszarów wiejskich. Coraz bardziej wzrastała też ich rola w zagospodarowaniu przestrzennym kraju.
Niniejszy tom zawiera zbiór 10 opracowań wykonanych przez specjalistów zajmujących się różnymi aspektami zróżnicowania i zagospodarowania przestrzennego wsi oraz małych miast w Polsce i zagranicą.
31.50
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.15/6
Publikacja zawiera szesnaście artykułów podejmujących różnorodną tematykę badawczą z zakresu geografii wsi. Badania koncentrują się przede wszystkim na źródłach i przyczynach przekształceń w środowisku przyrodniczym, społecznym i gospodarczym.
Wykazano, że złożoność współczesnych przekształceń obszarów wiejskich jest wynikiem transformacji systemowej w Polsce i pierwszej fazy integracji z Unią Europejską. Zaznaczają się one ze szczególną siłą w Polsce północnej i zachodniej, na obszarach zdominowanych w poprzednim systemie przez rolnictwo państwowe. Z kolei członkostwo w UE daje - poprzez możliwość uczestnictwa w szeregu działań pomocowych - finansowe podstawy przekształceń przestrzeni geograficznej, a na obszarach wiejskich poziom absorpcji funduszy UE uznać można za podstawowy czynnik restrukturyzacji i modernizacji.
31.50
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 3.38/6
Jerzy BAŃSKI - Agriculture of Central Europe in the period of economic transformation
Valda BRATKA, Ligita MELECE, Liene DAMBINA  - Changes in Latvia's rural areas and agricultural sector between 1990 and 2004
Włodzimierz ZGLIŃSKI - The essential problems and the structure of Polish agriculture in the period of transformation
Tomáą DOUCHA, Emil DIVILA - Changes in Czech agriculture in the years 1990-2005
Stanislav MARTINÁT, Pavel KLAPKA,  Eva NOVÁKOVÁ - Changes of spatial differentiation in livestock breeding in the Czech Republic after 1990
Peter SPIŠIAK, Ján FERANEC, Jan OT'AHEL, Jozef NOVÁČEK - Transition in the agricultural and rural systems in Slovakia after 1989
Bálint CSATÁRI, Jenö Zsolt FARKAS - Agrarian and rural development in Hungary, 1990-2005
Krassimira DIMITROVA KANEVA, Minka DIMITROVA ANASTASOVA-CHOPEVA - Agricultural and rural development in Bulgaria 
Marina TODOROVIC, Radmila MILETIĆ - Serbian agriculture - the problems and changes in recent years
31.50
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.88/6
Współczesny rozwój społeczny i gospodarczy w Polsce stwarza dogodne warunki do osiągnięcia sukcesu gospodarczego. W niniejszym opracowaniu badano sukces gospodarczy w ujęciu przestrzennym. Przyjęto, że obszary sukcesu charakteryzuje pomyślny przebieg zjawisk i procesów społeczno-gospodarczych, które pobudzają lub wzmacniają rozwój jego struktury przestrzennej.
Sukces gospodarczy odnosi się przede wszystkim do obszarów miejskich, które rozwijają się bardzo intensywnie. Niemniej również na obszarach wiejskich pojawiają się przykłady sukcesu gospodarczego. Wśród nich można wyróżnić: lokalne ogniska sukcesu, obszary progresji i obszary konkurencyjnego rolnictwa. Lokalne ogniska sukcesu to gminy wiejskie lub zespoły gmin o wysokim poziomie rozwoju gospodarczego. Wiejskie obszary progresji cechuje stały trend wzrostu gospodarczego. Z kolei obszary konkurencyjnego rolnictwa charakteryzują wysokie nakłady inwestycyjne na gospodarkę rolną.
31.50
PLN
« poprzednia   [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]     następne »  
strona:   / 5
  
Twój koszyk
  liczba produktów: 0 
  wartość: 0,00 PLN
Twoja przechowalnia
  liczba produktów: 0  
  wartość: 0,00 PLN

WYDRUK KATALOGÓW
Wydrukuj całą naszą ofertę w
jednym z poniższych formatów

        
ZOSTAŃ FANEM
  
Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!