Warning: session_start() [function.session-start]: open(/tmp/sess_f3419c5dc83cee2f757606d111364d94, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in /modul.php on line 5

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /modul.php:5) in /modul.php on line 5

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /modul.php:5) in /modul.php on line 5

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5df4e5ccf1747' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5df4e5cd0404f' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5df4e5cd055e0' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095
RegioBooks.pl | Książki | Gospodarka | rolnictwo
    TWOJE KONTO    login: hasło: zapamiętaj: REJESTRACJA | NEWSLETTER

regiobooks.pl - księgarnia samorządowa
dodaj do ulubionych formularz kontaktowy
WYSZUKIWARKA
szukana fraza:
występująca w:
tematyka:
autor:
wydawca:
znajdujesz się w:

WYDAWCY

AUTORZY

liczba znalezionych pozycji: 95
strona:   / 5
                        [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]     następne »  
wyświetlanie:
 • prosta lista
 • lista szczegółowa
 • szczegółowa lista z obrazkami
sortuj po:
tematyka:
okładka
 • aktualna ocena: 2.00/6
   
Wpływ funduszy strukturalnych na poprawę konkurencyjności polskiego rolnictwa, pod redakcją naukową prof. dr hab. Alojzego Z. Nowaka, stanowi analizę ekonomiczno-prawną sposobu rozdziału funduszy pomocowych na polskie rolnictwo, a także efekt grantu badawczego Narodowego Centrum Nauki. Analizie tej poddano przede wszystkim rozdysponowywanie funduszy oraz ich ekonomiczne rezultaty w najważniejszych działaniach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
wydawca: PWE
stara cena 59.90 PLN
54.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.27/6
Opracowanie zawiera wyniki analizy zmian zatrudnienia i struktury dochodów w indywidualnych gospodarstwach rolnych w latach 2005-2010 oparte na danych Powszechnego Spisu Rolnego 2010 (PSR 2010) oraz reprezentacyjnych badań Struktury Gospodarstw Rolnych (BSGR) przeprowadzonych przez GUS w latach 2005 i 2007 (BSGR 2005 i BSGR 2007).
31.50
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 2.23/6
Chociaż od rozpoczęcia transformacji ustrojowej w Polsce upłynęło już ponad dwadzieścia lat, podobnie jak od inicjacji przeobrażeń w sektorze państwowych gospodarstw rolnych, to jednak sytuacja na rynku pracy na obszarach wiejskich w województwie warmińsko-mazurskim nie należy do najlepszych. Utrzymywanie istniejących miejsc pracy, tworzenie nowych - szczególnie na obszarach wiejskich, tudzież walka z bezrobociem muszą być odpowiednio dopasowane do specyfiki regionu i jego mieszkańców.
24.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.63/6
   
