Warning: session_start() [function.session-start]: open(/tmp/sess_9bab2b1da89f76f4298be508bf142fb5, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in /modul.php on line 5

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /modul.php:5) in /modul.php on line 5

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /modul.php:5) in /modul.php on line 5

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5dcba81d2d5b6' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5dcba81d3b9ae' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5dcba81d3c26f' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5dcba81d52a99' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5dcba81d71667' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5dcba81db920a' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5dcba81dbf233' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5dcba81dc5ea1' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5dcba81ddd9f4' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5dcba81e07ff1' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5dcba81e45c89' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095
RegioBooks.pl | Książki | Usługi komunalne - infrastruktura publiczna | gospodarka wodna
    TWOJE KONTO    login: hasło: zapamiętaj: REJESTRACJA | NEWSLETTER

regiobooks.pl - księgarnia samorządowa
dodaj do ulubionych formularz kontaktowy
WYSZUKIWARKA
szukana fraza:
występująca w:
tematyka:
autor:
wydawca:
znajdujesz się w:

WYDAWCY

AUTORZY

liczba znalezionych pozycji: 42
strona:   / 3
                        [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]     następne »  
wyświetlanie:
 • prosta lista
 • lista szczegółowa
 • szczegółowa lista z obrazkami
sortuj po:
tematyka:
okładka
 • aktualna ocena: 2.64/6
Prezentowana w podręczniku problematyka projektowania, budowy czy też eksploatacji systemów wodociągowych jest bardzo szeroka. Obejmuje ona pewne niezmienne podstawy jak i nowe elementy, wynikające z postępu technologicznego i narzędzi projektowania i budowy.
42.00
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.47/6
TOM I
Prawo, zarządzanie i organizacja w ochronie wód i zaopatrzeniu w wodę
Metody informatyczne w zaopatrzeniu w wodę i ochronie wód
Ochrona i jakość wód powierzchniowych i podziemnych
TOM II
Dystrybucja wody
Technologie uzdatniania wód
Osady ściekowe
wydawca: PZITS Poznań
229.00
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 1.78/6
Główne zagadnienia opracowane w publikacji:
I. Prawne aspekty gospodarki wodno-ściekowej w zlewni Morza Bałtyckiego
-zrównoważony rozwój środowiska morskiego w prawie międzynarodowym, unijnym i polskim
- gospodarka nawozami naturalnymi w konwencji helsińskiej o ochronie Morza Bałtyckiego
- ochrona wód morskich w świetle prawa unijnego i międzynarodowego
II. Techniczne aspekty gospodarki wodno-ściekowej w zlewni Morza Bałtyckiego
- techniki membranowe jako nowoczesne sposoby stosowane w gospodarce wodno-ściekowej
- zarządzanie gospodarką ściekową a jakoś wód powierzchniowych
- gospodarka wodno-ściekowa województwa świętokrzyskiego
- wpływ obszarów wiejskich na stężenie związków biogennych w Morzu Bałtyckim
- zanieczyszczenia wód opadowych pochodzących z terenów mieskich
- węgle aktywne w Górnośląskim  Przedsiębiorstwie Wodociągów S.A. w Katowicach
wydawca: PZITS Poznań
27.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 1.50/6
Opracowanie ma służyć wszystkim pracującym przy eksploatacji sieci i obiektów kanalizacyjnych, jako pomoc i praktyczny poradnik. Zawarte wiadomości i wskazówki obejmują całość problemów i zadań, z którymi spotykamy się w trakcie bieżącej eksploatacji i konserwacji sieci i obiektów kanalizacyjnych, związanych bezpośrednio z siecią kanalizacyjną.
Niniejsze opracowanie przeznaczone jest dla kadry technicznej i kierowniczej przedsiębiorstw eksploatujących sieci i urządzenia wodno-kanalizacyjne, których zadaniem jest utrzymanie tych sieci i obiektów w pełnej sprawności techniczno-eksploatacyjnej.
wydawca: PZITS Poznań
26.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.55/6
W publikacji zaprezentowano diagnozę najważniejszych sektorów inżynieryjnych gospodarki komunalnej aglomeracji poznańskiej, do których należą: wodociągi i kanalizacja, odpady komunalne, energia elektryczna, ciepło, gaz, telekomunikacja, oraz wskazano główne kierunki ich strategicznego planowania. Kompleksowa analiza sektorów gospodarki komunalnej w całej aglomeracji poznańskiej może być pomocna przy ewentualnych zmianach w zakresie funkcjonowania przedsiębiorstw komunalnych, w sposobie ich zarządzania i efektywności inwestowania.
 
