TWOJE KONTO    login: hasło: zapamiętaj: REJESTRACJA | NEWSLETTER

regiobooks.pl - księgarnia samorządowa
dodaj do ulubionych formularz kontaktowy
WYSZUKIWARKA
szukana fraza:
występująca w:
tematyka:
autor:
wydawca:
znajdujesz się w:

WYDAWCY

AUTORZY

liczba znalezionych pozycji: 59
strona:   / 3
                        [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]     następne »  
wyświetlanie:
 • prosta lista
 • lista szczegółowa
 • szczegółowa lista z obrazkami
sortuj po:
tematyka:
okładka
 • aktualna ocena: 1.70/6
 
Książka została napisana na podstawie wyników badań i materiałów zebranych przez Autorkę podczas wielu naukowo-badawczych wyjazdów terenowych, zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Przedstawiono i wyjaśniono w niej następujące zagadnienia:

- powstanie i rozwój geografii osadnictwa,
- uwarunkowania środowiskowe, społeczno-gospodarcze i historyczno-kulturowe wpływające na osadnictwo i kształtujące je,
- wieś i osadnictwo wiejskie – osadnictwo pierwotne, geneza, typy oraz formy osiedli rolnictwa ustabilizowanego, układy przestrzenne wsi i rozłogi wiejskie,
- koncepcje rozwoju obszarów wiejskich,
- miasto i osadnictwo miejskie – powstanie, rozwój i położenie miast, ich charakterystyka oraz funkcje; formy, struktury i rozwój wielkich skupisk miejskich,
- osadnictwo w globalizującym się świecie.
wydawca: PWN
stara cena 49.90 PLN
43.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.59/6
1. Wstęp     
2. Liczba i rozmieszczenie ludności 
3. Dynamika ludności 
4. Struktura demograficzna i społeczna
5. Prognozowanie liczby ludności
6. Ogólna charakterystyka ludności jednostek badanych
29.40
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.41/6
Książka Migracje zarobkowe kobiet i ich wpływ na funkcjonowanie rodzin to interdyscyplinarne studium przyczyn i skutków migracji zarobkowych kobiet. Poza uwarunkowaniami ekonomicznymi i otoczeniem prawnym migrantek, studium dotyka zagadnień przemiany rodziny pod wpływem nieobecności matki i jej pracy za granicą. Zatrudnienie na peryferiach rynku pracy stanowi źródło zagrożeń dla migrujących kobiet, a jednocześnie zapewnia bezpieczeństwo ekonomiczne wielu rodzin w Polsce. Praca ukazuje różne odcienie doświadczenia migracji i jego skutków dla rodzin pozostałych w kraju.
38.00
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.30/6
 
Książka w przystępny i oryginalny sposób przedstawia stan współczesnej demografii oraz podstawowe zagadnienia ludnościowe świata i różnych jego części. Wyłania się z niej obraz demografii jako fascynującej, interdyscyplinarnej dziedziny nauki, której zagadki intelektualne nieodmiennie przyciągają wybitne umysły matematyków, reprezentantów nauk humanistycznych, medycznych, przyrodniczych i społecznych. Autorzy zarysowują główne zjawiska, z jakimi mierzy się dziś demografia: wzrost zaludnienia Ziemi, wydłużanie się życia ludzkiego, słabnięcie rozrodczości, starzenie się populacji, nasilanie się mobilności terytorialnej oraz liczne, przebiegające różnorako przestrzenne lub kulturowe zróżnicowania tych zjawisk.
wydawca: Scholar
stara cena 46.20 PLN
40.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.00/6
Celem opracowania jest analiza struktury oraz dynamiki ludności w aglomeracji poznańskiej. Tłem rozważań są zmiany demograficzne zachodzące w województwie wielkopolskim oraz w innych aglomeracjach w Polsce. Dokonano także porównania sytuacji ludnościowej wewnątrz aglomeracji w zróżnicowaniu na miasta i obszary wiejskie. Zmiany zaludnienia pro- wadzą z jednej strony do upodobnienia się procesów demograficznych w skali całej aglomeracji, a z drugiej strony do występowania coraz większych dysproporcji pomiędzy miastem centralnym a jego strefą podmiejską.
wydawca: Bogucki
22.90
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 3.00/6
   