Publikacja jest interesującym przedsięwzięciem naukowym, analizującym politykę rozwoju obszarów wiejskich, jej cele, priorytety oraz instrumenty i działania podejmowane w ramach obecnie realizowanej perspektywy finansowej na lata 2007-2013. Przedstawia kluczowe koncepcje na temat rozwoju tych obszarów, a także główne przyczyny powstania, ewolucji, umacniania się polityki wiejskiej w ramach Wspólnej Polityki Rolnej UE. Prof. dr hab. Konstanty A. Wojtaszczyk
wydawca: ASPRA
stara cena 39.00 PLN
35.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.25/6
Opracowanie obejmującej problemy zróżnicowań przestrzennych i analiz regionalnych, nierównomierny rozwój gospodarczy obszarów wiejskich, procesy demograficzne, związane z zatrudnieniem ludności na terenach wiejskich różnicowanie się zaludnienia tych obszarów, a także kształtowanie się wysoko zurbanizowanych stref podmiejskich. W stosunku do tych stref na drugim biegunie powstają słabo zaludnione, zdominowane przez funkcję rolniczą o tradycyjnej strukturze obszary o cechach peryferyjnych, określane czasem jako obszary depresji gospodarczej. Pewną szansę dla ich rozwoju stanowi funkcja rekreacyjna, nie zawsze doceniana przez władze lokalne. Ważną rolę w kształtowaniu nowych funkcji gospodarczych na tego rodzaju obszarach odegrać może doradztwo, skupione w systemie Ośrodków Doradztwa Rolniczego. Wymaga ono jednak pewnych zmian o charakterze organizacyjnym, w ich zdefiniowaniu pomocna może być analiza podobnych systemów działających w innych krajach europejskich i USA.
25.00
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 2.26/6
Książka przedstawia bardzo ciekawy obraz przemian zachodzących na obszarach wiejskich naszego kraju w drugiej fazie tzw. transformacji ustrojowej. Autorzy opracowania odpowiadają na pytania dotyczące cech konstytutywnych, opierających się zmianom, jakim ulega wieś. Omawiają też kwestie zapewniające wsi jej niezmienną tożsamość mimo zmieniającego się świata.
25.00
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 2.40/6
Książka jest próbą określenia miejsca, roli wsi i rolnictwa w strukturach i przemianach głównie ekonomicznych zachodzących współcześnie w Polsce. Poruszono problemy związane z kreowaniem polityki rolnej, wskazując na niedostateczne uwzględnianie jej wiejskiego komponentu, co w efekcie sprawia, że ma ona przede wszystkim rolniczy wymiar sektorowy.
25.00
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 1.73/6
Publikacja składa się z czterech rozdziałów, w których omówiono takie zagadnienia, jak:
- teoretyczne aspekty towarzyszące procesom gospodarowania ziemią,
- miejsce ziemi w teorii czynników produkcji i podziale dochodów,
- funkcje rolnictwa i obszarów wiejskich, zwłaszcza po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej,
- przepisy prawne służące ochronie gruntów rolnych i leśnych,
- sytuację, jaka miała miejsce w praktyce gospodarczej w zakresie gospodarki zasobami ziemi i jej ochrony,
- zmiany gospodarowania zasobami ziemi w Polsce w nowych warunkach społeczno-gospodarczych okresu transformacji systemowej i pierwszego pięciolecia naszej obecności w UE.
35.00
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.00/6
Głównym celem opracowania jest wskazanie ograniczeń i zagrożeń o charakterze kryzysowym, jakie może przynieść tradycyjne podejście do rozwoju rolnictwa i energetyki. Pierwsza część poświęcona jest problemowi równoważenia rozwoju rolnictwa w warunkach kryzysu oraz zagadnieniom dotyczącym funkcjonowania rolnictwa w warunkach kryzysu. Druga część opracowania przedstawia problemy produkcji i wykorzystania energii w kontekście zrównoważonego rozwoju przedsięwzięć podejmowanych w praktyce oraz podejmuje próbę odpowiedzi na pytanie, jakie szanse dla wychodzenia z kryzysu stwarza zrównoważony rozwój i jakie powinny być narzędzia i instrumenty jego wdrażania.
39.00
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.04/6
   
Książka jest próbą socjologicznej analizy funkcjonowania unijnych funduszy wiejskich i rolnych na obszarach Polski z perspektywy założonego zrównoważonego charakteru ich zastosowania. Na podstawie badań autora prowadzonych w latach 2006–2011 przedstawiono liczne dysfunkcje programów unijnego wsparcia wsi i rolnictwa.
stara cena 56.00 PLN
48.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.27/6
W strefie podmiejskiej Poznania od kilkunastu lat trwa proces marginalizacji gospodarki rolnej. Celem opracowania jest przedstawienie procesu zaniku funkcji rolniczej w aglomeracji oraz określenie tych obszarów rolniczych, które z różnych względów powinny zachować swój dotychczasowy charakter. Są one ważnym elementem rozwoju zrównoważonego każdej aglomeracji miejskiej.
wydawca: Bogucki
22.90
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 2.15/6
Rozdział 1. Wprowadzenie i uzasadnienie wyboru tematu 9

Rozdział 2. Cel badań, hipotezy, materiał empiryczny oraz metody badawcze 15

Rozdział 3. Struktura i funkcje polskiego Instytucjonalnego Systemu Absorpcji Wsparcia Unijnego dla sektora rolnego 19
3.1. Rola i miejsce ARiMR w systemie wdrażania funduszy UE dla sektora rolnego jako ogniwa ISAWU 31
3.1.1. Rozwój instytucjonalny ARiMR - zakres realizowanych zadań 36
3.1.2. Koszty transakcyjne ponoszone przez ARiMR na pozyskiwanie wsparcia unijnego dla sektora rolnego w latach 2004-2011 41
3.1.3. Ocena procesu informowania o PROW 2004-2006 57
3.1.4. Ocena procesu zarządzania budżetem PROW 2004-2006 63
3.1.5. Ocena procesu wdrażania PROW 2004-2006 70
3.1.6. Zakładane i rzeczywiste efekty rzeczowe PROW 2004-2006 80
3.2. Instytucje doradztwa rolniczego jako element składowy ISAWU 87
3.3. Systemy absorpcji wsparcia unijnego w wybranych krajach UE 107
25.00
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 2.36/6
Tegoroczna edycja raportu ma - podobnie jak poprzednie - wymiar interdyscyplinarny, dzięki czemu ukazuje złożony obraz obszarów wiejskich w ujęciu ekonomicznym, społecznym i przyrodniczym. Redaktorzy naukowi raportu, Jerzy Wilkin i Iwona Nurzyńska, wraz z zespołem uznanych specjalistów konsekwentnie realizują to założenie metodologiczne, co pozwala Czytelnikom na porównanie i samodzielną ocenę zmian dokonujących się na polskiej wsi w ciągu ostatnich dwunastu lat. Raport Polska wieś 2012 prezentuje zjawiska demograficzne, przemiany ekonomiczno-rolnicze, społeczne, przyrodnicze, edukacyjne, polityczne, przedstawia otoczenie instytucjonalne polityki prowadzonej wobec obszarów wiejskich, a także przestrzenne zróżnicowanie rozwoju tych terenów.
wydawca: Scholar
33.60
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 2.71/6
 