 
wydawca: Bogucki
22.90
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 2.00/6
 
W podręczniku omówiono charakterystykę hydrologiczną występowania wód powierzchniowych i podziemnych, ich obieg w przyrodzie, skład chemiczny i właściwości wpływające na jakość wody. Szczególną uwagę zwrócono na zagrożenia wynikające z nieodpowiedniego użytkowania zasobów wodnych i degradacji wód oraz na problemy ich ochrony i oczyszczania.
wydawca: PWN
stara cena 49.90 PLN
42.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.79/6
Jest to bardzo dobra publikacja doskonale napisana, zawierająca treści wsparte najnowszą literaturą światową i danymi z ogólnodostępnych, światowych baz danych hydrologicznych. Uważam, że stanowi doskonały podręcznik dla słuchaczy przedmiotów: „Globalne problemy geografii fizycznej”, a także „Ekstremalne zdarzenia w hydrologii” wykładanych na uniwersyteckich studiach geograficznych. Może też być polecana studentom ochrony środowiska i inżynierii środowiska, a także słuchaczom innych kierunków, jako podstawa kształcenia specjalistycznego.

Z opinii recenzenta: Prof. Elżbiety Bajkiewicz-Grabowskiej
58.80
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 3.00/6
 
W książce przedstawiono różne metody biologicznego oczyszczania ścieków, skupiając się na wykorzystywanych tam procesach.
Omówiono:
- ścieki i ich charakterystykę,
- metody biologicznego oczyszczania ścieków,
- przemiany najistotniejszych zanieczyszczeń w nich występujących w warunkach tlenowych i beztlenowych,
- dwa podstawowe procesy
- oczyszczanie z wykorzystaniem drobnoustrojów w formie zawieszonej (osad czynny) oraz immobilizowanymi na nośnikach (złoża biologiczne),
- podstawy inżynierii, rozwiązania techniczne i systemy technologiczne bioreaktorów,
- systemy służące do zintegrowanego usuwania związków organicznych, azotu i fosforu,
- obecny stan wiedzy z zakresu gospodarki osadami ściekowymi, które są stałym i uciążliwym produktem ubocznym oczyszczania ścieków.
wydawca: PWN
stara cena 49.90 PLN
42.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.90/6
Skuteczne zarządzanie gminą, aktywność jej mieszkańców oraz priorytetów rozwojowych gminy, pozwoli w dłuższym czasie wyrównać dysproporcje rozwojowe, poprawić jakość życia, zachowując jednak to, co dla wszystkich jest najcenniejsze – środowisko naturalne dla przyszłych pokoleń.

Dr Dorota Burzyńska
46.20
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.17/6
Budowa geologiczna i rzeźba terenu
Wody powierzchniowe
Gleby i chemizm wód
Szata roślinna
Fauna
Bezkręgowce wodne
Bezkręgowce glebowe
Entomofauna lądowa
Kręgowce lądowe
Krajobraz
Waloryzacja przyrodnicza
25.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.33/6
1. Podstawowe pojęcia i elementy systemu wodociągowego
2. Zapotrzebowanie na wodę
3. Ujęcia wód podziemnych
4. Uzdatnianie wody
5. Podstawy hydrauliczne obliczania rurociągów
6. Układy pompowe
7. Układ hydroforowo-pompowy
8. Zbiorniki wodociągowe
9. Sieć wodociągowa
10. Instalacja wodociągowa i kanalizacyjna wewnątrz budynku
11. Rodzaje i warunki stosowania zbiorczych systemów odprowadzania ścieków
12. Kanalizacja grawitacyjna
13. Kanalizacja ciśnieniowa i podciśnieniowa
14. Przydomowe oczyszczalnie ścieków
35.00
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.96/6
 
1. Wprowadzenie
2. Gospodarka ściekowa jako element ochrony środowiska przyrodniczego w Polsce
3. Sposoby odprowadzania i oczyszczania ścieków w zabudowie rozproszonej
4. Ekonomika infrastruktury ściekowej na terenach niezurbanizowanych - studia przypadków
5. Model ekonomiczny systemów unieszkodliwiania ścieków na terenach niezurbanizowanych
6. Wnioski końcowe
stara cena 25.00 PLN
22.50
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.50/6
 