Interdyscyplinarny podręcznik geografii urbanistycznej, w którym Autorzy omawiają problematykę miejską z różnego punktu widzenia. Opracowanie obejmuje zarówno tematykę badawczą geografii miast, klimatologii, geografii społecznej, geodemografii, historii urbanistyki, jak i wiedzą praktyczną dotyczącą fizjografii urbanistycznej, inwentaryzacji urbanistycznej czy waloryzacji i wyceny nieruchomości miejskich. Przedstawiono także zastosowanie Systemów Informacji Przestrzennej w geografii urbanistycznej. Każdy rozdział kończy repetytorium w formie pytań oraz wykaz literatury podstawowej. Podręcznik jest bogato ilustrowany oryginalnymi wykresami, rysunkami i mapami.
wydawca: PWN
stara cena 49.90 PLN
42.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 1.89/6
Rozdział 1. Przeludnienie agrarne a wieś wielofunkcyjna
Rozdział 2. Zmiany zaludnienia obszarów wiejskich i jego rozkładu przestrzennego
Rozdział 3. Typy obszarów wiejskich zmniejszających i zwiększających zaludnienie
Rozdział 4. Charakterystyka obszarów wyróżnionych przez typologię dotyczącą koncentracji i zmniejszania się zaludnienia
  4a. Obszary wiejskie zmniejszające i zwiększające zaludnienie a poziom rozwoju społeczno-gospodarczego
  4b. Obszary wiejskie zmniejszające i zwiększające zaludnienie a struktury i procesy demograficzne na wsi
  4c. Elementy charakterystyki różnic społeczno-gospodarczych między wyodrębnionymi typami obszarów wiejskich
Rozdział 5. Zróżnicowanie struktury składników poziomu rozwoju społecznego i gospodarczego wyróżnionych typów obszarów wiejskich
Rozdział 6. Obszary wiejskie zmniejszające zaludnienie z punktu widzenia perspektyw rozwojowych
Rozdział 7. Zmiany rozkładu przestrzennego zaludnienia w układach lokalnych
25.00
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 2.68/6
Tegoroczna edycja raportu ma - podobnie jak poprzednie - wymiar interdyscyplinarny, dzięki czemu ukazuje złożony obraz obszarów wiejskich w ujęciu ekonomicznym, społecznym i przyrodniczym. Redaktorzy naukowi raportu, Jerzy Wilkin i Iwona Nurzyńska, wraz z zespołem uznanych specjalistów konsekwentnie realizują to założenie metodologiczne, co pozwala Czytelnikom na porównanie i samodzielną ocenę zmian dokonujących się na polskiej wsi w ciągu ostatnich dwunastu lat. Raport Polska wieś 2012 prezentuje zjawiska demograficzne, przemiany ekonomiczno-rolnicze, społeczne, przyrodnicze, edukacyjne, polityczne, przedstawia otoczenie instytucjonalne polityki prowadzonej wobec obszarów wiejskich, a także przestrzenne zróżnicowanie rozwoju tych terenów.
wydawca: Scholar
33.60
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 1.94/6
 
Spośród wielu metafor organizujących myślenie socjologiczne coraz większą popularność zyskuje metafora zakorzenienia/wykorzenienia. Nie powinno nas to dziwić, żyjemy wszak w dobie gwałtownych przemian norm i relacji społecznych, ról i tożsamości, instytucji i organizacji - a więc wszystkiego tego, co tworzy glebę społecznego życia i pozwala jednostkom odnajdywać swe własne w nim miejsce. A ściślej, co pozwalało, gdyż to właśnie doświadczane współcześnie przemiany, pozbawiając nas możliwości jednoznacznego określenia naszego miejsca w kulturze i społeczeństwie, rodzą w nas poczucie wykorzenienia, braku przynależności, obcości wreszcie. To poczucie wykorzenienia wydaje się dziś nieodłącznym korelatem procesów indywidualizacji.
stara cena 40.95 PLN
37.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.62/6
Celem opracowania było postawienie diagnozy rozwoju społeczno-gospodarczego województw i gmin oraz identyfikacja głównych czynników przyczyniających się do przyspieszenia lub spowolnienia rozwoju (stymulanty i determinanty). 
1. Zarządzanie rozwojem społeczno-gospodarczym w Jednostkach Samorządu Terytorialnego (JST)
2. Analiza i ocena rozwoju społeczno-gospodarczego regionów
3. Analiza pozyskanych środków z Unii Europejskiej
4. Analiza i ocena dynamiki rozwoju społeczno-gospodarczego regionów i gmin, a zagrożenie marginalizacją rozwojową
 