Agroturystyka w wielofunkcyjnym rozwoju obszarów wiejskich jest nie tylko jedną z form przedsiębiorczości pozarolniczej na wsi, lecz także częścią działań agrobiznesu. Wykorzystując rentę (korzyści) dobrostanu wiejskiego środowiska przyrodniczego, agroturystyka stanowi dodatkowe, pozarolnicze źródło dochodu, zwłaszcza dla małych gospodarstw rolnych.
wydawca: C.H. BECK
stara cena 49.00 PLN
42.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.25/6
 
Przez 50 ostatnich lat Wspólna Polityka Rolna była jednym z najważniejszych mechanizmów Wspólnot Europejskich (a następnie Unii Europejskiej) ukierunkowanym na wzrost produkcji rolnej, stabilizację rynków rolnych, poprawę bezpieczeństwa dostaw, utrzymanie stałego poziomu cen żywności oraz poprawę warunków życia ludności zamieszkującej obszary wiejskie.
wydawca: ASPRA
stara cena 34.29 PLN
31.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.43/6
   
Wieś zmienia się, ewoluuje. Co znaczy dzisiaj, na początku XXI wieku? Zastanawia się nad tym kilkanaście osób, znakomitych znawców problemu, przedstawicieli różnych dyscyplin: antropologii kulturowej, architektury, demografii, ekonomii, geografii, gospodarki przestrzennej, psychologii, socjologii. Ten zbiorowy wysiłek składa się zdaniem recenzenta pracy, prof. Andrzeja Kalety, na książkę "interesującą, pobudzającą do dyskusji, wywołującą sporo różnych, najczęściej smutnych refleksji i bardzo potrzebną ludziom nie tylko naukowo związanym z obszarami wiejskimi."
wydawca: Scholar
stara cena 29.40 PLN
25.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.23/6
Celem niniejszego tomu jest rozważenie wybranych kwestii dotyczących intensywnych zmian zachodzących na polskiej wsi. Punktem odniesienia uczyniono pierwszą dekadę nowego stulecia naznaczoną m. in. przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Ważna dla autorów była ocena w tym kontekście kwestii użyteczności (poznawczej i aplikacyjnej) wybranych przez nich perspektyw teoretycznych. Jako wyjściową i zasadniczą cechę współczesnych obszarów wiejskich przyjęto - za Krzysztofem Gorlachem - "ich różnorodność i różnicowanie". Z Przedmowy
wydawca: IFiS PAN
31.50
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.10/6
Niniejsza publikacja koncentruje się w głównej mierze na zagadnieniach związanych z pozarolniczym rozwojem obszarów wiejskich. Poruszane w opracowaniu kwestie wpisują się w nurt nowego postrzegania roli i funkcji pełnionych przez wieś i rolnictwo na rzecz współczesnego społeczeństwa w procesie rozwoju społeczno-gospodarczego.
31.50
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 2.52/6
 
Wprowadzenie Rozdział 1. Zrównoważony rozwój - idea, definicje, mierniki Rozdział 2. Podjęty problem i metody jego badania Rozdział 3. Ogólna charakterystyka wskaźników zrównoważonego rozwoju na obszarach wiejskich regionu Zielonych Płuc Polski
26.25
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 2.38/6
Książka adresowana jest przede wszystkim do rolników i inwestorów, rozważających decyzję o podjęciu produkcji biopaliwa na skalę nieprzemysłową, a także wszystkich zainteresowanych zagadnieniami produkcji paliw alternatywnych.
36.90
PLN
                        [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]     następne »  
strona:   / 5
  
Twój koszyk
  liczba produktów: 0 
  wartość: 0,00 PLN
Twoja przechowalnia
  liczba produktów: 0  
  wartość: 0,00 PLN

WYDRUK KATALOGÓW
Wydrukuj całą naszą ofertę w
jednym z poniższych formatów

        
ZOSTAŃ FANEM
  
Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!

Warning: Unknown: open(/tmp/sess_f3419c5dc83cee2f757606d111364d94, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: open(/tmp/sess_f3419c5dc83cee2f757606d111364d94, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0