Celem komentarza do ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków jest wyjaśnienie licznych wątpliwości związanych ze stosowaniem przepisów ustawy dotyczących m.in. koncepcji i roli przedsiębiorstwa na tle zadań gminy, regulaminu świadczenia usług, stosowania taryf w odniesieniu do usługi odprowadzania wód opadowych i roztopowych, kar pieniężnych za nieprzestrzeganie przepisów ustawy.
Autorzy dokonali analizy poglądów wyrażonych zarówno w literaturze przedmiotu, jak i orzecznictwie sądowym.
stara cena 139.00 PLN
113.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.50/6
 
Praktyczny komentarz do przepisów ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków napisany przez doświadczonego praktyka, który wyjaśnia, jak należy stosować w codziennej praktyce przepisy zarządzania systemami wodociągowo-kanalizacyjnymi. Publikacja uwzględnia najnowsze zmiany w prawie oraz najnowsze orzecznictwo, komentarze i tezy z piśmiennictwa. Autor przywołuje aktualne wyroki i postanowienia sądów, rozstrzygnięcia nadzorcze wojewodów oraz decyzje Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, m.in. dotychczas niepublikowane.
wydawca: Municipium
stara cena 145.00 PLN
115.00
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 2.72/6
Książka dotyczy nowych rozwiązań pozyskiwania wody, jej uzdatniania i dostawy użytkownikom. Autor zaprezentował oryginalny materiał, wnoszący w dziedzinę budowy wodociągów bardzo duży ładunek innowacyjności zarówno w zakresie budowy ujęć głębinowych, jak i funkcjonowania układów uzdatniania wody. Omówił występowanie i ochronę wód podziemnych oraz ich rozpoznawanie i pozyskiwanie. Przedstawił stację wodociągowe, pompownie napowietrzne, zbiorniki (otwarte i zamknięte) reakcji z zawieszonym osadem, a także drenaż filtrów żwirowych.
wydawca: WNT
40.85
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 2.94/6
Skrypt zawiera podstawowe wiadomości z projektowania, wykonawstwa i eksploatacji systemów wodociągowych. Jego zakres obejmuje ujęcia wody, pompownie, zbiorniki i sieci wodociągowe, ze szczególnym uwzględnieniem systemów komunalnych. Przedstawiono w nim sprawdzone i powszechnie stosowane rozwiązania i zasady projektowania.
16.80
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.26/6
Jedyna książka, która omawia całościowo stan prawny świadczenia usług publicznych przez samorządy [dotyczy to usług transportowych, zaopatrzenia w wodę, utrzymania czystości i usuwania odpadów, edukacji, ochrony zdrowia, kultury i pomocy społecznej].
W części praktycznej książka zawiera wzory dokumentów, m.in: przykładowe statuty podmiotów świadczących usługi (ośrodek sportowy, spzoz, biblioteka, szkoła, dom kultury); regulaminy zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, zasady utrzymywania porządku i czystości w gminie.
Uwaga ! Praktyczne wykorzystanie dokumentów umożliwia ich wersja elektroniczna zawarta na dołączonym do książki CD-ROMie.
wydawca: Municipium
89.25
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 2.61/6
Podręcznik jest kompleksowym opracowaniem na temat obiektów budowlanych, wpływających na ochronę środowiska. Omówiono w nim wybrane budowle, takie jak: budowle piętrzące wodę i zabezpieczające przed powodziami, składowiska odpadów komunalnych, oczyszczalnie ścieków, spalarnie oraz zakłady przetwórstwa odpadów. Podano również ogólne zasady ustalania geotechnicznych warunków posadowienia oraz oceny oddziaływania takich obiektów na środowisko, a także zasady opracowywania projektu budowlanego.
17.85
PLN
                        [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]     następne »  
strona:   / 3
  
Twój koszyk
  liczba produktów: 0 
  wartość: 0,00 PLN
Twoja przechowalnia
  liczba produktów: 0  
  wartość: 0,00 PLN

WYDRUK KATALOGÓW
Wydrukuj całą naszą ofertę w
jednym z poniższych formatów

        
ZOSTAŃ FANEM
  
Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!

Warning: Unknown: open(/tmp/sess_9bab2b1da89f76f4298be508bf142fb5, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: open(/tmp/sess_9bab2b1da89f76f4298be508bf142fb5, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0