32.00
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.68/6
The prosperous cities are high-productivity sen/ice platforms capable of retaining and attracting human Capital and firms. However, it is reasonable to assume that rapidly developing cities in Western Europę can have a negative influence on the sustainability—economic, environmental and social - of the new EU member states cities and their settlement pattern.
wydawca: Bogucki
33.60
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 3.20/6

W krajobrazie oraz funkcjonowaniu wsi warmińskich zachodzą ogromne zmiany. Wsie stają się osiedlami wielofunkcyjnymi, z coraz mniejszym udziałem funkcji rolniczej. Tereny wiejskie leżące w pobliżu dużych miast ulegają przeobrażeniu wskutek ekspansji zabudowy mieszkaniowej, zaś tereny atrakcyjne przyrodniczo zajmuje zabudowa rekreacyjna. Wsie oddalone od większych miast oraz mało atrakcyjne turystycznie wyludniają się.

 

12.60
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.41/6
 
Celem niniejszej pozycji nie jest nauczenie demografii, lecz pokazanie możliwości wykorzystania przyswojonej podstawowej wiedzy demograficznej do podejmowania decyzji oraz prowadzenia polityki społecznej, rodzinnej, ekonomicznej, przestrzennej, ekologicznej i politycznej.
stara cena 48.00 PLN
42.00
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.56/6
 
Krystian Heffher - Wielofunkcyjność obszarów wiejskich w Polsce - rzeczywistość czy mit? Ewolucja zagospodarowania przestrzeni wiejskiej
Andrzej Rosner - Zróżnicowanie przestrzenne obszarów wiejskich a pożądane kierunki ich rozwoju
Zbigniew Zioło - Kierunki przebudowy obszarów wiejskich - zarys koncepcji
Izabella Bukraba-Rylska - Polska wieś: w poszukiwaniu brakującego punktu widzenia.
Jerzy Bański - Obszary wiejskie a planowanie przestrzenne - w poszukiwaniu koncepcji i wizji rozwoju    
wydawca: KPZK
42.00
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.45/6
 
Oto trzecia, po Ślązakach w Warszawie i Księdze Ślązaków, część "trylogii śląskiej" Jana Cofałki. W tym tomie zawarty jest zapis przenikających się i jak fale świetlne interferujących rodowodów i doświadczeń Ślązaków oraz Kresowiaków, którzy po okrucieństwach wojennych, po masowych przesiedleniach, wysiedleniach, eksmisjach i wypędzeniach zostali na siebie skazani. Jan Cofałka, świetny biografista, który umie plastycznie i wszechstronnie pokazać osobowości ludzi, nie szuka w historii okropieństw, dobrze wiedząc, że jest ich tam bez liku. Szuka w niej urody życia, jego barwy, powabu, aromatu, i czyni to na rozległym, epickim tle wielkiej wędrówki ludów, która w połowie XX w. wyrzuciła mieszkańców Kresów z ich domów i kazała zamieszkać w innych miastach, wsiach, w innej scenerii i w świecie często innej kultury materialnej oraz obyczajowej. Pisze o uczestnikach powstań śląskich i ich potomkach, o byłych powstańcach warszawskich i synach Orląt Lwowskich, o członkach Hitlerjugend, Komsomołu i ZMP, którzy siedząc często w tej samej ławce szkolnej, nie pozabijali się, nie wyniszczali się, nie licytowali się, kto z nich większych krzywd doznał, ale stworzyli niezwykłą społeczność. Takiego spojrzenia na historię powojennego Śląska w biografistyce polskiej dotychczas nie było. Jan Cofałka napisał książkę o wyższości tolerancji nad ksenofobią, o dobrodziejstwach płynących z postawy, gdy ludzie stronią od nienawiści, a pamięci nie zastępują pamiętliwością. prof. Stanisław Nicieja
wydawca: Scholar
stara cena 45.15 PLN
39.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.53/6
 
Tworzenie się i rozpad małżeństw, rozrodczość, umieralność oraz migracje - dla demografów to procesy masowe. Badają ich przebieg w ujęciu ilościowym, mając na względzie aspekt jakościowy. Celem podejmowanych badań jest poznanie prawidłowości rządzących rozwojem populacji.
49.90
PLN
szczegóły więcej     
                        [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]     następne »  
strona:   / 3
  
Twój koszyk
  liczba produktów: 0 
  wartość: 0,00 PLN
Twoja przechowalnia
  liczba produktów: 0  
  wartość: 0,00 PLN

WYDRUK KATALOGÓW
Wydrukuj całą naszą ofertę w
jednym z poniższych formatów

        
ZOSTAŃ FANEM
  
Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!